Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1456 van de Commissie van 27 mei 2024 tot aanwijzing van een Unietestfaciliteit voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2024/1456 van de Commissie van 27 mei 2024 tot aanwijzing van een Unietestfaciliteit voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011(1), en met name artikel 21, lid 2, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1267 van de Commissie(2) bepaalt dat openbare testfaciliteiten van de lidstaten als Unietestfaciliteiten worden aangewezen na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

  2. De Commissie heeft de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling GRO/IMA/23/2711/13161 gepubliceerd voor twee categorieën: bouwproducten en ecologisch ontwerp en energie-etikettering.

  3. Het HBLFA Francisco Josephinum heeft in het kader van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling GRO/IMA/23/2711/13161 een inschrijving ingediend voor de selectie als Unietestfaciliteit voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering.

  4. De ontvangen inschrijving is beoordeeld overeenkomstig de toepasselijke regels en aan de hand van de criteria zoals vermeld in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

  5. Op basis van de resultaten van de beoordeling moet het HBLFA Francisco Josephinum worden aangewezen als een Unietestfaciliteit voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Unietestfaciliteit voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering

Het HBLFA Francisco Josephinum, Weinzierl 1, 3250 Wieselburg, Oostenrijk, wordt hierbij aangewezen als Unietestfaciliteit voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering.

Artikel 2 Evaluatie van de aanwijzing

De aanwijzing als Unietestfaciliteit als bedoeld in artikel 1 van dit besluit wordt uiterlijk op 18 juni 2029 en vervolgens om de vijf jaar opnieuw beoordeeld overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1267.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2024.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen