Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/899 van de Commissie van 14 maart 2024 tot goedkeuring van een wijziging op Unieniveau van het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming (“Corbières-Boutenac”)

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/899 van de Commissie van 14 maart 2024 tot goedkeuring van een wijziging op Unieniveau van het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming (“Corbières-Boutenac”)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 99, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft de door Frankrijk doorgestuurde aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op Unieniveau van het productdossier van de beschermde oorsprongsbenaming “Corbières-Boutenac” overeenkomstig artikel 97, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 juncto artikel 105, lid 3, eerste alinea, van die verordening onderzocht. De wijziging omvat een wijziging van de naam “Corbières-Boutenac” naar “Boutenac”.

  2. De Commissie heeft de aanvraag tot goedkeuring van de wijziging op Unieniveau van het productdossier in het Publicatieblad van de Europese Unie(2) bekendgemaakt, zoals vereist bij artikel 97, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 juncto artikel 105, lid 3, eerste alinea, van die verordening.

  3. Bij de Commissie is geen met redenen omkleed bezwaarschrift ingediend op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

  4. De wijziging op Unieniveau van het productdossier moet daarom worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 99, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging op Unieniveau van het productdossier met betrekking tot de naam “Corbières-Boutenac” (BOB) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 maart 2024.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz Wojciechowski

Lid van de Commissie