Home

Verklaring van het Koninkrijk België over de ondertekening van de verdragen door het Koninkrijk België als lidstaat van de Europese Unie

Verklaring van het Koninkrijk België over de ondertekening van de verdragen door het Koninkrijk België als lidstaat van de Europese Unie

Verklaring van het Koninkrijk België over de ondertekening van de verdragen door het Koninkrijk België als lidstaat van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. C 351 van 18/11/1998 blz. 0001 - 0001


VERKLARING VAN HET KONINKRIJK BELGIË over de ondertekening van de verdragen door het Koninkrijk België als lidstaat van de Europese Unie (98/C 351/01)

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben tijdens de zitting van de Raad van 9 november 1998 akte genomen van de onderstaande verklaring van het Koninkrijk België en zijn overeengekomen de tekst in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend te maken:

"Het Koninkrijk België,

gelet op het proces-verbaal van ondertekening van het Verdrag met betrekking tot de toetreding van het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (¹),

gelet op het proces-verbaal van ondertekening van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (²),

herinnerend aan zijn tijdens de zitting van de Raad van 12 juni 1995 afgelegde verklaring over de ondertekening van internationale overeenkomsten die gezamenlijk door de Europese Gemeenschap en haar lidstaten dienen te worden gesloten (³),

bevestigend dat het Koninkrijk België als dusdanig in alle gevallen voor zijn gehele grondgebied aansprakelijk zal zijn voor de bepalingen van de verdragen die het heeft gesloten,

bevestigend dat uitsluitend het Koninkrijk België als dusdanig de volledige verantwoordelijkheid zal dragen voor de naleving van de in de betrokken verdragen onderschreven verplichtingen,

is in beginsel voornemens om voortaan de onderstaande procedure te volgen bij de ondertekening van de verdragen door het Koninkrijk België als lidstaat van de Europese Unie:

a) op deze verdragen zal één enkele handtekening worden geplaatst namens het Koninkrijk België, ongeacht of deze handtekening wordt geplaatst door een federaal minister, dan wel een gewestminister of een gemeenschapsminister.

b) onder deze handtekening zal een verklaring komen te staan waarin de gemeenschappen en de gewesten van het Koninkrijk België zullen worden vermeld, wanneer de Belgische grondwet deze vermelding oplegt.

(¹) PB C 241 van 29.8.1994, blz. 402.

(²) PB C 340 van 10.8.1997, blz. 307.

(³) PB C 157 van 23.6.1995, blz. 1.".