Home

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de oprichting van een permanente Schengencommissie (SCH/Com-ex(98) 26 def.)

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de oprichting van een permanente Schengencommissie (SCH/Com-ex(98) 26 def.)

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de oprichting van een permanente Schengencommissie (SCH/Com-ex(98) 26 def.)

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0138 - 0143


BESLUIT VAN HET UITVOEREND COMITÉ

van 16 september 1998

betreffende de oprichting van een permanente Schengencommissie

(SCH/Com-ex(98) 26, def.)

HET UITVOEREND COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen, inzonderheid op artikel 132,

Gelet op artikel 7 van deze Overeenkomst,

Gelet op de gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 139, zoals opgenomen in de aan deze Overeenkomst gehechte slotakte,

Overwegende dat het initiatief tot oprichting van een permanente commissie in een streven naar complementariteit met de op het niveau van de Europese Unie bestaande instrumenten past,

Met inachtneming van het beginsel van de nationale soevereiniteit,

Overwegende dat deze commissie te zijner tijd, indien nodig, dient te worden aangepast op basis van het functionele kader van de Europese Unie,

BESLUIT:

Een Permanente Schengenbeoordelings- en -toepassingscommissie (hierna "permanente commissie" genoemd) wordt opgericht, die onder toezicht van het Uitvoerend Comité ermee wordt belast, enerzijds vast te stellen dat de voorwaarden voor de inwerkingstelling van de Overeenkomst in een staat die kandidaat is voor deze inwerkingstelling, zijn vervuld, en anderzijds erover te waken dat de staten die de Overeenkomst reeds in werking hebben gesteld, het Schengenacquis correct toepassen, in het bijzonder door het opsporen van problemen en het voorstellen van oplossingen.

De permanente commissie is als enige bevoegd om rapporten op te stellen ter beoordeling van de mate van voorbereiding van de staten die kandidaat zijn voor de inwerkingstelling van Schengen, alsmede om vast te stellen of de vereiste voorwaarden voor de praktische toepassing van de Overeenkomst en de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen vervuld zijn.

De tweede taak van de permanente commissie bestaat erin, de grondslagen ervoor te leggen dat het Uitvoerend Comité kan waken over de correcte toepassing van de Overeenkomst door de staten die deze Overeenkomst reeds in werking hebben gesteld, in het bijzonder door het opvolgen van de aanbevelingen van de buitengrenscommissies en door de follow-up van de in het jaarrapport inzake de buitengrenzen vermelde gebreken, door zich ervoor te beijveren, gezamenlijke inspanningen te ontplooien om de kwaliteit van de buitengrenscontroles te verbeteren, alsmede door ervoor te zorgen dat de toepassing van de Overeenkomst op het vlak van de politiële en justitiële samenwerking alsmede met betrekking tot het SIS wordt geoptimaliseerd. De permanente commissie zal oplossingen zoeken voor de onderkende problemen en voorstellen doen voor een tevredenstellende en optimale toepassing van de Overeenkomst. Het toezicht op de juiste toepassing van de Schengenovereenkomst blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de Schengenstaten. De permanente commissie dient zich derhalve te beperken tot het verrichten van toetsingen zoals omschreven in het hierna opgenomen mandaat.

Deze twee taken rechtvaardigen dat de permanente commissie twee verschillende mandaten worden verleend:

1. Zij dient de rapporten voor te bereiden die zullen moeten leiden tot de vaststelling dat alle voorwaarden voor de inwerkingstelling van de Uitvoeringsovereenkomst vervuld zijn in een staat die kandidaat is voor de inwerkingstelling. In deze gevallen zal zij de hoedanigheid van beoordelingscommissie hebben en zal zij belast zijn met het beoordelen van het niveau van voorbereiding van deze staten.

2. Zij legt de grondslagen ervoor dat het Uitvoerend Comité kan waken over de correcte toepassing van de Overeenkomst in de staten die de Overeenkomst reeds toepassen, teneinde deze toepassing en de samenwerking tussen Schengenpartners te optimaliseren. In het bijzonder dienen oplossingen te worden gezocht voor de sedert de inwerkingstelling onderkende problemen en voorstellen te worden geformuleerd voor een optimalisering van de controles, in overeenstemming met de nagestreefde doelstellingen en de geest van de Overeenkomst. In dat geval zal zij de hoedanigheid van toepassingscommissie hebben.

I. BEOORDELINGSCOMMISSIE VOOR DE STATEN DIE KANDIDAAT ZIJN VOOR DE INWERKINGSTELLING

1. TAKEN VAN DE BEOORDELINGSCOMMISSIE

In het kader van haar beoordelingstaak dient de permanente commissie, telkens wanneer een staat kandidaat is voor de inwerkinstelling, een rapport op te stellen waarin de lijst van de criteria waaraan de kandidaat-staten dienen te voldoen, wordt vastgesteld. Daartoe dient meer in het bijzonder het te bereiken niveau op alle door de Overeenkomst bestreken gebieden te worden vastgesteld. Nadat deze criteria door het Uitvoerend Comité zijn goedgekeurd, dient de permanente commissie vervolgens in een ander rapport na te gaan of de staat die kandidaat is voor de inwerkingstelling, aan deze criteria voldoet en het vastgestelde niveau haalt.

Voor elk van de gebieden waarop de commissie bevoegd is, kan zij een deskundigengroep mandaat verlenen om op hun specifieke domein een rapport op te stellen. In de rapporten worden de kwalitatieve, kwantitatieve, operationele, administratieve en organisatorische aspecten behandeld en dient te worden vastgesteld, op welke punten lacunes en zwaktes bestaan en dienen daarvoor oplossingen te worden voorgesteld.

2. DOMEINEN WAAROP DE BEOORDELINGSCOMMISSIE BEVOEGD IS

De commissie dient een omstandig en uitputtend rapport op te stellen en dient te beoordelen in hoeverre de staten die kandidaat zijn voor de inwerkingstelling, voorbereid zijn op de onderdelen vermeld in het besluit met kenmerk SCH/Com-ex(93) 10 van 14 december 1993, alsmede te waken over de vervulling van de voorwaarden voor de toepassing van het Schengenacquis. Deze beoordeling dient in het bijzonder de volgende onderdelen te omvatten:

- controle aan de buitengrenzen, in het bijzonder de toepassing van het gemeenschappelijk handboek;

- bewaking van de land- en zeebuitengrenzen;

- visumbeleid, in het bijzonder de toepassing van de gemeenschappelijke visuminstructie;

- voorwaarden voor verkeer van vreemdelingen, met inbegrip van bestrijding van illegale immigratie en onregelmatig verblijf;

- verblijfstitels en signaleringen ter fine van weigering van toegang;

- politiesamenwerking;

- wederzijdse rechtshulp in strafzaken, mede omvattende uitlevering;

- verdovende middelen;

- SIS, in het bijzonder de toepassing van het Sirene-handboek;

- bescherming van persoonsgegevens;

- beleid op het gebied van verwijdering en overname;

- regeling voor het verkeer op de luchthavens.

De permanente commissie zal zich enerzijds in het bijzonder baseren op de onderstaande lijst van taken op de gebieden buitengrenzen, politiële samenwerking, SIS en visa; anderzijds zal de permanente commissie een lijst vaststellen van door de deskundigen voor de overige werkgebieden te vervullen taken:

a) Controle van de buitengrenzen en van de migratiestromen, met inbegrip van onder andere de bilaterale en multilaterale samenwerking met derde staten en het overnamevraagstuk

Rekening houdend met de lokale geografische omstandigheden en afhankelijk van het feit of de te bezoeken partnerstaat over alle soorten buitengrenzen beschikt, kunnen de deskundigen:

- de zeebuitengrenzen bezoeken om zich ter plekke over de doeltreffendheid van de bewakingsmaatregelen zowel aan zee als aan landzijde, inzonderheid bij nacht, te informeren. In belangrijke havens zal de "afhandeling" van de controle van het personen- en vrachtvervoer worden bijgewoond;

- de aan de landgrenzen toegepaste controlemaatregelen observeren, met het doel de doeltreffendheid daarvan zowel 's nachts als overdag te toetsen. Zij dienen zich, onder andere door gesprekken met de controleautoriteiten, te informeren over de bestrijding van illegale immigratie;

- de luchthavens bezoeken, om zich aldaar op de hoogte te stellen van de toepassing van de Schengenvoorschriften;

- tevens een bezoek afleggen aan de centrale diensten die belast zijn met de buitengrens en de immigratiecontrole, en de administratieve organisatie en de coördinatie tussen het nationale en het lokale niveau bestuderen;

- zich, tijdens hun bezoek aan de grensposten en de centrale autoriteit, vergewissen van de gehanteerde praktijk in verband met de afgifte van visa aan de grens;

- zich, tijdens hun bezoek aan de grensposten en de centrale autoriteit, tevens vergewissen van het vermogen om het SIS te implementeren;

- de wijze waarop de buitengrenscontroles aan de aangewezen grensdoorlaatposten en in de tussenliggende grensvakken worden verwezenlijkt, beoordelen;

- de aan de buitengrenzen ter beschikking staande technische middelen, inzonderheid op het gebied van de strijd tegen valse documenten, beoordelen;

- de bewaking van de land- en zeegrenzen beoordelen;

- nagaan of het aantal ambtenaren aangepast is aan de specifieke eigenschappen van de bezochte grenzen, alsook het opleidingsniveau van deze ambtenaren, inzonderheid op het gebied van valse documenten, nagaan;

- de aan de bezochte buitengrenzen getroffen maatregelen ter bestrijding van de illegale immigratie en meer in het algemeen van de criminaliteit nagaan;

- de maatregelen nagaan welke zijn getroffen ten aanzien van personen die aan de grens de toegang werd geweigerd of die onregelmatig zijn binnengekomen;

- de in de strijd tegen de illegale-immigratienetwerken aangewende middelen nagaan;

- de bestaande samenwerking met het (de) buurland(en) bestuderen.

De bezoeken hebben tot doel om ter plaatse vast te stellen of de bewakingsmaatregelen doeltreffend zijn en of deze voldoen aan de Schengenstandaard zoals deze is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst, het gemeenschappelijk handboek en de desbetreffende besluiten van het Uitvoerend Comité.

b) Samenwerking aan de gemeenschappelijke grenzen met de staten die de Overeenkomst reeds toepassen, voornamelijk op het niveau van politie en justitie, in het bijzonder het sluiten van bilaterale overeenkomsten en het detacheren van contactambtenaren

In dit verband is de permanente commissie belast met de toetsing van:

- de doelmatigheid van de dagelijkse samenwerking in de grensgebieden, ter uitvoering van het bepaalde in de Uitvoeringsovereenkomst en in de bilaterale overeenkomsten;

- het vermogen en de wil om, overeenkomstig de Overeenkomst en de bilaterale overeenkomsten, gezamenlijke grensoverschrijdende operaties tot stand te brengen en uit te bouwen;

- het vermogen en de wil om de samenwerking met de contactambtenaren tot stand te brengen en uit te bouwen;

- de doelmatigheid van de samenwerking met de buurlanden aan de buitengrenzen in de strijd tegen de criminaliteit, inzonderheid in de strijd tegen de netwerken van illegale immigratie;

- de toegang van politieambtenaren tot de Schengengegevensbestanden en hun opleiding in het algemeen;

- de doelmatigheid van de structuren van de samenwerking in de grensgebieden;

- de directe samenwerking en de relaties tussen de diensten van de kandidaatstaat en de Schengenstaten;

- het niveau van de middelen en van het personeelsbestand waarmee aan de veiligheid van de grenszone wordt bijgedragen.

c) het SIS, de Sirene-bureaus, de bescherming van de installaties en van de persoonsgegevens

In dit verband is de Commissie belast met de toetsing van:

Technische aspecten

- De kwalitatieve, kwantitatieve, operationele, organisatorische en technische aspecten van de toekomstige N.SIS'en.

- De technische oplossing en de gekozen procedures voor de overdracht van gegevens van de nationale informatiesystemen naar het N.SIS (inlading van gegevens in het SIS vanuit de nationale systemen).

- De gekozen technische oplossing om de SIS-gegevens ter beschikking te stellen van de gebruikers in het veld, alsmede om te waken over de synchronisatie van de gegevens met het C.SIS.

- De technische beschikbaarheid van de N.SIS'en.

Aspecten in verband met de gegevens en het gebruik ervan

- Het volume van de gegevens welke de staat in het SIS kan inbrengen.

- De kwaliteit van de in te brengen gegevens (invulling der rubrieken).

- Geografische lokatie van de terminals, hun aantal en hun werking (toegankelijkheid van de SIS-gegevens voor de eindgebruikers).

- De opleiding van de ambtenaren van de diensten die de in het SIS opgenomen gegevens zullen gebruiken.

- De interne procedures en instructies voor de uitvoering van signaleringen en welke in geval van een HIT dienen te worden toegepast.

- Het gebruik van de onderscheidene signaleringsmogelijkheden.

- De operationele capaciteit van de Sirene-bureaus (coördinatie tussen de diensten, antwoordtermijn, ...).

Bescherming van de installaties en van de gegevens

- De organisatorische en technische aspecten van de bescherming van de installaties en van de persoonsgegevens.

- De getroffen maatregelen om de toegang tot de installaties en de gegevens te verhinderen.

- De maatregelen ter waarborging van een verschillende behandeling naar gelang van de bevoegdheden van de gebruiker.

- De voorwaarden voor verwijdering van vervallen signaleringen.

d) Visumafgifte

- De algemene voorwaarden voor visumafgifte, vergeleken met die van de gemeenschappelijke visuminstructie.

- De wijze van toepassing van raadpleging voorafgaand aan de afgifte van visa.

- De wijze van bevraging van het SIS voorafgaande aan de afgifte van visa.

- De wijze van aanvoer van Schengenvisumstickers en voorwaarden voor de opslag ervan.

De permanente commissie houdt toezicht op de coördinatie van deze rapporten en ziet erop toe dat een algeheel rapport aan het Uitvoerend Comité wordt gepresenteerd.

II. TOEPASSINGSCOMMISSIE VOOR DE STATEN DIE DE OVEREENKOMST REEDS TOEPASSEN

1. TAKEN VAN DE TOEPASSINGSCOMMISSIE

De commissie dient het mogelijk te maken, de aan de buitengrenzen eventueel ondervonden problemen bloot te leggen en situaties te onderkennen waarin het in overeenstemming met de geest en de doelstellingen van de Overeenkomst vastgestelde niveau niet wordt gehaald. Zij dient het mogelijk te maken, de bezochte staat alsook het Uitvoerend Comité op de hoogte te stellen van de geconstateerde problemen, alsmede van de voorstellen voor het oplossen daarvan met het oog op een tevredenstellende en optimale toepassing van de Overeenkomst. Wat de sedert de inwerkingstelling van de Overeenkomst ondervonden problemen betreft, daarvoor dient de commissie technische voorstellen te formuleren ter verbetering van de controles, de veiligheid en de wederzijdse rechtshulp, óók op het gebied van uitlevering.

De commissie zal eveneens dienen na te gaan of de aanbevelingen en opmerkingen van de bezoekcommissies Buitengrenzen effect hebben gesorteerd en het mogelijk hebben gemaakt, de eventueel geconstateerde veiligheidstekorten te verhelpen. Evenzo zal de commissie zorg dienen te dragen voor de follow-up van de problemen welke zijn gereleveerd in het jaarrapport inzake de situatie aan de buitengrenzen van de staten waar de Overeenkomst in werking is gesteld.

Bij de uitvoering van haar taak zal de commissie ten slotte op soepele en objectieve wijze optreden, samenwerken met de bevoegde autoriteiten, de op nationaal niveau van toepassing zijnde juridische en deontologische regels in acht nemen en het gemeenschappelijke doel - streven naar een grotere veiligheid en inachtneming van de belangen van de overige staten die de Overeenkomst toepassen - voor ogen houden.

2. DOMEINEN WAAROP DE TOEPASSINGSCOMMISSIE BEVOEGD IS

Voor de staten die de Overeenkomst reeds toepassen, zal de commissie een - in vergelijking met de bezoekcommissies - ruimere bevoegdheid hebben, welke evenwel op praktische aspecten gericht zal blijven. De gebieden waarop evolutie mogelijk is en welke bijgevolg in aanmerking dienen te worden genomen, bestrijken het gehele Schengenacquis en meer in het bijzonder:

- de controle en de bewaking van de buitengrenzen;

- de politiële samenwerking in de grensgebieden van de staten die de Overeenkomst reeds toepassen;

- het Schengeninformatiesysteem;

- de voorwaarden voor afgifte van Schengenvisa (in het bijzonder de wijze van voorafgaande raadpleging der partnerstaten in geval van gevoelige nationaliteiten);

- de maatregelen tot beëindiging van het verblijf van onregelmatige vreemdelingen;

- de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, met inbegrip van uitlevering.

De volgende aspecten zouden bij voorrang moeten worden behandeld:

a) De controle en de bewaking van de buitengrenzen

- De wijze waarop de buitengrenscontroles aan de aangewezen grensdoorlaatposten en in de tussenliggende grensvakken worden verwezenlijkt.

- De aan de buitengrenzen ter beschikking staande technische middelen, inzonderheid op het gebied van de strijd tegen valse documenten.

- De aanpassing van het aantal ambtenaren aan de specifieke eigenschappen van de bezochte grenzen.

- De bewaking van de buitengrens en controles, mede omvattende patrouilles en vaste bewakingssystemen en -technieken.

- De opleiding van de ambtenaren, inzonderheid op het gebied van valse documenten.

- De aan de bezochte buitengrenzen getroffen maatregelen ter bestrijding van de illegale immigratie en meer in het algemeen van de criminaliteit.

- De maatregelen welke zijn getroffen ten aanzien van personen aan wie aan de grens de toegang werd geweigerd of die onregelmatig zijn binnengekomen.

- De in de strijd tegen de illegale-immigratienetwerken aangewende middelen.

- De bestaande samenwerking met het (de) buurland(en).

- De administratieve organisatie van de met de strijd tegen de illegale immigratie belaste dienst(en) en de coördinatie tussen deze diensten op nationaal en plaatselijk niveau.

- De gebruikmaking van het SIS aan de grensposten.

b) De politiële samenwerking in de grensgebieden van de staten die de Overeenkomst reeds toepassen

- Het bestaan van bilaterale overeenkomsten.

- De toepassing van het recht van achtervolging en observatie.

- De structuren van grensoverschrijdende samenwerking.

- De directe samenwerking tussen de diensten.

- De middelen en het personeelsbestand waarmee aan de veiligheid van de grenszone wordt bijgedragen.

- De samenwerking via de contactambtenaren.

c) Het Schengeninformatiesysteem

- De inlading van gegevens in het SIS vanuit de nationale systemen.

- De technische beschikbaarheid van de N.SIS'en en van de Sirene-bureaus.

- De toegankelijkheid van de SIS-gegevens voor de eindgebruikers.

- De voorwaarden voor verwijdering van vervallen signaleringen.

- Het gebruik van de onderscheidene signaleringsmogelijkheden.

- De operationele capaciteit van de Sirene-bureaus: antwoordtermijn, ...

d) De voorwaarden voor afgifte van Schengenvisa

- De wijze van toepassing van de raadpleging voorafgaand aan de afgifte van visa zoals bedoeld in bijlage 5b bij de gemeenschappelijke visuminstructie.

- De wijze van bevraging van het SIS voorafgaand aan de afgifte van Schengenvisa.

- De afgifte van VTBG's: aantallen, doelgroepen, redenen.

- De wijze van aanvoer van Schengenvisumstickers en voorwaarden voor de opslag ervan.

III. BEGINSELEN WELKE OP DE PERMANENTE COMMISSIE VAN TOEPASSING ZIJN

Samenstelling van de permanente commissie

De commissie heeft een permanente status. Zij bestaat uit een hoge vertegenwoordiger per ondertekenende staat van de Overeenkomst of van de samenwerkingsovereenkomst. (Deze hoge vertegenwoordiger kan zich door een of meer medewerkers laten vergezellen.) De permanente commissie zal zich in het kader van haar vergaderingen en haar onderscheidene taken door het secretariaat laten bijstaan.

De commissie zal alle staten bezoeken; de volgorde en de frequentie van de bezoeken dienen door het Uitvoerend Comité te worden vastgesteld.

De permanente leden kunnen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden de Schengenstaten verzoeken dat zij voor missies van beperkte duur deskundigen ter beschikking stellen op elk van de domeinen waarop de commissie bevoegd is, meer bepaald om de taken in de landen uit te voeren, volgens de modaliteiten zoals die door de permanente leden zijn vastgesteld. Bepaalde expertisetaken kunnen gecombineerd worden uitgevoerd of tot slechts één van deze gebieden beperkt zijn. Voor elk van de domeinen waarop de commissie bevoegd is, hebben de respectieve staten het recht, een deskundige aan te wijzen voor de uitvoering van de taken in het kader van de permanente commissie. De permanente commissie zal zich evenwel beijveren, het aantal delegatieleden verenigbaar te houden met de technische beperkingen van deze taken.

Indien gelijktijdig meerdere bezoeken plaatsvinden, in de vorm van deskundigengroepen voor elk van de specifieke werkgebieden, zal vóór het einde van het bezoek een coördinatievergadering met alle deskundigen worden voorzien.

De deskundigen moeten over het vereiste kwalificatieniveau beschikken. Voorts zij meer in het algemeen opgemerkt dat het wenselijk is om bij de aanwijzing van de deskundigen een zekere mate van continuïteit in het oog te houden.

De Europese Commissie zal als waarnemer deelnemen aan de werkzaamheden van de permanente commissie en aan de activiteiten van de werkgroepen die ten dienste staan van de permanente commissie, de Centrale Groep en het Uitvoerend Comité.

Gemeenschappelijke controleautoriteit

De uitvoering van de taken van de permanente commissie doet niet af aan de bevoegdheden van de gemeenschappelijke controleautoriteit. De permanente commissie is gemachtigd tot het raadplegen van de gemeenschappelijke controleautoriteit voor de werkgebieden welke onder haar bevoegdheden vallen.

Te bezoeken locaties

De te bezoeken locaties en de in te winnen informaties worden voor elk afzonderlijk geval door de permanente commissie in overleg met de respectieve werkgroepen vastgesteld.

Taalregime

Het tijdens de bezoeken te hanteren taalregime zal voor elk bezoek afzonderlijk worden vastgesteld.

Verlening van medewerking aan de werkzaamheden van de commissie

De autoriteiten van de bezochte Schengenstaat zien erop toe dat hun autoriteiten de vereiste medewerking verlenen en ondersteuning bieden, teneinde de commissie in staat te stellen haar taak naar behoren te vervullen. De te bezoeken staat dient de informatie over de te bezoeken locaties evenals alle relevante gegevens (statistieken, feiten, analyses, enz.) ten minste één maand vóór het begin van het bezoek (in één van de officiële Schengentalen) aan de commissie ter beschikking te stellen.

Reis- en verblijfkosten

De door de commissieleden of door hun deskundigen gemaakte reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De bezochte staat neemt de ter plaatse te maken logistieke kosten voor zijn rekening.

Schriftelijke rapportage

Schriftelijke rapportage vindt plaats overeenkomstig een eenvormig model dat door de permanente commissie in overleg met de betrokken werkgroepen wordt uitgewerkt. Dit model kan, indien de noodzaak daartoe bestaat en afhankelijk van de specifieke omstandigheden, worden aangepast.

Een eerste ontwerp van het rapport over de taken van de deskundigen wordt door het voorzitterschap opgesteld en vervolgens voorgelegd aan de deskundigengroep, die een consensus tracht te bereiken over de redactie van dit rapport. In deze deskundigengroep hebben de vertegenwoordigers van de bezochte staat een waarnemersstatus. Nadat dit rapport door de deskundigen is uitgewerkt, wordt het doorgeleid aan de bezochte staat, die een advies kan formuleren. Het rapport en het advies worden aan de permanente commissie voorgelegd. Zij tracht een consensus tussen beide documenten te vinden. Voor de nog resterende geschilpunten wordt in het rapport van de permanente commissie het standpunt van de respectieve partijen weergegeven.

In deze rapporten dient duidelijk te worden aangegeven op welke gebieden de doelstellingen zijn bereikt en op welke gebieden dit niet het geval is. Daarbij dienen concrete voorstellen te worden gedaan voor te nemen maatregelen om deze doelstellingen te bereiken en de situatie te optimaliseren. Het is aan het Uitvoerend Comité om het uiteindelijke besluit vast te stellen.

Vertrouwelijkheid

De commissieleden en de deskundigen dienen de vertrouwelijkheid van de in het kader van de uitoefening van hun taken ingewonnen informaties in acht te nemen. De met toepassing van dit besluit uitgewerkte rapporten worden als vertrouwelijk aangemerkt.

Gedaan te Königswinter, 16 september 1998.

De voorzitter

M. Kanther