Home

83/211/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 18 april 1983 tot vaststelling van de regeling voor het handelsverkeer van Griekenland met Tunesië ten opzichte van de onder de bevoegdheid van deze Gemeenschap vallende produkten

83/211/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 18 april 1983 tot vaststelling van de regeling voor het handelsverkeer van Griekenland met Tunesië ten opzichte van de onder de bevoegdheid van deze Gemeenschap vallende produkten

83/211/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 18 april 1983 tot vaststelling van de regeling voor het handelsverkeer van Griekenland met Tunesië ten opzichte van de onder de bevoegdheid van deze Gemeenschap vallende produkten

Publicatieblad Nr. L 120 van 06/05/1983 blz. 0024 - 0025
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 18 blz. 0213
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 18 blz. 0213


++++

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,

van 18 april 1983

tot vaststelling van de regeling voor het handelsverkeer van Griekenland met Tunesië ten opzichte van de onder de bevoegdheid van deze Gemeenschap vallende produkten

( 83/211/EGKS )

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN ,

Overwegende dat de Lid-Staten onderling het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal hebben gesloten ;

Overwegende dat het Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Tunesië ( 1 ) , hierna respectievelijk " Protocol " en " Overeenkomst " genoemd , in verband met de toetreding van de Helleense Republiek , is geparafeerd op 16 februari 1983 ;

Overwegende dat in afwachting van de inwerkingtreding van het Protocol , de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , rekening houdend met het Protocol , de regeling van toepassing op het handelsverkeer van Griekenland met Tunesië op autonome wijze dienen vast te stellen ,

In overleg met de Commissie ,

BESLUITEN :

Artikel 1

Tot de inwerkingtreding van het Protocol is de regeling van toepassing op het handelsverkeer van Griekenland met Tunesië , die welke voortvloeit uit de bijlage bij dit besluit .

Artikel 2

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen ter uitvoering van dit besluit .

Gedaan te Luxemburg , 18 april 1983 .

De Voorzitter

I . KIECHLE

( 1 ) PB nr . L 265 van 27 . 9 . 1978 , blz . 119 .

BIJLAGE

Bijzondere regels inzake de toepassing van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Tunesië in verband met de toetreding van de Helleense Republiek

Artikel 1

Voor de onder de Overeenkomst vallende produkten schaft de Helleense Republiek de invoerrechten op produkten van oorsprong uit Tunesië geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema :

- op de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt elk recht verlaagd tot 60 % van het basisrecht ;

- de volgende drie verlagingen , telkens met 20 % , vinden plaats op :

- 1 januari 1984 ,

- 1 januari 1985 ,

- 1 januari 1986 .

Artikel 2

Het basisrecht waarop de in artikel 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast , is voor elk produkt het op 1 juli 1980 door de Helleense Republiek ten opzichte van Tunesië werkelijk toegepaste recht .

Artikel 3

1 . De Helleense Republiek schaft de heffingen van gelijke werking als invoerrechten op produkten van oorsprong uit Tunesië geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema :

- op de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt elke heffing verlaagd tot 60 % van het basisbedrag ;

- de volgende drie verlagingen , telkens met 20 % , vinden plaats op :

- 1 januari 1984 ,

- 1 januari 1985 ,

- 1 januari 1986 .

2 . Het basisbedrag waarop de in lid 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast , is voor elk produkt het door de Helleense Republiek op 31 december 1980 ten opzichte van de Gemeenschap van de Negen toegepaste bedrag .

3 . Elke heffing van gelijke werking als een invoerrecht , die met ingang van 1 januari 1979 in het handelsverkeer tussen Griekenland en Tunesië werd ingesteld , wordt afgeschaft .

Artikel 4

Indien de Helleense Republiek rechten of heffingen van gelijke werking op uit de Gemeenschap van de Negen ingevoerde produkten in een sneller tempo dan het vastgestelde tijdschema schorst of verlaagt zal de Helleense Republiek die rechten of heffingen van gelijke werking eveneens ten aanzien van produkten van oorsprong uit Tunesië tot hetzelfde niveau schorsen of verlagen .

Artikel 5

1 . De in Griekenland op 31 december 1980 geldende zekerheidstelling bij invoer en contante betaling met betrekking tot invoer van produkten van oorsprong uit Tunesië wordt geleidelijk afgeschaft volgens onderstaand tijdschema :

- op de datum van inwerkingtreding van dit besluit : 75 % ,

- 1 januari 1984 : 25 % .

2 . Indien de Helleense Republiek ten opzichte van de Gemeenschap van de Negen de bedragen van de zekerheidstelling bij invoer of contante betaling sneller verlaagt dan volgens het in lid 1 vastgestelde tijdschema , past de Helleense Republiek dezelfde verlaging toe op de invoer van produkten van oorsprong uit Tunesië .