Home

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 30 november 2009 houdende benoeming van een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 30 november 2009 houdende benoeming van een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

20.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 14/12


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN

van 30 november 2009

houdende benoeming van een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

(2010/33/EG, Euratom)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 223,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 139,

Overwegende dat krachtens de artikelen 7 en 8 van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie en ten gevolge van het overlijden van de heer Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, er een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dient te worden benoemd voor het resterende gedeelte van het mandaat van de heer Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, zijnde tot en met 6 oktober 2015,

BESLUITEN:

Artikel 1

De heer Pedro Cruz Villalón wordt benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode van 30 november 2009 tot en met 6 oktober 2015.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 november 2009.

De voorzitster

B. ASK