Home

Resolutie van de Raad en de Ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen van 14 november 1991 inzake regelingen betreffende archieven

Resolutie van de Raad en de Ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen van 14 november 1991 inzake regelingen betreffende archieven

Resolutie van de Raad en de Ministers van Cultuur, in het kader van de Raad bijeen van 14 november 1991 inzake regelingen betreffende archieven

Publicatieblad Nr. C 314 van 05/12/1991 blz. 0002 - 0002


RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE MINISTERS VAN CULTUUR, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN van 14 november 1991 inzake regelingen betreffende archieven (91/C 314/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN DE MINISTERS VAN CULTUUR, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Gelet op de tweeledige functie van archieven als basis voor de besluitvorming in de openbare sector enerzijds en als een vitaal onderdeel van het nationale culturele erfgoed anderzijds,

Gezien de toenemende vermenging van de overheidsarchieven van de Lid-Staten onderling en tussen de Lid-Staten en de Gemeenschap en gelet op de wetgeving betreffende het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Gemeenschap (1),

Indachtig het feit dat het Europese archivistische erfgoed een onmisbaar hulpmiddel vormt bij de geschiedschrijving van Europa of van een bepaald land,

Overwegende dat zorgvuldig geordende en toegankelijke archieven in grote mate bijdragen tot het democratisch functioneren van onze maatschappij;

Overwegende dat een adequaat archiefbeleid en een doelmatig archiefbeheer de voorwaarden scheppen voor de noodzakelijke toegankelijkheid van archieven,

VERZOEKEN de Commissie:

- een Groep van op voordracht van de Lid-Staten benoemde deskundigen in te stellen die moet nagaan in hoeverre het gewenst is het archiefbeleid en de archiefpraktijk binnen de Gemeenschap beter te cooerdineren;

- vóór eind 1992 een voortgangsrapport van de Groep aan de Raad toe te zenden.

(1) Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983; Beschikking nr. 359/83/EGKS van de Commissie van 8 februari 1983 (PB nr. L 43 van 15. 2. 1983, blz. 1-3, respectievelijk 14-15).