Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/768 van de Raad van 26 februari 2024 tot uitvoering van artikel 8 bis van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/768 van de Raad van 26 februari 2024 tot uitvoering van artikel 8 bis van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne(1), en met name artikel 8 bis,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 vastgesteld.

 2. Op basis van een evaluatie van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad(2) heeft de Raad besloten dat de daarin vervatte beperkende maatregelen moeten worden verlengd tot en met 28 februari 2025.

 3. De vermeldingen van 21 natuurlijke personen en twee rechtspersonen die zijn opgenomen in de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moeten worden gewijzigd.

 4. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 februari 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

D. Clarinval

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In tabel “A. In artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen” worden de vermeldingen 11, 39, 41, 43, 44, 67, 68, 69, 75, 87, 117, 147, 161, 163, 165, 168, 169, 171, 173, 195 en 205 vervangen door de volgende vermeldingen:

  Naam (Engelse transcriptie van de Belarussische spelling) (Engelse transcriptie van de Russische spelling)

  Naam (Belarussische spelling) (Russische spelling)

  Informatie ter identificatie

  Redenen voor plaatsing op de lijst

  Datum van plaatsing op de lijst

  “11.

  Aliaksandr Valerievich BYKAU

  Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

  Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ

  Александр Валерьевич БЫКОВ

  Functie(s): eerste plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voormalig bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR), luitenant-kolonel

  Geslacht: man

  In zijn voormalige functie als bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van SOBR-troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, en met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als eerste plaatsvervangend bevelhebber van de troepen van Binnenlandse troepen.

  2.10.2020

  39.

  Sviatlana Piatrouna KATSUBA

  Svetlana Petrovna KATSUBO

  Святлана Пятроўна КАЦУБА

  Светлана Петровна КАЦУБО

  Functie(s): voorzitter van de faculteit Sociale Geesteswetenschappen en Rechtswetenschappen aan de Technische Universiteit van Gomel/Homyel, voormalig lid van de centrale kiescommissie

  Geboortedatum: 6.8.1959

  Geboorteplaats: Podilsk in de regio/oblast Odessa, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

  Geslacht: vrouw

  In haar voormalige functie van lid van de centrale kiescommissie was zij verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

  De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

  Zij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als voorzitter van de faculteit Sociale Geesteswetenschappen en Rechtswetenschappen aan de Technische Universiteit van Gomel/Homyel.

  2.10.2020

  41.

  Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

  Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

  Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

  Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

  Functie(s): directeur van de OOO Bergia Group, voormalig lid van de centrale kiescommissie

  Geboortedatum: 19.2.1979

  Geboorteplaats: Ljoeban, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: man

  In zijn voormalige functie van lid van de centrale kiescommissie was hij verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

  De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als directeur van de OOO Bergia Group.

  2.10.2020

  43.

  Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

  Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

  Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

  Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

  Functie(s): hoofd van het departement Juridische Ondersteuning van het Permanent Comité van de Uniestaat van Belarus en Rusland, voormalig lid van de centrale kiescommissie

  Geboortedatum: 16.8.1972

  Geboorteplaats: Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: man

  In zijn voormalige functie van lid van de centrale kiescommissie was hij verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

  De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als hoofd van het departement Juridische Ondersteuning van het Permanent Comité van de Uniestaat van Belarus en Rusland.

  2.10.2020

  44.

  Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

  Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

  Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

  Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

  Functie(s): voormalig lid van de centrale kiescommissie

  Geboortedatum: 2.11.1976

  Geboorteplaats: Zjlobin, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: vrouw

  In haar voormalige functie van lid van de centrale kiescommissie was zij verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

  De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

  2.10.2020

  67.

  Genadz Andreevich BOGDAN

  Gennady Andreievich BOGDAN

  Генадзь Андрэевiч БОГДАН

  Геннадий Андреевич БОГДАН

  Functie(s): voormalig adjunct-hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus

  Geboortedatum: 8.1.1977

  Geslacht: man

  In zijn voormalige functie als adjunct-hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus hield hij toezicht op het functioneren van een groot aantal ondernemingen. Het orgaan onder zijn leiding verstrekte financiële, materiële en technische, sociale, huishoudelijke en medische steun aan de instanties van het staatsapparaat en aan de republikeinse instanties. Hij heeft nauwe banden met de president en blijft het Lukashenka-regime steunen.

  17.12.2020

  68.

  Ihar Paulavich BURMISTRAU

  Igor Pavlovich BURMISTROV

  Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

  Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

  Functie(s): voormalig chef-staf en eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken

  Geboortedatum: 30.9.1968

  Geslacht: man

  In zijn voormalige leidinggevende functie als eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door de onder zijn bevel staande binnenlandse troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

  Hij trad toe tot de militaire reserve. Hij heeft het recht een militair uniform en insigne te dragen.

  17.12.2020

  69.

  Arciom Kanstantinavich DUNKA

  Artem Konstantinovich DUNKO

  Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

  Артем Константинович ДУНЬКО

  Functie(s): adjunct-hoofd van het bureau voor de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie, voormalig hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie

  Geboortedatum: 8.6.1990

  Geslacht: man

  In zijn voormalige leidinggevende functie als hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name middels de naar oppositieleiders en activisten geopende onderzoeken.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als adjunct-hoofd van het bureau voor de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie.

  17.12.2020

  75.

  Siarhei Leanidavich KALINNIK

  Sergei Leonidovich KALINNIK

  Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

  Сергей Леонидович КАЛИННИК

  Functie(s): adjunct-hoofd van de recherche bij het hoofddirectoraat Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk, voormalig kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk

  Geboortedatum: 23.7.1979

  Geslacht: man

  In zijn voormalige functie als hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

  Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op en nam hij deel aan de marteling van wederrechtelijk vastgehouden demonstranten.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als adjunct-hoofd van de recherche bij het hoofddirectoraat Binnenlandse Zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk.

  17.12.2020

  87.

  Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

  Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

  Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

  Александр Васильевич ШАКУТИН

  Functie(s): zakenman, voorzitter van de raad van bestuur van de holding Amkodor, aandeelhouder van SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Tsentr, OOO PMI Inzhiniring

  Geboortedatum: 12.1.1959

  Geboorteplaats: Bolshoe Babino, rayon Orsha, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: man

  Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de bouwsector, de machinebouwsector, de landbouwsector en andere sectoren.

  Naar verluidt is hij een van de personen die het meest profijt hebben getrokken van de privatisering onder het presidentschap van Lukashenka. Hij is ook een voormalig lid van het presidium van de Lukashenka-gezinde openbare vereniging “Belaya Rus” en een voormalig lid van de Raad voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de Republiek Belarus.

  In juli 2020 heeft hij de protesten van de oppositie in Belarus openlijk veroordeeld, en aldus steun verleend aan het repressiebeleid van het Lukashenka-regime tegen vreedzame demonstranten, de democratische oppositie en het maatschappelijk middenveld.

  Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

  Hij heeft zakelijke belangen in Belarus.

  17.12.2020

  117.

  Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

  Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

  Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

  Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

  Functie(s): eerste viceminister van Onderwijs, voormalig rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest

  Geboortedatum: 1972

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  In zijn voormalige functie als rector van de Technische Staatsuniversiteit van Brest — een benoeming die door Aliaksandr Lukashenka werd goedgekeurd — was Aliaksandr Bakhanovich verantwoordelijk voor het besluit van het universiteitsbestuur om studenten van de universiteit te verwijderen vanwege hun deelname aan vreedzame demonstraties. Het bevel hen te verwijderen werd gegeven na de oproep van Lukashenka van 27 oktober 2020 om studenten die aan demonstraties en stakingen deelnamen van de universiteit te verwijderen. In januari 2023 werd Aliaksandr Bakhanovich benoemd tot eerste viceminister van Onderwijs van de Republiek Belarus.

  Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en steunt het Lukashenka-regime.

  21.6.2021

  147.

  Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

  Sergei Vladimirovich USHAKOV

  Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

  Сергей Владимирович УШАКОВ

  Functie(s): hoofd, en voormalige adjunct-hoofd, van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk

  Geboortedatum: 22.8.1980

  Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  In zijn voormalige functie als adjunct-hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk had Siarhei Ushakou de leiding over de recherche en was hij verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten, met name de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in het Frunzenski-district gedetineerde burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten. Politieagenten die onder directe leiding stonden van Ushakou hebben gedetineerden gemarteld.

  Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

  Momenteel is hij hoofd van het politiecommissariaat van het Frunzenski-district in Minsk.

  21.6.2021

  161.

  Ihar Uladzimiravich HOLUB

  Igor Vladimirovich GOLUB

  Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

  Игорь Владимирович ГОЛУБ

  Functie(s): directeur van het departement luchtvaart van het ministerie van Vervoer en Communicatie, voormalige bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger

  Geboortedatum: 19.11.1967

  Geboorteplaats: Tsjernigov, regio/oblast Tsjernigov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  Rang: generaal-majoor

  BY Paspoortnummer: KH2187962

  Persoonlijk identificatienummer: 3191167E003PB1

  In zijn voormalige functie als bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van het leger van de Republiek Belarus was Ihar Holub verantwoordelijk voor de beslissing van het Commando van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht om, op last van Lukashenka, zonder deugdelijke motivering op 23 mei 2021 een militair vliegtuig uit te sturen om de gedwongen landing van passagiersvlucht FR4978 op het vliegveld van Minsk te begeleiden.

  Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

  Na het incident rechtvaardigde Ihar Holub de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Artsiom Sikorski, de directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer.

  Hij is derhalve verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Belarus, en steunt het Lukashenka-regime.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie.

  21.6.2021

  163.

  Leanid Mikalaevich CHURO

  Leonid Nikolaevich CHURO

  Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

  Леонид Николаевич ЧУРО

  Functie(s): voorzitter van de Republikeinse Schaakbond — openbare vereniging “Belarussische Schaakbond”, voormalig directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA

  Geboortedatum: 8.7.1956

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  BY Paspoortnummer: P4289481

  Persoonlijk identificatienummer: 3080756A068PB5

  In zijn voormalige functie als directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA was Leanid Churo verantwoordelijk voor de Belarussische luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het op 23 mei 2021 zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar het vliegveld van Minsk. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

  Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als voorzitter van de Republikeinse Schaakbond — openbare vereniging “Belarussische Schaakbond”.

  21.6.2021

  165.

  Artsiom Igaravich SIKORSKI

  Artem Igorevich SIKORSKIY

  Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

  Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

  Functie(s): directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA, voormalig directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie

  Geboortedatum: 1983

  Geboorteplaats: Soligorsk, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  BY Paspoortnummer: MP3785448

  Persoonlijk identificatienummer: 3240483A023PB7

  In zijn voormalige functie als directeur van het departement luchtvaart van het Belarussisch ministerie van Vervoer en Communicatie van Belarus was Artsiom Sikorski verantwoordelijk voor het staatsbeheer van de burgerluchtvaart en het toezicht op de luchtverkeersleidingsdiensten. Hij draagt daarom verantwoordelijkheid voor het zonder deugdelijke motivering omleiden van passagiersvlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021. Dit politiek gemotiveerde besluit was gericht op het arresteren en in detentie plaatsen van de journalist van de oppositie Raman Pratasevich en Sofia Sapega en is een vorm van onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

  Na het incident rechtvaardigde Artsiom Sikorski de acties van de Belarussische luchtvaartautoriteiten in gezamenlijke persverklaringen met Ihar Holub, de bevelhebber van de luchtmacht en de luchtverdedigingsmacht van de strijdkrachten van de Republiek Belarus.

  Hij is derhalve verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie, en steunt het Lukashenka-regime.

  Hij is nog steeds actief in het Lukashenka-regime als directeur-generaal van het staatsbedrijf BELAERONAVIGATSIA.

  21.6.2021

  168.

  Anatol Piatrovich LAPO

  Anatoliy Petrovich LAPPO

  Анатоль Пятровiч ЛАПО/ЛАППО

  Анатолии Петрович ЛАППО

  Functie(s): voormalig luitenant-generaal en voorzitter van het Staatsgrenscomité van de Republiek Belarus (benoemd op 29 december 2016), hoofdgedelegeerde Staatsgrenzen

  Geboortedatum: 24.5.1963

  Geboorteplaats: Koelakovka, regio/oblast Mogiljov, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  Paspoortnummer: MP4098888

  Persoonlijk identificatienummer: 3240563K033PB5

  In zijn voormalige functie als voorzitter van het Staatsgrenscomité was Anatol Lapo verantwoordelijk voor het optreden van grenscontroleorganen onder zijn bevel. Bewezen is dat de grenswachters daarvan migranten de weg hebben gewezen, hebben gegidst of gedwongen om de grens tussen Belarus en lidstaten van de Unie illegaal te overschrijden, en dat zij, door opzettelijk hun taken niet naar behoren uit te voeren, de pogingen van migranten om die grens te overschrijden hebben gefaciliteerd.

  Hij is derhalve verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie worden gefaciliteerd.

  Hij trad in mei 2023 toe tot de militaire reserve.

  2.12.2021

  169.

  Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

  Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

  Канстанцiн Генадзьевiч МОЛАСТАЎ

  Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

  Functie(s): kolonel, voorzitter van het Staatsgrenscomité, voormalig hoofd van de Grensgroep Grodno (benoemd op 1 oktober 2014), militaire eenheid 2141, gedelegeerde Staatsgrenzen

  Geboortedatum: 30.5.1970

  Geboorteplaats: Krasnoarmejsk, regio Saratov, Russische Federatie

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  Paspoortnummer: KH2479999

  Persoonlijk identificatienummer: 3300570K025PB3

  In zijn voormalige functie als hoofd van de Grensgroep Grodno was Kanstantsin Molastau verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. De Grensgroep Grodno heeft door opzettelijk na te laten haar taken naar behoren uit te voeren de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd.

  Hij droeg aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie werden gefaciliteerd.

  Hij werd door Lukashenka benoemd tot voorzitter van het Staatsgrenscomité.

  2.12.2021

  171.

  Ihar Mikalaevich GUTNIK

  Igor Nikolaevich GUTNIK

  Iгар Мiкалаевiч ГУТНIК

  Игорь Николаевич ГУТНИК

  Functie(s): kolonel, vicevoorzitter van het Staatsgrenscomité, voormalig hoofd van de Grensgroep Brest

  Geboortedatum: 17.12.1974

  Geboorteplaats: het dorp Zabolotje, Smolevitsji-district, regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

  Adres: 90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St., 224018, Brest, Belarus

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  Paspoortnummer: BM1962867

  In zijn voormalige functie als hoofd van de Grensgroep Brest was Ihar Gutnik, die in 2018 afgevaardigde van de regioraad van Brest werd als een van de kandidaten die loyaal zijn aan Lukashenka, verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. De Grensgroep Brest heeft door opzettelijk na te laten haar taken naar behoren uit te voeren, de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd.

  Hij droeg aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie werden gefaciliteerd.

  Hij werd door Lukashenka benoemd tot vicevoorzitter van het Staatsgrenscomité.

  2.12.2021

  173.

  Maksim Viktaravich BUTRANETS

  Maxim Viktorovich BUTRANETS

  Максiм Вiктаравiч БУТРАНЕЦ

  Максим Викторович БУТРАНЕЦ

  Functie(s): hoofd van de Grensgroep Brest, voormalig hoofd van de Grensgroep Smorgon, militaire eenheid 2044 (benoemd in maart 2018), gedelegeerde Staatsgrenzen

  Geboortedatum: 12.12.1978

  Geboorteplaats: Sverdlovsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  In zijn voormalige functie als hoofd van de Grensgroep Smorgon was Maksim Butranets verantwoordelijk voor het optreden van grenswachters onder zijn bevel. De Grensgroep Smorgon heeft door opzettelijk haar taken niet naar behoren uit te voeren de pogingen van migranten om de grens met lidstaten van de Unie te overschrijden, gefaciliteerd. Maksim Butranets verklaarde ook dat het aantal migranten aan de Belarussisch-Litouwse grens op het gebruikelijke niveau bleef, terwijl er aan Litouwse zijde een aanzienlijke stijging te noteren viel. Hij droeg aldus bij aan de activiteiten van het Lukashenka-regime waarbij illegale overschrijdingen van de buitengrenzen van de Unie werden gefaciliteerd.

  Hij werd tot hoofd van de Grensgroep Brest benoemd.

  2.12.2021

  195.

  Ivan Ivanavich GALAVATYI

  Ivan Ivanovich GOLOVATY

  Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

  Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

  Functie(s): directeur-generaal van de open vennootschap op aandelen “Belaruskali”, voorzitter van de raad van toezicht van de vennootschap op aandelen “Belarusian Potash Company”.

  Lid van het Permanent Comité van de Raad van de Republiek Belarus en van de Nationale Vergadering van de Republiek Belarus voor buitenlandse zaken en nationale veiligheid

  Geboortedatum: 15.6.1976

  Geboorteplaats: het dorp Pogost, Soligorsk-district, regio/oblast Minsk, Belarus

  Geslacht: man

  Nationaliteit: Belarussisch

  Ivan Galavatyi is de directeur-generaal van het staatsbedrijf Belaruskali, dat een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime is. Hij is lid van de Raad van de Republiek Belarus en de Nationale Vergadering. Hij bekleedt ook meerdere andere hoge functies in Belarus en heeft tijdens zijn loopbaan meerdere staatsprijzen ontvangen, onder meer uit de handen van Lukashenka. Hij heeft nauwe banden met Lukashenka en zijn familieleden. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

  Als directeur-generaal van Belaruskali is Ivan Galavatyi rechtstreeks betrokken bij de verplaatsingen van Oekraïense kinderen uit bezette gebieden door het Lukashenka-regime in samenwerking met Rusland. Aldus steunt Ivan Galavatyi het Lukashenka-regime.

  De werknemers van de openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali” die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, ontvingen geen premies meer en werden ontslagen. Aliaksandr Lukashenka Aliaksandr Lukashenka dreigde er persoonlijk mee de stakers te vervangen door mijnwerkers uit Oekraïne. Als hoofd van Belaruskali is Ivan Galavatyi bijgevolg verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld.

  3.6.2022

  205.

  Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

  Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

  Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

  Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

  Functie(s): rechter bij het Hooggerechtshof van Belarus, voormalig rechter bij de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk

  Geslacht: vrouw

  Nationaliteit: Belarussisch

  In haar voormalige functie als rechter in het Moskovski-district in Minsk was Sviatlana Bandarenka verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen. Zij veroordeelde verschillende Belarussische burgers wegens deelname aan protesten en de publicatie van anti-regeringsreacties op Telegram. Zij veroordeelde ook de journaliste Ekaterina Borisevich en de spoedarts Artyom Sorokin wegens onthulling van medische geheimen over Roman Bondarenko, die door de veiligheidstroepen werd doodgeslagen.

  Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, ernstige ondermijning van de rechtsstaat en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Belarus.

  Zij werd door Lukashenka benoemd tot rechter bij het Hooggerechtshof van Belarus.

  3.8.2023”

 2. In tabel “B. In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen” worden de vermeldingen 17 en 28 vervangen door:

  Naam (Engelse transcriptie van de Belarussische spelling) (Engelse transcriptie van de Russische spelling)

  Naam (Belarussische spelling) (Russische spelling)

  Informatie ter identificatie

  Redenen voor plaatsing op de lijst

  Datum van plaatsing op de lijst

  “17.

  Openbare vennootschap op aandelen “Belavia Belarusian Airlines”

  ААТ “Авiякампанiя Белавiя”

  ОАО “Авиакомпания Белавиа”

  Adres: 14A Nemiga St., 220004, Minsk, Belarus

  Registratiedatum: 4.1.1996

  Registratienummer: 600390798

  De openbare vennootschap op aandelen “Belavia Belarusian Airlines” is de nationale luchtvaartmaatschappij, en is in staatshanden. Belavia is ook eigenaar en exploitant van Belarussische regeringsvliegtuigen die door president Aliaksandr Lukashenka worden gebruikt. Aliaksandr Lukashenka beloofde Belavia alle mogelijke regeringssteun nadat de Unie alle Belarussische luchtvaartmaatschappijen had verboden om door het Unieluchtruim te vliegen en hen de toegang tot Unieluchthavens had ontzegd. Daartoe kwam hij met de Russische president Vladimir Putin overeen om de opening van nieuwe luchtroutes voor Belavia te plannen. In 2021 bevestigde de CEO van Belavia dat hij overheidssteun kreeg voor het hervatten van vluchten naar de Russische Federatie. De nationale luchtvaartmaatschappij is door de Belarussische regering ook vrijgesteld van de betaling van belasting over de toegevoegde waarde voor vliegtuigen en onderdelen die op het grondgebied van de Republiek Belarus worden ingevoerd. Bovendien heeft Belavia in 2014 leningen ontvangen van een staatsbank voor de aankoop van nieuwe vliegtuigen.

  Het management van Belavia heeft de werknemers voorts bevolen om niet te protesteren tegen de onregelmatigheden bij de verkiezingen en de massale detenties in Belarus, omdat Belavia een staatsbedrijf is.

  Belavia trekt aldus profijt van en steunt het bedrijf het Lukashenka-regime.

  2.12.2021

  28.

  Openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali”

  Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларуськалiй”

  Открытое акционерное общество “Беларуськалий”

  Adres: Korzha St. 5, Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast,

  Registratiedatum: 23.12.1996

  Registratienummer: 600122610

  Openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali” is een staatsbedrijf en een van de grootste potasproduceerders ter wereld. Ondanks de daling van zijn mondiale aandeel in de mondiale potasmarkt van 20 % naar 9 % in 2022, blijft Belaruskali een van de belangrijkste exporteurs van potas en een aanzienlijke bron van inkomsten voor de Belarussische staatskas. Aliaksandr Lukashenka beschreef het bedrijf als “een nationale parel om trots op te zijn, een van de pijlers onder de Belarussische uitvoer”. Het is ook een belangrijke bron van buitenlandse valuta voor het Lukashenka-regime.

  Belaruskali is rechtstreeks betrokken bij de verplaatsingen van Oekraïense kinderen uit bezette gebieden door het Lukashenka-regime in samenwerking met Rusland. Sinds de illegale en niet-uitgelokte grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland zijn er in de Dubrava-faciliteit, die eigendom is van de openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali”, meer dan 2 050 Oekraïense kinderen vastgehouden. Aldus steunt de openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali” het Lukashenka-regime.

  De werknemers van de openbare vennootschap op aandelen “Belaruskali” die in de nasleep van de frauduleuze presidentsverkiezingen van augustus 2020 in Belarus deelnamen aan stakingen en vreedzame demonstraties, werden geïntimideerd en ontslagen door het management. Aliaksandr Lukashenka dreigde er persoonlijk mee de stakers te vervangen door mijnwerkers uit Oekraïne. “Belaruskali” is daarom verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus en steunt het Lukashenka-regime.

  3.6.2022”