Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1475 van de Commissie van 30 mei 2024 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1475 van de Commissie van 30 mei 2024 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie(1) (“de basisverordening”), en met name artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1)

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal (met uitzondering van die welke voorzien zijn van hulpstukken (fittings), voor gassen of vloeistoffen, bestemd voor burgerluchtvaartuigen), momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex73044100, 7304 49 10, ex73044993, ex73044995, ex73044999 en ex73049000 (Taric-codes 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 en 7304900091), van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

  2)

  Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van de in lid 1 omschreven en door de hieronder vermelde ondernemingen vervaardigde producten, is als volgt:

  Onderneming/ondernemingen

  Definitief antidumpingrecht

  Aanvullende Taric-code

  Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

  7 1,9 %

  B120

  Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

  4 8,3 %

  B118

  Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

  4 8,6 %

  B119

  In de bijlage bij deze verordening vermelde ondernemingen

  5 6,9 %

  Alle overige ondernemingen

  7 1,9 %

  B999

  3)

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing. De moratoire interest die betaald moet worden bij een terugbetaling die recht geeft op uitbetaling van moratoire interest, is het door de Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringsoperaties toegepaste percentage dat geldt op de eerste kalenderdag van de maand waarin de genoemde termijn valt en dat bekendgemaakt is in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie, vermeerderd met één procentpunt.

  4)

  Wanneer een nieuwe producent-exporteur in de Volksrepubliek China de Commissie voldoende bewijsmateriaal verstrekt waaruit blijkt dat: a) hij in de periode tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010 (het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek) het in lid 1 beschreven product niet naar de Unie heeft uitgevoerd; b) hij niet verbonden is met een exporteur of producent in de Volksrepubliek China die onder de bij deze verordening ingestelde maatregelen valt; c) hij het betrokken product daadwerkelijk naar de Unie heeft uitgevoerd of een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om na het tijdvak van het oorspronkelijke onderzoek een aanzienlijke hoeveelheid daarvan naar de Unie uit te voeren, kan de Commissie de bijlage bij deze verordening wijzigen door de nieuwe producent-exporteur toe te voegen aan de medewerkende ondernemingen die niet in de steekproef van het oorspronkelijke onderzoek zijn opgenomen en waarvoor bijgevolg het gewogen gemiddelde recht van ten hoogste 56,9 % geldt.

  5)

  De individuele antidumpingrechten voor de in lid 2 vermelde ondernemingen worden uitsluitend toegepast indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur wordt overgelegd die een verklaring bevat die is gedateerd en ondertekend door een met naam en functie geïdentificeerde medewerker van de entiteit die deze factuur heeft opgesteld, en die als volgt luidt: “Ondergetekende verklaart dat de (hoeveelheid) naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal die naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in (betrokken land). Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.”. Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor “alle andere ondernemingen” geldt.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 30 mei 2024.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  Ursula von der Leyen

  BIJLAGEMEDEWERKENDE PRODUCENTEN-EXPORTEURS IN DE VRC DIE TIJDENS HET OORSPRONKELIJKE ONDERZOEK NIET IN DE STEEKPROEF ZIJN OPGENOMEN

  Naam

  Aanvullende Taric-code

  Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui,

  B 236

  Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou,

  B 237

  Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou,

  B 238

  Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd, Huzhou,

  B 239

  Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou,

  B 240

  Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou,

  B 241

  Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing,

  B 242

  Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

  B 243

  Lixue Group, Co. Ltd, Ruian,

  B 244

  Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

  B 245

  Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

  B 246

  Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

  B 247

  Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai,

  B 248

  Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

  B 249

  Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou,

  B 250

  Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou,

  B 251

  Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing,

  B 252

  Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing,

  B 253

  Zhejiang Five — Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou,

  B 254

  Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui,

  B 255

  Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui,

  B 256

  Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City,

  B 257

  Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

  B 258

  Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou,

  B 259

  Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui,

  B 260

  Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

  B 261

  Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou,

  B 262

  Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui,

  B 263

  Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town.

  B 264