Home

Besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten inzake de vaststelling van de zetels van de Instellingen en van bepaalde organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen

Besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten inzake de vaststelling van de zetels van de Instellingen en van bepaalde organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen

Besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten inzake de vaststelling van de zetels van de Instellingen en van bepaalde organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. C 341 van 23/12/1992 blz. 0001 - 0004


BESLUIT IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING GENOMEN DOOR DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE ZETELS VAN DE INSTELLINGEN EN VAN BEPAALDE ORGANISATIES EN DIENSTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (92/C 341/01)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN,

Gelet op artikel 216 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, artikel 77 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Wijzend op het besluit van 8 april 1965, zulks onverminderd de daarin vervatte bepalingen betreffende de zetel van toekomstige Instellingen, organisaties en diensten,

BESLUITEN: Artikel 1

a) Het Europees Parlement heeft zijn zetel te Straatsburg voor de twaalf periodes van de maandelijkse voltallige zittingen met inbegrip van de begrotingszitting. De bijkomende voltallige zittingen worden gehouden te Brussel. De commissies van het Europees Parlement zetelen te Brussel. Het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement en zijn diensten blijven in Luxemburg gevestigd.

b) De Raad heeft zijn zetel te Brussel. In de maanden april, juni en oktober houdt de Raad zijn zittingen in Luxemburg.

c) De Commissie heeft haar zetel te Brussel. De in de artikelen 7, 8 en 9 van het besluit van 8 april 1965 genoemde diensten zijn gevestigd in Luxemburg.

d) Het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg hebben hun zetel te Luxemburg.

e) Het Economisch en Sociaal Comité heeft zijn zetel te Brussel.

f) De Rekenkamer heeft zijn zetel te Luxemburg.

g) De Europese Investeringsbank heeft haar zetel te Luxemburg. Artikel 2

Over de zetel van andere, ingestelde of in te stellen organisaties en diensten wordt tijdens een volgende Europese Raad door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten in onderlinge overeenstemming een besluit genomen; daarbij wordt rekening gehouden met de voordelen van bovenstaande bepalingen voor de Lid-Staten en de nodige voorrang gegeven aan Lid-Staten waar momenteel geen Instellingen van de Gemeenschappen gevestigd zijn. Artikel 3

Dit besluit treedt heden in werking.

Hecho en Edimburgo, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

Udfaerdiget i Edinburgh, den tolvte december nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Edinburgh am zwoelften Dezember neunzehnhundertzweiundneunzig.

¸ãéíaa óôï AAaeéìâïýñãï, óôéò aeþaeaaêá AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá aeýï.

Done at Edinburgh on the twelfth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Édimbourg, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Edimburgo, addì dodici dicembre millenovecentonovantadue.

Gedaan te Edinburgh, de twaalfde december negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Edimburgo, em doze de Dezembro de mil novecentos e noventa e dois.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

> REFERENTIE NAAR EEN FILM>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Por el Gobierno del Reino de España

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Pour le gouvernement de la République française

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

For the Government of Ireland

Thar ceann Rialtas na hÉireann

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Per il governo della Repubblica italiana

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

> REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Pelo Governo da República Portuguesa

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Verklaring

De Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten verklaren dat, gelet op het Protocol betreffende het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, dat aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, het Comité van de regio's, dat een gemeenschappelijke organisatiestructuur heeft met het Economisch en Sociaal Comité, eveneens zijn zetel te Brussel zal hebben.

Eenzijdige verklaring van Luxemburg

Luxemburg stemt, in een geest van compromis, met deze formule in. Deze instemming kan evenwel niet worden uitgelegd als zou dit land afzien van de bepalingen en mogelijkheden van het besluit van 8 april 1965.

Eenzijdige verklaring van Nederland

De Nederlandse Regering gaat er als vanzelfsprekend vanuit dat het besluit van 1965, gegeven de uitbreiding van de Gemeenschap sedertdien en van haar Instellingen en organisaties, nooit in de weg mag staan aan een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de zetels van die Instellingen en organisaties over de Lid-Staten.