Home

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring (SCH/Com-ex(98) 57)

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring (SCH/Com-ex(98) 57)

Het Schengenacquis - Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring (SCH/Com-ex(98) 57)

Publicatieblad Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 0299 - 0307


BESLUIT VAN HET UITVOEREND COMITÉ

van 16 december 1998

betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring

(SCH/Com-ex (98) 57)

HET UITVOEREND COMITÉ,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op artikel 9 van deze overeenkomst,

Overwegende dat het in het belang van alle Schengenstaten is om, in het kader van hun gemeenschappelijk beleid op het gebied van het personenverkeer, de visumafgifte op eenvormige wijze te regelen, teneinde mogelijke negatieve consequenties met betrekking tot inreis en de binnenlandse veiligheid te vermijden,

Geleid door de wens om de goede ervaringen die thans met de Gemeenschappelijke Visuminstructie zijn opgedaan, verder uit te bouwen, alsmede om de afgifteprocedure verder te harmoniseren,

Geleid door het beginsel van solidariteit tussen de Schengenstaten,

BESLUIT:

In de Gemeenschappelijke Visuminstructie, hoofdstuk V, onder punt 1.4 "Controle van de overige reisdocumenten naar gelang van de aanvraag", is voorzien in het gebruik van een geharmoniseerd formulier ter staving van een toezegging tot logiesverstrekking.

Het uitgewerkte formulier staat een grote flexibiliteit toe en maakt een op de juridische situatie van de desbetreffende staat afgestemd gebruik mogelijk (de Schengenstaten gebruiken momenteel namelijk onderling sterk afwijkende formulieren met een sterk verschillend aantal te vervullen voorwaarden).

Aangezien deze verschillen het gevaar van misbruik vergroten, wordt een document ingevoerd dat specifieke kenmerken ter voorkoming van namaak en vervalsing bezit.

Eenvormig zijn

- de opbouw en de structuur,

- alsmede de veiligheidsparameters van deze documenten.

Het geharmoniseerde formulier zal in de loop van 1999 worden ingevoerd in de staten waar de Schengenuitvoeringsovereenkomst wordt toegepast, voorzover tenminste het nationale recht van die landen in een dergelijke staving voorziet.

1. Aan de tekst van punt 1.4, hoofdstuk V, van de GVI wordt de volgende zin toegevoegd: "Daar waar volgens het nationale recht van de Schengenstaten ter staving van een uitnodiging van privé-personen of zakenlieden een garantstellingsverklaring (-toezegging) dan wel bewijsstukken inzake huisvesting worden verlangd, geschiedt dit door middel van een geharmoniseerd formulier(1)".

2. De Schengenstaten vullen het geharmoniseerde formulier met inachtneming van het nationale recht in.

3. Het door de Schengenstaten te gebruiken geharmoniseerde formulier voor een garantstellingsverklaring (-toezegging)/uitnodiging dan wel ter staving van de overnachting wordt op basis van de in bijlage A (veiligheidstechnische beschrijving) en de bijlagen A1 en A2 (referentiespecimen) opgenomen veiligheids- en productietechnische richtsnoeren centraal vervaardigd. De eenvormige, verplichte elementen van het geharmoniseerde formulier zijn opgenomen in bijlage B.

4. Als bijlage 15 bij de GVI worden specimina van de door de Schengenstaten vervaardigde documenten opgenomen.

5. De voor de productie noodzakelijke films worden door Frankrijk aan de overige Schengenstaten geleverd. De daaraan verbonden kosten worden aan de Schengenstaten in rekening gebracht.

6. Periodiek (eventueel om de twee jaar) wordt het veiligheidstechnische concept van dit document getoetst. Onafhankelijk van algemene veranderingen die noodzakelijk worden omdat valse of vervalste documenten opduiken of omdat andere veiligheidstechnische beschermingsmaatregelen zijn ontwikkeld, worden de beveiligingskenmerken van de documenten om de twee jaar aangepast.

7. Het document wordt in ten minste drie talen gesteld.

8. Het besluit treedt in werking zodra de overeenkomstsluitende staten kennis hebben gegeven van de uitvoering van de maatregelen.

Berlijn, 16 december 1998.

De voorzitter

C. H. Schapper

(1) Deze beginselen worden toegepast door België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Zweden.

VERTROUWELIJK

Bijlage A

Technische beschrijving van het formulier.

Bijlage A1

>PIC FILE= "L_2000239NL.030302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000239NL.030401.EPS">

Bijlage A2

>PIC FILE= "L_2000239NL.030502.EPS">

>PIC FILE= "L_2000239NL.030601.EPS">

Bijlage B

>PIC FILE= "L_2000239NL.030702.EPS">