Home

Conclusies van de Raad en de Ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen, van 27 mei 1988 betreffende de toekomstige prioritaire acties op cultureel gebied

Conclusies van de Raad en de Ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen, van 27 mei 1988 betreffende de toekomstige prioritaire acties op cultureel gebied

Conclusies van de Raad en de Ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen, van 27 mei 1988 betreffende de toekomstige prioritaire acties op cultureel gebied

Publicatieblad Nr. C 197 van 27/07/1988 blz. 0002 - 0003


CONCLUSIES VAN DE RAAD EN DE MINISTERS VAN CULTUUR, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 27 mei 1988 betreffende de toekomstige prioritaire acties op cultureel gebied ( 88/C 197/02 )

DE RAAD EN DE MINISTERS VAN CULTUUR, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, 1 . Nemen akte van de mededeling van de Commissie betreffende een nieuwe aanzet voor de culturele actie in de Europese Gemeenschap en van de adviezen hierover van het Europese Parlement en van het Economisch en Sociaal Comité, alsmede van het Blauwboek van de Franse Regering voor een Europa van onderwijs en cultuur;

2.Kennen, indachti de discussie tijdens hun informele vergadering van 10 en 11 december 1987 te Kopenhagen en onverminderd de acties die zij in andere sectoren wenselijk achten, prioriteit toe aan de volgende sectoren :

- de stimulering van de Europese audiovisuele sector;

-de sector van het boek;

-de opleiding op cultureel gebied;

-sponsoring door het bedrijfsleven,en zijn dan ook van mening dat gedurende een eerste meerjarige periode prioriteit dient te worden gegeven aan voorstellen voor acties in deze sectoren .

3.Daartoe :

-wenden zij zich met betrekking tot de bevordering van de audiovisuele sector, na kennis te hebben genommen van het Media-programma van de Commissie, tot deze laatste met het verzoek om verslag uit te brengen over de resultaten van die proefprojecten en in voorkomend geval voorstellen te doen op basis van de opgedane ervaringen .

Zij bevestigen voorts bereid te zijn andere acties die onder de bevordering van de Europese audiovisuele industrie vallen, te bezien met de aandacht die het belang van deze sector verdient;

-zijn zij wat betreft het boekwezen van oordeel dat alle aspecten van deze sector, met inbegrip van de nationale stelsels voor boekenprijzen, de reprografie, de promotie en de distributie nader dienen te worden bestudeerd en verklaren zij zich bereid elk eventueel voorstel ter zake te bestuderen .

Zij bevestigen hun belangstelling voor een versnelde tenuitvoerlegging van de resolutie van 27 september 1985 betreffende de samenwerking tussen bibliotheken op het gebied van de informatica en verklaren zich bereid elk nieuw voorstel ter zake te bestuderen;

ook het vraagstuk van het behoud van boeken dient te worden bestudeerd .

Ook bevestigen zij hun belangstelling :

- voor een spoedige tenuitvoerlegging van de resolutie van 9 november 1987 betreffende het stimuleren van de vertaling van belangrijke werken van de Europese cultuur;

-voor het zo spoedig mogelijk opzetten van het in genoemde resolutie bedoelde proefproject;

-voor de gedachte om bij de tenuitvoerlegging van de resolutie voorrang te geven aan vertalingen uit kleinere Europese taalgebieden;

-wijzen zij in verband met de beroepsopleiding op het toenemende belang voor de culturele sector van :

-de beroepen in de audiovisuele sector;

-de kunstzinnige beroepen in de restauratiesector voor het behoud van het culturele erfgoed;

-herinneren zij eraan dat sponsoring door het bedrijfsleven aanvullende financiële steun voor culturele activiteiten van openbare instanties moet vormen, maar bevestigen zij tevens het belang dat zij aan de tenuitvoerlegging van de resolutie ter zake van 13 november 1986 hechten;

bij die tenuitvoerlegging moet ook rekening worden gehouden met de teksten over de financiering van cultuur die zijn aangenomen tijdens de vijfde conferentie van de Europese Ministers van Cultuur ( Sintra, 15 tot en met 17 september 1987 );

4.Komen overeen dat het gewenst is de sedert 1984 in de culturele sector aangenomen resoluties volledig ten uitvoer te leggen en verzoeken de Commissie en het Comité Culturele Zaken die tenuitvoerlegging te volgen en hun regelmatig verslag uit te brengen;

de Lid - Staten zouden ook op nader te bepalen tijdstippen informatie kunnen verstrekken over de tenuitvoerlegging van deze resoluties op nationaal niveau;

5.Komen overeen dat, overeenkomstig hun resolutie over de toekomstige organisatie van hun werkzaamheden, over de vraag welke soort actie moet worden overwogen in het kader van bovengenoemde prioriteiten alsmede over de aard van de instanties die geacht worden ze uit te voeren ( particuliere organisaties, Lid-Staten, Gemeenschap ) voor elk concreet geval beslist zal worden al naar gelang van de behoeften en in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag en de van kracht zijnde procedures .

Het Comité voor Culturele Zaken zorgt voor de voorbereiding van de besprekingen van de Ministers over elk voorstel, met inbegrip van de financiering, en over deze twee specifieke aspecten .

Het vergewist zich ervan dat elk voorstel voor een actie elementen bevat die het mogelijk maken de resultaten later te evalueren .