Home

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten van 6 juli 2006 houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2006/546/EG, Euratom)

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten van 6 juli 2006 houdende benoeming van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2006/546/EG, Euratom)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 223,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 139,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen vindt elke drie jaar een gedeeltelijke vernieuwing plaats van de leden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, voor een periode van zes jaar. Voor de periode van 7 oktober 2006 tot en met 6 oktober 2012 moeten de regeringen van de lidstaten nog een rechter benoemen ter vervollediging van de benoeming van de twaalf rechters en vier advocaten-generaal van 6 april 2006,

BESLUIT:

Artikel 1

De heer Thomas VON DANWITZ wordt benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode van 7 oktober 2006 tot en met 6 oktober 2012.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 juli 2006.

De voorzitter

E. Kosonen