Home

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een werkplan van de Europese Unie voor sport voor 2011-2014

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een werkplan van de Europese Unie voor sport voor 2011-2014

1.6.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/1


Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een werkplan van de Europese Unie voor sport voor 2011-2014

2011/C 162/01

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

1. INLEIDING

INDACHTIG de bevoegdheid die aan de Europese Unie is toebedeeld, in het bijzonder bij artikel 6 en artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan sport een gebied is waarop de EU het optreden van de lidstaten moet ondersteunen, coördineren en aanvullen;

STELLEN VAST dat er sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon behoefte is aan hechtere samenwerking inzake sport op het niveau van de EU;

ZIJN INGENOMEN MET de mededeling van de Commissie met de titel „Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport”(1) en de belangrijkste gebieden voor actie binnen de thematische hoofdstukken daarvan die voortbouwen op het Witboek over sport(2). De mededeling is een belangrijke stap voor het bepalen van de gebieden waarop kan worden samengewerkt op EU-niveau zonder afbreuk te doen aan de autonomie van de bestuursstructuren in de sportwereld en aan het subsidiariteitsbeginsel;

ERKENNEN dat sport kan bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei;

MEMOREREN de resolutie van de Raad van 18 november 2010, waarin de Raad is overeengekomen op gezette tijden, in het algemeen in de marge van de Raadszitting, een informele bijeenkomst van vooraanstaande vertegenwoordigers van de publieke sector in de EU en van de sportwereld te beleggen, om van gedachten te wisselen over sportvraagstukken in de EU(3).

KOMEN OVEREEN dat de aanzet moet worden gegeven tot een kader voor Europese samenwerking op sportgebied door een werkplan van de EU voor sport vast te stellen dat drie jaar loopt en voorziet in acties van de lidstaten en de Commissie, en waarbij de resultaten van de informele werkstructuren die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn ingesteld, worden erkend en in aanmerking worden genomen;

2. ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE DIMENSIE VAN DE SPORT MET BEHULP VAN EEN WERKPLAN VAN DE UNIE

ZIJN VAN OORDEEL dat voor het driejarenwerkplan van de EU voor sport de volgende leidende beginselen moeten worden gehanteerd:

bevorderen van een op samenwerking gebaseerde gezamenlijke aanpak tussen de lidstaten en de Commissie, die op langere termijn een meerwaarde op EU-niveau voor de sport moet opleveren;

afstemmen van de bestaande informele structuren op de in dit werkplan omschreven prioriteiten;

in passende situaties aanmoedigen en op de voorgrond plaatsen van acties van de Commissie op het terrein;

inspelen op transnationale uitdagingen met een gecoördineerde, uniale aanpak;

tot gelding brengen van de specifieke aard en bijdrage van de sport in andere beleidstakken van de EU;

totstandbrengen van een empirisch onderbouwd sportbeleid.

ONDERSTREPEN dat dit EU-werkplan een flexibel kader dient te vormen dat wanneer nodig kan inspelen op ontwikkelingen op sportgebied;

ZIJN INGENOMEN MET de onderstaande, in de mededeling en het witboek geformuleerde thema's die als uitgangspunt voor toekomstige samenwerking fungeren:

a)

met betrekking tot de maatschappelijke rol van sport

bestrijding van doping;

onderwijs, opleiding en kwalificaties in de sport;

preventie en bestrijding van geweld en onverdraagzaamheid;

lichaamsbeweging die bevorderlijk is voor de gezondheid;

sociale insluiting in en door sport;

vrijwilligerswerk in de sport;

samenwerking met derde landen en organisaties;

duurzame ontwikkeling in en door sport;

b)

met betrekking tot de economische dimensie van sport

empirisch onderbouwde beleidsvorming in de sport;

duurzame financiering van de sport;

toepassing van de staatssteunregels van de EU op de sport;

regionale ontwikkeling en inzetbaarheid;

c)

met betrekking tot de organisatie van sport

goed bestuur in de sport;

de specifieke kenmerken van sport;

vrij verkeer en de nationaliteit van sporters;

transferregels en activiteiten van spelersmakelaars;

integriteit van sportcompetities, met aandacht voor onder meer wedstrijdvervalsing, corruptie, witwassen van geld en andere vormen van financiële criminaliteit;

Europese sociale dialoog in de sportsector;

bescherming van minderjarigen;

licentiesystemen voor clubs;

mediarechten en intellectuele-eigendomsrechten.

KOMEN op basis van bovenstaande algemene lijst OVEREEN dat de lidstaten en de Commissie gedurende het huidige werkplan (tot medio 2014) voorrang moeten verlenen aan onderstaande thema's. Deze prioritaire thema's kunnen door ieder voorzitterschap in het licht van mogelijke nieuwe ontwikkelingen worden aangevuld:

integriteit van de sport, in het bijzonder de bestrijding van doping en van wedstrijdvervalsing, en de bevordering van goed bestuur;

sociale waarden van de sport, in het bijzonder gezondheid, sociale insluiting, onderwijs en vrijwilligerswerk;

economische aspecten van de sport, in het bijzonder duurzame financiering van breedtesport en empirisch onderbouwde beleidsvorming.

ZIJN HET EENS OVER een lijst met specifieke acties conform deze prioritaire thema's, alsook over een tijdschema voor de uitvoering ervan (zie bijlage I).

3. WERKMETHODEN EN STRUCTUREN

CONSTATEREN het volgende:

nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden, moet de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie worden versterkt, op basis van de leidende beginselen in punt 2 van dit werkplan;

de EU moet nauw samenwerken met de sportwereld en bevoegde organisaties op nationaal, Europees en internationaal niveau, zoals de Raad van Europa, in het bijzonder door middel van een gestructureerde dialoog;

ZIJN HET EENS over het volgende:

de werkzaamheden op EU-niveau op het gebied van sport moeten zijn toegespitst op de prioritaire thema's, acties en werkmethoden die in dit werkplan worden vermeld;

de uitvoering van dit werkplan zal worden ondersteund door een aantal informele deskundigengroepen die zullen voortbouwen op de resultaten van de werkzaamheden van de zes bestaande deskundigengroepen(4) die in 2005 zijn ingesteld;

de deskundigengroepen wordt verzocht hun werkzaamheden toe te spitsen op de in punt 2 omschreven prioritaire thema's en de in bijlage I opgenomen acties en streefdata; de acties in bijlage I kunnen door de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, worden herzien in het licht van de bereikte resultaten en de beleidsontwikkelingen in de Unie;

de beginselen voor de deelneming aan en de werking van de deskundigengroepen staan in bijlage II;

andere mogelijke werkmethoden naast de deskundigengroepen zijn onder meer conferenties van het voorzitterschap, informele bijeenkomsten van directeuren-generaal van de ministeries van Sport en de ministers van Sport, studies en conferenties van de Commissie;

in het eerste halfjaar van 2014 zal de uitvoering van dit werkplan door de Raad worden geëvalueerd op basis van een verslag van de Commissie dat uiterlijk eind 2013 klaar moet zijn.

REKENING HOUDEND MET HET BOVENSTAANDE

verzoeken de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, de lidstaten en de Commissie om voor de duur van het huidige werkplan deskundigengroepen in te stellen voor de volgende thema's:

bestrijding van doping,

goed bestuur in de sport,

sportonderwijs en -opleiding,

sport, gezondheid en deelname,

statistieken op sportgebied,

duurzame financiering van de sport.

4. ACTIES

VERZOEKEN DE LIDSTATEN:

samen te werken met de steun van de Commissie en volgens de in deze resolutie bepaalde werkmethoden;

terdege rekening te houden met dit werkplan bij de beleidsontwikkeling op nationaal niveau, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en de autonomie van de bestuursstructuren in de sportwereld;

de betrokken partijen in de sportsector regelmatig te informeren over de voortgang bij de uitvoering van het EU-werkplan, teneinde de relevantie en de zichtbaarheid van de activiteiten te verzekeren.

VERZOEKEN DE VOORZITTERSCHAPPEN VAN DE RAAD:

rekening te houden — in het kader van het voorzitterschapsteam — met de prioriteiten uit het EU-werkplan wanneer zij hun programma opstellen, verslag uit te brengen over de uitvoering van het werkplan, en voort te bouwen op de bereikte resultaten;

aan het eind van de driejarige periode waarop deze resolutie betrekking heeft, op basis van een door de Commissie opgesteld verslag, een nieuw werkplan voor de volgende periode voor te stellen.

VERZOEKEN DE COMMISSIE:

de lidstaten op de hoogte te brengen van lopende of geplande initiatieven op andere gebieden van EU-beleid die implicaties hebben op sportgebied, en van de daarmee verband houdende ontwikkelingen in de Commissie en in andere Raadsformaties;

binnen het in deze resolutie bepaalde kader deel te nemen en ondersteuning te bieden aan de samenwerking door de lidstaten;

na te gaan hoe kan worden gezorgd voor een zo ruim mogelijke deelneming van de lidstaten aan de deskundigengroepen;

jaarlijks een sportforum van de Unie te organiseren, waaraan wordt deelgenomen door alle belangrijke actoren op de verschillende niveaus van het sportgebeuren, met bijzondere aandacht voor organisaties uit de breedtesport en hun vertegenwoordigers;

op basis van onder meer de evaluatie van voorbereidende acties op sportgebied tot dusver, een effectbeoordeling uit te voeren om de meerwaarde te bepalen van een specifiek financieringsprogramma voor acties op sportgebied;

vóór eind 2013 op basis van vrijwillige bijdragen van de lidstaten een verslag over de uitvoering en de relevantie van het werkplan goed te keuren. Aan de hand daarvan zal in het eerste halfjaar van 2014 een nieuw werkplan van de Raad worden opgesteld.

VERZOEKEN DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE IN HET KADER VAN HUN RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN EN CONFORM HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL:

1.

hun nauwe samenwerking op deskundigenniveau overeenkomstig de bijlagen I en II van deze resolutie voort te zetten;

2.

sport mede in beschouwing te nemen bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van maatregelen en acties op andere beleidsgebieden, waarbij bijzondere aandacht moet gaan naar het zorgen voor vroegtijdige en effectieve integratie van sport in het beleidsontwikkelingsproces;

3.

de erkenning te propageren van sport als factor die bijdraagt tot het verwezenlijken van de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie, aangezien de sportsector grote mogelijkheden biedt om slimme, duurzame en inclusieve groei en nieuwe banen te helpen bewerkstelligen, en een positieve invloed heeft op gebieden als sociale insluiting, onderwijs en opleiding, volksgezondheid en actief ouder worden;

4.

de samenwerking aan te moedigen met derde landen, in het bijzonder kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten, en met de bevoegde internationale organisaties op sportgebied, onder meer de Raad van Europa.BIJLAGE I

Op prioritaire thema's gebaseerde acties

Actie

Deskundigengroep

Resultaat en streefdatum

Integriteit van de sport, in het bijzonder de bestrijding van doping en van wedstrijdvervalsing, en de bevordering van goed bestuur

Opstellen van ontwerp-opmerkingen van de EU voor de herziening van de WADA-code

Deskundigengroep „Bestrijding van doping”

Voorlopige ontwerp-opmerkingen van de EU uiterlijk begin 2012 en follow-up in dat verband

Ontwikkelen van een Europese dimensie van de integriteit van de sport met als eerste aandachtspunt de bestrijding van wedstrijdvervalsing

Deskundigengroep „Goed bestuur in de sport”

Aanbevelingen voor toekomstige bespreking uiterlijk medio 2012

Ontwikkelen van beginselen inzake transparantie met betrekking tot goed bestuur

Deskundigengroep „Goed bestuur in de sport”

Eerste reeks aanbevelingen voor bespreking uiterlijk eind 2012

Werken aan de geselecteerde aspecten van de toegang tot en het toezicht op het beroep van spelersmakelaar en van transfers in teamsporten, met name, de transferregels voor jonge spelers

Deskundigengroep „Goed bestuur in de sport”

Follow-up van de Commissieconferentie over spelersmakelaars (medio 2013) en de komende studie over transfers in teamsporten (eind 2013)

Sociale waarden van de sport, in het bijzonder gezondheid, sociale insluiting, onderwijs en vrijwilligerswerk

Opstellen van een voorstel voor Europese richtsnoeren inzake dubbele loopbanen

Deskundigengroep „Sportonderwijs en -opleiding”

Voorstel voor Europese richtsnoeren uiterlijk eind 2012

Follow-up van de opneming van sportgerelateerde kwalificaties in de nationale kwalificatiekaders, met verwijzing naar het Europees kwalificatiekader

Deskundigengroep „Sportonderwijs en -opleiding”

Beknopt verslag van follow-up uiterlijk medio 2013

Nagaan hoe gezonde lichaamsbeweging en deelname aan breedtesport kunnen worden bevorderd

Deskundigengroep „Sport, gezondheid en deelname”

Identificeren van maatregelen uiterlijk medio 2013

Economische aspecten van de sport, in het bijzonder duurzame financiering van breedtesport en empirisch onderbouwde beleidsvorming

Aanbevelingen doen ter bevordering van het verzamelen van gegevens om de economische baten van de sportsector in de EU te meten, conform de definitie van Vilnius, en evalueren van de resultaten

Deskundigengroep „Sportstatistieken”

Aanbevelingen voor bespreking uiterlijk medio 2012, en evaluatie van de resultaten uiterlijk eind 2013

Aanbevelingen doen ter versterking van de mechanismen voor financiële solidariteit binnen de sport

Deskundigengroep „Duurzame financiering van de sport”

Aanbevelingen voor bespreking uiterlijk eind 2012


BIJLAGE II

Beginselen voor de deelneming aan en de werking van de deskundigengroepen die door de lidstaten en de Commissie worden ingesteld in het kader van het EU-werkplan voor sport 2011-2014

Deelneming

De lidstaten kunnen vrij en te allen tijde aan de werkgroepen deelnemen.

Lidstaten die willen deelnemen aan de werkzaamheden van de groepen vaardigen deskundigen voor de respectieve groepen af. De lidstaten zien erop toe dat de afgevaardigde deskundigen beschikken over relevante ervaring op het betrokken gebied op nationaal niveau en zorgen voor het contact met de bevoegde nationale instanties. De Commissie coördineert de procedures voor het voordragen van de deskundigen.

Elke deskundigengroep kan besluiten om andere deelnemers uit te nodigen: onafhankelijke deskundigen, vertegenwoordigers van de sportwereld en andere belanghebbenden, alsmede vertegenwoordigers van Europese derde landen.

Werkprocedures

De deskundigengroepen beijveren zich om concrete en bruikbare resultaten betreffende het opgelegde onderwerp te bereiken.

Met het oog op de uitvoering van het werkplan wijst elke deskundigengroep tijdens de eerste vergadering van de deskundigengroep na de aanneming van het werkplan haar voorzitter of medevoorzitters aan. Elke deskundigengroep stelt een werkschema op conform dit werkplan.

De lidstaten zullen de deskundigengroepen kunnen aansturen opdat zij binnen de gestelde tijd het gewenste resultaat bereiken en om hun werk te coördineren.

De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, beslissen of het aangewezen is nieuwe acties ter bespreking aan de deskundigengroepen voor te leggen.

De Commissie verstrekt de groepen deskundig advies en verleent hen logistieke en secretariële ondersteuning. Voor zover mogelijk ondersteunt zij ook de werkzaamheden van de groepen met andere geschikte middelen (onder meer met studies die betrekking hebben op hun respectieve werkgebieden).

De deskundigengroepen vergaderen in de regel in Brussel, maar op uitnodiging van een lidstaat kunnen er vergaderingen buiten Brussel worden georganiseerd.

De deskundigengroepen vergaderen in de regel tweemaal per jaar, maar indien nodig kunnen zij een ander tijdschema aannemen.

Verslaglegging en informatie

De voorzitters van de deskundigengroepen brengen aan de Groep sport verslag uit over de voortgang in hun respectieve deskundigengroep en doen de Groep sport aanbevelingen voor mogelijke toekomstige acties.

De agenda's en verslagen van de vergaderingen van de verschillende groepen zullen beschikbaar zijn voor alle lidstaten, ongeacht de mate waarin zij aan een bepaald thema deelnemen. De verslagen van de groepen worden bekendgemaakt.

De verslagen van de deskundigengroepen worden meegenomen in het verslag van de Commissie over de uitvoering van het werkplan.