Home

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het Werkplan voor cultuur 2008-2010

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het Werkplan voor cultuur 2008-2010

10.6.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 143/9


Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het Werkplan voor cultuur 2008-2010

(2008/C 143/06)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

1.

Indachtig de doelstellingen die de Europese Gemeenschap bij artikel 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn toegedeeld.

2.

Oordelend dat het eerste Werkplan voor cultuur 2002-2004 een belangrijke stap was naar beter gestructureerde werkmethoden, en dat het tweede Werkplan voor cultuur 2005-2006, dat verlengd werd tot eind 2007, het streven naar een praktische, doel- en resultaatgerichte aanpak verder versterkt heeft.

3.

Gelet op de mededeling van de Commissie van 10 mei 2007 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering(1), die een belangrijke stap vooruit is naar een verdere ontwikkeling van de samenwerking op cultureel gebied en naar een verbetering van de samenhang en zichtbaarheid van het Europese optreden op dit terrein.

4.

Gelet op de resolutie van de Raad van 16 november 2007 over een Europese agenda voor cultuur(2), waarin de prioritaire gebieden voor actie voor de periode 2008-2010 in de context van de strategische doelstellingen van de Europese agenda voor cultuur worden onderschreven.

5.

Gelet op de invoering van de open coördinatiemethode door de resolutie van de Raad van 16 november 2007 als een algemene nieuwe wijze van samenwerken op cultuurgebied, die een flexibel, niet-bindend kader biedt en de uitwisseling van beste praktijken bevordert.

6.

Gelet op de vijf prioritaire actiegebieden als omschreven in bovengenoemde resolutie van de Raad, die de beleidsprioriteiten voor de periode 2008-2010 moeten bepalen met volledige inachtneming van de prerogatieven van de Europese Commissie.

ZIJN HET EROVER EENS OM:

werk te maken van de in bijlage I genoemde activiteiten van elk genoemd prioritair gebied, die geëvalueerd kunnen worden om ze beter af te stemmen op concrete resultaten;

op basis van de in de bijlagen I en II omschreven beginselen en mandaten werkgroepen samen te stellen uit deskundigen van de lidstaten, en hun werkzaamheden te volgen;

elk voorzitterschap te verzoeken voort te bouwen op de resultaten van het Werkplan en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan;

de lidstaten en de Commissie te verzoeken de betrokken partijen regelmatig over de uitvoering van het werkplan te raadplegen opdat de activiteiten zowel relevant als zichtbaar zijn.

de Commissie te verzoeken om, in overleg met en op basis van de vrijwillige bijdragen van de lidstaten, tussentijds en aan het einde van de door het Werkplan bestreken periode verslag uit te brengen over de ontwikkelingen.

ZIJN INGENOMEN MET:

het voornemen van de Commissie om de in bijlage I vervatte maatregelen van de lidstaten tot uitvoering van het Werkplan te ondersteunen.BIJLAGE I

WERKPLAN VOOR CULTUUR 2008-2010

Prioriteit 1: Verbeteren van de voorwaarden voor mobiliteit van kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren op cultuurgebied

Initiatieven

Tijdschema

Doelstellingen

Lidstaten:

Instellen van een werkgroep, met deskundigen uit de lidstaten, over de mobiliteit van kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren op cultuurgebied(1)

Maart 2008 tot eind 2010 (ongeveer drie vergaderingen per jaar)

Met speciale aandacht voor de mobiliteit van kunstenaars en andere op cultureel gebied werkzame beroepsbeoefenaren, onder andere op het gebied van podiumkunsten, zal deze werkgroep, waar nodig, van gedachten wisselen, verslag uitbrengen en aanbevelingen doen (onder meer door het vaststellen van beste praktijken en het voorstellen van samenwerkingsinitiatieven tussen lidstaten of op EG-niveau en voor methoden om de vooruitgang te beoordelen), over de volgende gebieden:

het in kaart brengen van de bestaande praktijken in elke lidstaat om zo voorstellen te kunnen doen voor de verbetering van de regelgeving en administratieve procedures voor mobiliteit;

oplossingen voorstellen, op nationaal en communautair niveau, om mobiliteit (in en buiten Europa) op te nemen in de opleidingen van kunstenaars en andere beroepsbeoefenaren;

zorgen voor het verzamelen en toegankelijk maken van relevante informatie over de voorwaarden voor mobiliteit in Europa (belastingen, sociale voorschriften, en de voorwaarden voor toegang en verblijf in de verschillende lidstaten);

de regionale, nationale en communautaire steunregelingen voor mobiliteit verbeteren en complementair maken

Commissie:

Studie van de mobiliteit van culturele werkers in Europa

Oktober 2008

Een overzicht en typologie maken van de bestaande mobiliteitsregelingen voor culturele werkers op nationaal/regionaal en lokaal niveau in de EU-lidstaten, de invloed, efficiëntie en mogelijke lacunes ervan analyseren, en aanbevelingen doen voor de verbetering van de steun aan mobiliteit op EU-niveau.

Haalbaarheidsstudie aangaande een algemene regeling voor een Europees systeem voor informatie over mobiliteit in de cultuursector

Fase I (tussentijds verslag: in kaart brengen van bestaande regelingen), oktober 2008

Fase II (eindverslag: aanbevelingen), eind 2008

Een overzicht maken van de bestaande informatieregelingen in verband met de juridische, procedurele, financiële en regelgevingsaspecten van de nationale mobiliteit, mogelijke lacunes analyseren en aanbevelingen doen voor een algemene Europese informatieregeling

Prioriteit 2: bevorderen van de toegang tot cultuur, met name door het promoten van het cultureel erfgoed, meertaligheid, digitalisering, cultuurtoerisme, synergieën met het onderwijs, met name het kunstonderwijs, en een grotere mobiliteit van collecties

Initiatieven

Tijdschema

Doelstellingen

Mobiliteit van collecties

Lidstaten:

Instellen van een werkgroep, met deskundigen uit de lidstaten, voor de mobiliteit van collecties en activiteitenmusea(2)

Juni 2008 tot eind 2010 (2 à 3 vergaderingen per jaar)

Voortbouwend op het werk van de zes groepen die ingesteld zijn in het kader van het actieplan voor de EU-bevordering van de mobiliteit van museumverzamelingen en leennormen(3), zal deze werkgroep, waar nodig, van gedachten wisselen, verslag uitbrengen en aanbevelingen doen (onder meer door het vaststellen van beste praktijken en het voorstellen van samenwerkingsinitiatieven tussen lidstaten of op EG-niveau en van methoden om de vooruitgang te beoordelen), over de volgende gebieden:

maatregelen voorstellen om de mobiliteit van collecties te stimuleren, waaronder. lang lopende leningen (bijvoorbeeld schadeloosstelling, digitalisering, onverzekerd zijn, vergaderingen van deskundigen, vergelijking van de regelingen voor het bepalen van de waarde van collecties, opbouwen van vertrouwen);

de mogelijkheden nagaan om de hinderpalen voor de mobiliteit van collecties weg te nemen die in de lidstaten op wettelijk en administratief gebied nog bestaan (bijvoorbeeld verzekeringskwesties en het ontbreken van vrijstelling van beslaglegging);

de museumwetgevingen of daarmee overeenkomende regelgeving van de lidstaten vergelijken om de toegang tot cultuur te bevorderen;

beste praktijken uitwisselen inzake de beveiliging tegen diefstal, teruggave van gestolen goederen en heling van collecties en mogelijkheden tot verbetering onderzoeken, inzonderheid door toepassing van de desbetreffende communautaire wetgeving(4);

uitwisseling van de beste praktijken voor de bevordering van de toegang tot musea

Synergieën met onderwijs, vooral kunstonderwijs

Lidstaten:

Via een zo spoedig mogelijk bijeen te roepen werkgroep werken aan meer synergie tussen cultuur en onderwijs(5)

Juni 2008 tot eind 2010 (2 à 3 vergaderingen per jaar)

Voortbouwend op de werkzaamheden van het netwerk van ambtenaren op het gebied van kunst en kunstonderwijs zal deze werkgroep, waar nodig, van gedachten wisselen, verslag uitbrengen en aanbevelingen doen (onder meer door het vaststellen van beste praktijken en het voorstellen van samenwerkingsinitiatieven tussen lidstaten of op EG-niveau en van methoden om de vooruitgang te beoordelen), over de volgende gebieden:

beleidsmaatregelen ter bevordering van de synergie, tussen cultuur en onderwijs, onder andere in de vorm van kunst in het onderwijs en het ontwikkelen van projecten voor de uitvoering van de kerncompetentie „Cultureel bewustzijn en culturele expressie”(6);

uitwisseling van de beste praktijken voor activiteiten en structuren op regionaal, nationaal en lokaal niveau ter bevordering van kunstonderwijs en cultureel onderwijs, dat formeel (als onderdeel van het leerprogramma), niet-formeel of informeel kan zijn

Digitalisering

Lidstaten/Commissie:

Voortzetting van het werk op het gebied van digitalisering, online toegankelijk zijn van cultureel materiaal, en digitale bewaring, zulks met inbegrip van audio-visuele aspecten(7)

Vanaf 2008 (start van een prototype-bibliotheek eind 2008)

Opzetten van een gemeenschappelijke Europese digitale bibliotheek, d.w.z. een gemeenschappelijk meertalig punt van toegang tot de verschillende bibliotheken, archieven en musea van Europa

Meertaligheid

Commissie/lidstaten:

Mededeling over meertaligheid

Sept. 2008

Europese strategie voor meertaligheid (uitstippelen, met inachtneming van de culturele aspecten, in samenhang met andere relevante sectoren, met name onderwijs).

Studie van de bijdrage van meertaligheid aan creativiteit

Eerste helft van 2009

Aantonen wat de bijdrage van meertaligheid is aan de creativiteit en ideeën leveren voor het debat van het Europees Jaar van de creativiteit (2009)

Interculturele dialoog

Lidstaten/Commissie:

Uitvoering van het Europees Jaar van de interculturele dialoog

2008

In nauwe samenwerking met de desbetreffende nationale coördinatie-instanties zorgen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Jaar en voor de follow-up als bijdrage aan een duurzame strategie, met ontwikkeling van een sectoroverstijgende aanpak van interculturele vaardigheden

Follow-up van het Jaar

2009-2010

Cultureel toerisme/cultureel erfgoed

Lidstaten:

Promoten van cultureel erfgoed met behulp van nieuwe synergieën met cultuurtoeristische meertalige projecten

Bijdragen leveren voor de agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees tourisme(8) met bijzondere aandacht voor cultuurtoerisme en het onder de aandacht brengen van cultureel erfgoed, met inbegrip van niet-materieel erfgoed

Toegang van jongeren tot cultuur

Commissie:

Studie over de toegang van jongeren tot cultuur

Tweede halfjaar 2009

Nagaan welke obstakels de toegang van jongeren tot cultuur hinderen, en welke goede praktijken die toegang kunnen versoepelen

Prioriteit 3: Verzamelen van gegevens en ontwikkelen van statistieken en methoden in de culturele sector en verbeteren van de vergelijkbaarheid daarvan

Initiatieven

Tijdschema

Doelstellingen

Commissie/lidstaten:

Eurostat [zal](9) de activiteiten van de werkgroep cultuurstatistieken nieuw leven in blazen.

Zij [zal] nauw met een kleine groep van belangstellende lidstaten samenwerken inzake de uitbreiding van methoden en proefenquêtes ten behoeve van alle lidstaten

Voor einde 2008

Ontwikkelen van de productie van gegevens op basis van een gecoördineerd statistisch systeem aangaande cultuur, en nagaan of het mogelijk is bestaande methoden aan te passen of verder te ontwikkelen met het oog op nieuwe behoeften en nieuwe terreinen

Prioriteit 4: Optimaal benutten van het potentieel van de culturele en de creatieve bedrijfstakken, met name dat van het MKB

Initiatieven

Tijdschema

Doelstellingen

Lidstaten:

Instellen van een werkgroep, met deskundigen van de lidstaten, voor culturele en creatieve bedrijfstakken(10)

April 2008 tot eind 2010 (ongeveer 3 vergaderingen per jaar)

Deze werkgroep wordt verzocht om, waar nodig, van gedachten te wisselen, verslag uit te brengen en aanbevelingen te doen (onder meer door, met inachtneming van de nieuwe technologieën, beste praktijken aan te wijzen en te verspreiden en door voorstellen te doen voor samenwerkingsinitiatieven tussen lidstaten of op EG-niveau en voor methoden om de vooruitgang te beoordelen), over de volgende gebieden:

vaststeling van nationale strategieën en inventarisering van de bestaande nationale maatregelen die een klimaat moeten scheppen dat gunstig is voor het invoeren en ontwikkelen van creatieve en culturele bedrijfstakken (bijv. toegang tot investeringen, toegang van MKB tot financiering en bankgaranties, netwerken, versterking van de positie van MKB in concurrentiële situaties, fiscale aspecten, exportbevordering, en kwesties in verband met intellectuele eigendom, zulks in het bijzonder in verband met de ontwikkeling van nieuwe technologieën);

opleiding van beroepsmensen in de culturele sector (managementcompetenties, ondernemerschap, kennis van de Europese dimensie/marktactiviteiten);

de invloed van culturele en creatieve bedrijfstakken, waaronder cultuurtoerisme, op de lokale en regionale ontwikkeling;

de invloed van onder meer de maatregelen vanuit het Europees regionaal beleid en de financiële instrumenten op capaciteitsopbouw en ondernemerschap in de culturele en creatieve bedrijfstakken;

mogelijke nieuwe manieren en middelen om de culturele en creatieve bedrijfstakken op communautair niveau te stimuleren

Commissie:

Studie van de bijdrage van cultuur aan creativiteit

Feb. 2009

Verder onderzoeken van het begrip „creativiteit” en een beter inzicht verwerven in de effectieve, concrete bijdrage van cultuur aan creativiteit en innovatie, alsmede manieren om de verbanden tussen die twee begrippen te bloot te leggen.

Studie van de dimensie „ondernemerschap” van de culturele en creatieve bedrijfstakken

Sept. 2009

Een beter begrip van het functioneren en de specifieke behoeften van culturele en creatieve bedrijfstakken, met name het MKB, alsmede de ecologische factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling ervan.

Studie van de bijdrage van cultuur aan de ontwikkeling van de lokale en regionale economie

Tweede helft van 2009

Analyse van de sociaaleconomische invloed van investeringen in cultuur op subnationale niveaus.

Groenboek over culturele en creatieve bedrijfstakken

Dec. 2009

Start van een debat over de beste manieren om het potentieel aan culturele en creatieve bedrijfstakken in Europa te ontsluiten

Prioriteit 5: Promoten en uitvoeren van het Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen

Initiatieven

Tijdschema

Doelstellingen

Uitvoering

Gaande

Lidstaten/Commissie:

Coördinatie van de standpunten van de EU in vergaderingen over de uitvoering van het verdrag op basis van de gedragscode

Beschermen en promoten van de EU-standpunten en -belangen binnen de beheersinstanties van het verdrag en in andere internationale contexten.

Lidstaten:

Uitvoering van het verdrag en opneming van de doelstellingen ervan in alle relevante nationale beleidsmaatregelen

Uitvoeren van het verdrag op nationaal en communautair niveau met het oog op een betere integratie van de doelstellingen ervan in de relevante beleidsmaatregelen

Commissie:

Interne groep voor cultuur die de uitvoering van het Unesco-verdrag en opneming van de doelstellingen ervan in de beleidsmaatregelen van de Gemeenschap moet verzekeren

Promotiewerk

Lidstaten:

Bevorderen van de ratificatie van het verdrag en van de doelstellingen ervan in de betrekkingen met derde landen. Uitwisseling van ervaringen op het gebied van culturele samenwerking met derde landen

Gaande

Promoten van het verdrag op internationaal niveau

Vergaderingen van hoge ambtenaren op het gebied van cultuur, waaronder vergaderingen van de directeuren-generaal bij de ministeries van Buitenlandse Zaken

Afhankelijk van de agenda

Uitwisseling van gezichtspunten en mogelijke aanbevelingen voor cultuurpromotie binnen de EU en in het kader van haar externe betrekkingen, en samenwerking tussen de culturele instellingen van de EU-lidstaten, en met hun tegenhangers in die landen

Commissie:

Systematisch promoten van het Unesco-verdrag in de politieke dialoog met derde landenBIJLAGE II

Werkgroepen die ingesteld moeten worden voor de uitvoering van het Werkplan voor cultuur 2008-2010 van de Raad

Beginselen in verband met het instellen en functioneren van de werkgroepen

deelneming van de lidstaten aan de werkgroepen is vrijwillig en de lidstaten kunnen op elk moment instappen;

elke in deelneming geïnteresseerde lidstaat benoemt een deskundige voor een werkgroep. Idealiter heeft de deskundige op nationaal niveau zowel operationele als beleidservaring op het betrokken terrein. De lidstaten kunnen andere deskundigen of ambtenaren uitnodigen de vergaderingen als waarnemer bij te wonen;

elke werkgroep kan besluiten om, voor zover nodig, deskundigen uit andere disciplines uit te nodigen;

de werkgroepen besluiten welke lidstaat of lidstaten die zich daarvoor hebben aangemeld, de groepen voorzitten;

de groepen functioneren volkomen transparant: alle lidstaten worden naar behoren op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de groepen, ongeacht de mate waarin zij op een gegeven gebied deelnemen. De voorzitters van de werkgroepen brengen regelmatig (eenmaal per voorzitterschap) verslag uit aan het Comité culturele zaken over de voortgang in de verschillende werkgroepen. Het Comité culturele zaken kan sturing geven aan de werkgroepen om het gewenste resultaat te bereiken en het werk te coördineren;

de werkgroepen brengen ten laatste in juli 2009 een tussentijds verslag uit over de werkzaamheden, dat de basis vormt voor het eindverslag over de uitvoering van het Werkplan voor cultuur 2008-2010 van de Raad;

de commissie ondersteunt het werk van de groepen met studies over hun werkterrein, en verleent logistieke en secretariaatssteun.