Home

2000/770/EG: Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 3 oktober 2000 inzake voorlopige toepassing van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Financieel Protocol bij de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Benin op 23 juni 2000, en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn

2000/770/EG: Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 3 oktober 2000 inzake voorlopige toepassing van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Financieel Protocol bij de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Benin op 23 juni 2000, en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn

2000/770/EG: Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 3 oktober 2000 inzake voorlopige toepassing van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Financieel Protocol bij de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Benin op 23 juni 2000, en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn

Publicatieblad Nr. L 317 van 15/12/2000 blz. 0354 - 0354


Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen

van 3 oktober 2000

inzake voorlopige toepassing van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Financieel Protocol bij de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Benin op 23 juni 2000, en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn

(2000/770/EG)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, hierna "ACS-EG-Overeenkomst" te noemen,

Gelet op het ontwerp dat door de Commissie werd ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De ACS-EG-Overeenkomst zal pas in werking treden wanneer de grondwettelijke vereisten overeenkomstig artikel 93 van de overeenkomst zijn vervuld.

(2) Het ACS-EG-Comité van Ambassadeurs nam op 28 februari 2000 een besluit tot vaststelling van overgangsmaatregelen die tot 1 augustus 2000 van toepassing zijn.

(3) Overeenkomstig artikel 366, lid 3, van de vierde ACS-EG-Overeenkomst zoals gewijzigd bij de overeenkomst die op 4 november 1995 op Mauritius werd ondertekend, heeft de ACS-EG-Raad van Ministers bij Besluit 1/2000(1) overgangsmaatregelen goedgekeurd om de periode van 2 augustus 2000 tot het tijdstip waarop de ACS-EG-Overeenkomst in werking treedt, te overbruggen.

(4) Overeenkomstig artikel 5 van Besluit 1/2000 nemen de lidstaten en de Gemeenschap de voor elk van deze overgangsmaatregelen passende maatregelen voor de tenuitvoerlegging ervan.

(5) De lidstaten hebben, in het kader van de Raad bijeen, overeenstemming bereikt over een Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap aan de ACS-landen, dat overeenstemt met de bepalingen inzake de programmering en de tenuitvoerlegging van de overeenkomst. De overeenkomst treedt niet eerder in werking dan nadat alle lidstaten de overeenkomst overeenkomstig hun grondwet hebben goedgekeurd.

(6) Een aantal bepalingen van het Intern Akkoord moeten in afwachting van die inwerkingtreding op voorlopige basis worden toegepast,

BESLUITEN:

Artikel 1

De volgende bepalingen van het Intern Akkoord betreffende het negende Europees Ontwikkelingsfonds worden met ingang van de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd voorlopig toegepast:

(1) de artikelen 14, 15 en 16, artikel 19, lid 1 tot en met lid 4, betreffende de tenuitvoerlegging van het programmeringsproces;

(2) de artikelen 21 tot en met 27, met het oog op de tenuitvoerlegging van het programmeringsproces;

(3) de artikelen 29 en 30, met het oog op de voorbereiding van de werking van de investeringsfaciliteit; en

(4) artikel 31, met het oog op de goedkeuring van het Financieel Reglement.

Artikel 2

Dit besluit blijft van kracht tot de inwerkingtreding van het Intern Akkoord, doch niet langer dan tot 1 juni 2002.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten kunnen besluiten de geldigheidsduur van dit besluit te verlengen.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 2000.

Namens de Regeringen van de lidstaten

De voorzitter

C. Pierret

(1) PB L 195 van 1.8.2000, blz. 46.