Home

Resolutie van de Raad van de Europese Unie en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren 2021/C 504 I/01

Resolutie van de Raad van de Europese Unie en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren 2021/C 504 I/01

14.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 504/1


Resolutie van de Raad van de Europese Unie en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren

(2021/C 504 I/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

HERINNEREND AAN HET VOLGENDE:

1.

De resolutie van de Raad over een kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken: In de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 wordt de lidstaten en de Europese Commissie verzocht om, in het kader van hun respectieve bevoegdheden, de EU-strategie voor jongeren in de hele EU en de lidstaten daadwerkelijk uit te voeren via concrete instrumenten, onder meer de EU-jeugdwerkplannen.

2.

De EU-strategie voor jongeren verloopt in driejarige werkperioden die elk twee voorzitterschapstrio’s beslaan. De prioriteiten en acties voor de respectieve werkperioden worden in de EU-jeugdwerkplannen gepresenteerd. Die plannen moeten stoelen op de leidende beginselen en prioriteiten van de jongerenstrategie, met aandacht voor jeugdvraagstukken in andere Raadsformaties en hun voorbereidende instanties op de betreffende beleidsgebieden.

3.

Het EU-jeugdwerkplan dient als kompas en is voor de lidstaten, de Commissie en alle belanghebbenden richtinggevend voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren.

NEMEN NOTA VAN HET VOLGENDE:

4.

De Raad stelt het onderhavige EU-jeugdwerkplan vast op basis van voorlopige informatie die hij heeft ontvangen van de voorzitterschapstrio’s bestaande uit de volgende landen: Frankrijk, Tsjechië en Zweden, evenals Spanje, België en Hongarije.

5.

De prioriteiten en acties van dit driejarige werkprogramma (opgesteld door de voorzitterschapstrio’s van de periode 2022-2024, tekst staat in de bijlage bij de bijlage) moeten in de eerste helft van 2023 worden herzien. Die herziening zal door de Raad en de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, vóór eind juni 2023 worden goedgekeurd.

6.

De Commissie kan de in dit werkplan opgenomen acties van de lidstaten ondersteunen en aanvullen, met name door samenwerking te bevorderen, de mobiliteit van jongeren en jeugdwerkers te ondersteunen en de deelname van jongeren aan het democratische leven aan te moedigen. De instrumenten die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren, kunnen indien nodig worden ingezet. Het gaat daarbij onder meer om de EU-jongerendialoog, het EU-jeugdstrategieplatform, de Europese Jongerensite, de EU-jongerencoördinator en activiteiten in het kader van wederzijds leren (deskundigengroepen, peer-learningactiviteiten en collegiaal advies). Dit wordt ondersteund door regelmatige updates van de toekomstige nationale actieplanners, de Youthwiki, jeugdindicatoren, enquêtes, studies en onderzoek. Voorts wordt de ondersteuning versterkt door middel van partnerschappen en samenwerking met andere internationale organisaties, met name de Raad van Europa, en programma’s op het gebied van jeugdzaken (met name Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps).

7.

Een bijzonder hoogtepunt van dit jeugdwerkplan is het Europees Jaar van de jeugd in 2022, waarvan de resultaten en gevolgen door het plan tot en met 2024 zullen worden gehandhaafd en bevorderd. Het initiatief zal jongeren verder stimuleren om de ontwikkeling van de Unie en de samenleving als geheel te helpen vormgeven, onder meer in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa en het Nieuw Europees Bauhausinitiatief. Het zal leiden tot meer besef van de toekomstmogelijkheden voor jongeren en van de steun die hun wordt geboden op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau.


BIJLAGE

Werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren (1)

Datum

Werkmethode/instrument

Indicatief streefdoel en resultaten

Verwante jeugddoelstellingen

Verband met het kader voor het instellen van een Europese jeugdwerkagenda(2)

Voorgesteld door

FR, CZ en SE

Algemeen thema: “Samen werken aan een duurzaam en inclusief Europa”

Europese jeugddoelstellingen: #3 INCLUSIEVE SAMENLEVINGEN en #10 DUURZAAM GROEN EUROPA

2022 (1e helft)

(evt.) Conclusies van de Raad over het betrekken van jongeren bij duurzame ontwikkeling (werktitel)

Aanneming door de Raad

Beleidsmakers en belanghebbenden in de jeugdsector aanmoedigen om rekening te houden met de standpunten van jongeren en hun een rol te laten spelen in overheidsbeleid en -programma’s met betrekking tot duurzame ontwikkeling en bestrijding van klimaatverandering.

Duurzaam groen Europa

punt 10, a)

FR

2022 (1e helft)

(evt.) Actualiseren van de Aanbeveling van de Raad over mobiliteit van jonge vrijwilligers in de Europese Unie

Aanneming door de Raad

Vergroten van het potentieel van de Europese jongerenprogramma’s om jongeren te bereiken en te helpen bij het opbouwen van een gemeenschap.

Ruimte en participatie voor iedereen

De EU dichter bij jongeren brengen

Jongerenorganisaties en Europese programma’s

FR, (COM)

2022 (1e helft)

(evt.) Informele bijeenkomst van de ministers van Jeugdzaken en Onderwijs

Uitwisseling van beste praktijken.

Betrekken van jongeren bij vraagstukken over duurzame ontwikkeling.

Duurzaam groen Europa

punt 10, a)

FR

2022 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over jongerenparticipatie

Uitwisseling van beste praktijken tussen deskundigen op het gebied van jongerenparticipatie.

Follow-up van de 8e cyclus en van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Ruimte en participatie voor iedereen

De EU dichter bij jongeren brengen

punt 10, e)

FR

2022 (2e helft)

Conclusies van de Raad over het bevorderen van een intergenerationele dimensie in de beleidsvorming in jeugdzaken (werktitel)

Aanneming door de Raad

De zorgpunten van de jongeren van vandaag en de toekomstige generaties systematischer in de beleidsvorming integreren.

Beter doen inzien dat het van belang is de intergenerationele dialoog te stimuleren ter aanmoediging van solidariteit tussen de generaties en grotere rechtvaardigheid met het oog op een sterk, veerkrachtig, groen en inclusief Europa.

Inclusieve samenlevingen

CZ

2023 (1e helft)

(evt.) Conclusies van de Raad over de sociale dimensie van een duurzaam groen Europa

Aanneming door de Raad

Beleidsaanbevelingen over de sociale dimensie van een duurzaam groen Europa, waarbij de integratie van de stem en de ideeën van alle jongeren over duurzame ontwikkeling wordt bevorderd.

Duurzaam groen Europa

Inclusieve samenlevingen

punt 10, a)

punt 26

SE

2023 (1e helft)

(evt.) Resolutie van de Raad over de resultaten van de 9e cyclus van de EU-jongerendialoog

Aanneming door de Raad

Samenvatting, bespreking en evaluatie van de 9e cyclus van de EU-jongerendialoog. Verbeteren van de informatieverstrekking aan gemarginaliseerde jongeren en verder ontwikkelen van het proces/de governance van de EU-jongerenconferentie en de EU-jongerendialoog met het oog op meer inclusie en betere feedback.

Duurzaam groen Europa

Inclusieve samenlevingen

Informatie en constructieve dialoog

Ruimte en participatie voor iedereen

SE

2023 (1e helft)

(evt.)

Herziening van de resolutie van de Raad over het werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren

Herziening van de resolutie van de Raad over het werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren

Inclusieve samenlevingen

SE

ES, BE en HU

Algemeen thema

Europese jeugddoelstelling: #3 INCLUSIEVE SAMENLEVINGEN(3)

2023 (2e helft)

(evt.) Conclusies van de Raad over fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor jongeren.

Aanneming door de Raad.

Conclusies van de Raad over fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor jongeren.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over stabiele en goedbetaalde banen voor jongeren.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over gendergelijkheid onder jongeren.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over de gevolgen van klimaatverandering voor inclusie.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over kansen voor jongeren in plattelandsgebieden.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

Thema te kiezen uit de tijdens de conferenties/seminars in kaart gebrachte thema’s

EU-jongerenconferentie

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over de LHBTI-rechten van jongeren.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over jongeren met een handicap.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over de implicaties van de Agenda 2030 voor jongeren en voor de toekomst.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken.

Inclusieve samenlevingen

ES

2023 (2e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over de uitvoering van de Aanbeveling van de Raad over mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU.

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van ervaringen

Inclusieve samenlevingen

De EU dichter bij jongeren brengen

Europese jeugdprogramma’s

COM en ES

2024 (1e helft)

(evt.) Informele ministeriële conferentie of bijeenkomst op hoog niveau

Tussentijdse evaluatie van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027(4)

Alle jeugddoelstellingen

punt 13, a) Empoweren/kwaliteit, innovatie, erkenning

punt 36

COM en BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conclusies van de Raad over niemand achterlaten (?) (voorlopige titel)

Aanneming door de Raad

Conclusies van de Raad over “niemand achterlaten: de weg effenen voor de sociale inclusie van alle jongeren”(5)

Inclusieve samenlevingen

punt 3

punt 4

punt 5

punt 6

punt 10, d)

punt 13, b)

punt 16

punt 19

punt 20

punt 21

punt 22

punt 33

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie over de sociale inclusie van jongeren

EU-jongerenconferentie(6)

Inclusieve samenlevingen

punt 3

punt 4

punt 5

punt 6

punt 10, d)

punt 13, b)

punt 16

punt 19

punt 20

punt 21

punt 22

punt 33

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar

Peer-learningactiviteiten over lokaal jeugdwerk

(Hier doen de meeste jongeren gewoonlijk hun eerste ervaring met jeugdwerk op en vindt gewoonlijk het meeste jeugdwerk plaats.)

Beleidsaanbevelingen

Compendium van beste praktijken

Afstemming op de Europese jeugdwerkagenda/het proces van Bonn

In samenwerking met “Europe goes local” and “Democracy reloading” (onder voorbehoud)

In “Wegwijzers voor de toekomst” onder de titel “jeugdwerkaanbod” wordt als eerste van drie punten “een lokaal jeugdwerkaanbod” afgebakend. In de slotverklaring van de derde Europese Jeugdwerkconventie (blz. 7) wordt gesteld dat “een basisaanbod jeugdwerk een duidelijke strategie [moet] omvatten om de sociale inclusie en diversiteit van de deelnemende jongeren te vergroten”(7).

Evalueren van de stand van de uitvoering van “Wegwijzers voor de toekomst” en bepalen van doelstellingen voor de volgende Europese Jeugdwerkconventie.

Jongerenorganisaties en Europese programma’s

Inclusieve samenlevingen

punt 3

punt 8

punt 10, a)

punt 10, c)

punt 10, e)

punt 13, b)

punt 13, c)

punt 14

punt 16

punt 17

punt 18

punt 19

punt 20

punt 21

punt 22

punt 23

punt 24

punt 25

punt 27

punt 34

punt 38

punt 39

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over kindvriendelijke steden (in samenwerking met InterCity Youth)

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken (Youth Friendly Cities Label & European Youth Capitals presenteren hun werkzaamheden).

In overeenstemming met: (evt.) conferentie/seminar/peer-learningactiviteiten over lokaal jeugdwerk.

Ruimte en participatie voor iedereen

Inclusieve samenlevingen

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over “het recht om te spelen” en het verband met leren (formeel, niet-formeel en informeel leren)

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling beste praktijken

Mogelijke link met conferentie/seminar/peer-learningactiviteiten over lokaal jeugdwerk

Ruimte en participatie voor iedereen

Hoogwaardig leren

Inclusieve samenlevingen

punt 1

punt 2

punt 4

punt 5

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Resolutie van de Raad over lokaal jeugdwerk

Aanneming door de Raad

Bevordering van lokaal jeugdwerk (praktijk) (8)

Alle jeugddoelstellingen

punt 3

punt 8

punt 10, a)

punt 10, c)

punt 10, e)

punt 13, b)

punt 13, c)

punt 14

punt 16

punt 17

punt 18

punt 19

punt 20

punt 21

punt 22

punt 23

punt 24

punt 25

punt 27

punt 34

punt 38

punt 39

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over erkenning van competenties/onderwijs en opleiding (afhankelijk van de focus van de werkzaamheden van het FI of FR voorzitterschap en als voortzetting van die werkzaamheden?)

punt 14

punt 18

punt 20

punt 21

#5 van Wegwijzers voor de toekomst

BE

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over de evaluatie en actualisering van de Europese en internationale agenda’s betreffende kinderen, jeugdzaken en de rechten van kinderen

Evaluatie en aanbevelingen

Aanneming door de Raad

Raadsconclusies actualiseren

Informatie en constructieve dialoog

BE (en evt. COM)

2024 (1e helft)

(evt.) Conferentie/seminar over de volgende thema’s: jongerenkaarten; vrijetijdsmonitor; interessant onderzoek van het JOP (het Jeugdonderzoeksplatform).

(evt.) Beleidsaanbevelingen

Uitwisseling van beste praktijken (bv. over nationale indicatoren voor het jeugdbeleid in samenhang met het nieuwe EU-dashboard)

punt 10, c)

punt 39

BE

2024 (2e helft)

(evt.) Resolutie van de Raad over de 10e cyclus van de EU-jongerendialoog

Aanneming door de Raad

Ruimte en participatie voor iedereen

punt 1

punt 2

punt 6

punt 21

punt 22

HU

2024 (2e helft)

(evt.) Conclusies van de Raad over het scheppen van voorwaarden die jongeren in staat stellen zich in plattelandsgebieden te ontplooien.

Aanneming door de Raad

Plattelandsjongeren vooruithelpen

punt 1

punt 2

punt 5

punt 13, d)

punt 21

punt 26

HU

2024 (2e helft)

Conferentie over de prioriteiten van het voorzitterschapstrio/open coördinatiemethode

EU-jongerenconferentie en vergadering DG

Eindresultaat van de cyclus van de EU-jongerendialoog onder het voorzitterschapstrio ES-BE-HU

Inclusieve samenlevingen

Ruimte en participatie voor iedereen

Plattelandsjongeren vooruithelpen

punt 1

punt 2

punt 6

punt 13, b)

punt 19

punt 21

HU

2024 (2e helft)

(Conferentie) Samenvatting, bespreking en evaluatie van het evenement voor de eerste tien cycli van de (gestructureerde) EU-jongerendialoog.

Overzicht van de tien cycli van de (gestructureerde) EU-jongerendialoog

Ruimte en participatie voor iedereen

Informatie en constructieve dialoog

punt 1

punt 2

punt 6

punt 26

HU, ES, BE, (evt. COM)

2024 (2e helft)

(Seminar) Middelen voor het scheppen van voorwaarden die jongeren in staat stellen zich in plattelandsgebieden te ontplooien.

Uitwisseling van beste praktijken op intersectoraal en interinstitutioneel niveau

Aanbevelingen formuleren.

Plattelandsjongeren vooruithelpen

Ruimte en participatie voor iedereen

Jongerenorganisaties en Europese jeugdprogramma’s

Hoogwaardig leren.

punt 1

punt 5

punt 11

punt 13, a)

punt 24

punt 33

punt 37.

HU (en evt. COM)


(1) Samengesteld door het Sloveense voorzitterschap op basis van “Mogelijke acties voor een toekomstig EU-jeugdwerkplan 2019-2021” (ST 9264/18 ADD 1 (EN)) van de Commissie en de voorlopige informatie die de voorzitterschapstrio’s FR-CZ-SE en ES-BE-HU hebben ontvangen.

(2) Zie Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het kader voor het instellen van een Europese jeugdwerkagenda (2020/C 415/01).

(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=NL

Achtergrond: een derde van de jongeren in Europa loopt een risico op armoede en sociale uitsluiting, met name jongeren zonder werk, scholing, of stage (“not in employment, education or training” – NEET). Vele jongeren hebben geen toegang tot hun sociale rechten, worden geconfronteerd met ongelijkheid in de samenleving of worden gewoon aan hun lot overgelaten. Ook hebben velen nog steeds te kampen met meervoudige discriminatie, vooroordelen en haatmisdrijven. Voorts hebben nieuwe migratieverschijnselen verschillende sociale en inclusieproblemen (waaronder de digitale kloof) voor jonge nieuwkomers met zich meegebracht. Daarom is het van essentieel belang om te werken aan de verwezenlijking van de rechten en de sociale inclusie van alle jongeren in Europa, met inbegrip van de meest gemarginaliseerde en uitgesloten jongeren, teneinde de belofte van de Unie om niemand achter te laten na te komen.

Doelstelling: mogelijk maken, garanderen en beschermen van de inclusie van alle jongeren in de samenleving.

Streefdoelen:

bieden van juridische bescherming en handhaving van internationale juridische instrumenten ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, ongelijkheden en door hatelijke daden, erkennende dat jongeren het slachtoffer kunnen zijn van alle vormen van discriminatie.

Verbeteren van de informatieverstrekking aan en contact en communicatie met kansarme jongeren of jongeren die aan hun lot zijn overgelaten, om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van en toegang hebben tot de beschikbare kansen en activiteiten, en de ruimten waar zij deel uitmaken van de samenleving en eraan kunnen deelnemen.

Ervoor zorgen dat alle kansarme jongeren of jongeren die aan hun lot zijn overgelaten, gelijke toegang hebben tot formele en niet-formele leer- en onderwijsomgevingen en -kansen, waarbij alle dimensies van inclusie aan bod komen.

Ervoor zorgen dat leraren beter kunnen werken met gemarginaliseerde jongeren of jongeren die aan hun lot zijn overgelaten.

Zorgen voor meer ruimten, kansen, middelen en programma’s ter bevordering van de dialoog, het begrip en de sociale cohesie en ter bestrijding van discriminatie, polarisering en segregatie.

Verruimen van de toegang tot en het recht op relevante en waardevolle kansen en ervaringen.

(4) De “Pool of European Youth Researchers” (PEYR) moet input leveren voor de evaluatie van het proces en de methode van de vorige cycli van de EU-jongerendialoog en de wijze waarop werd gewerkt aan de EU-jeugddoelstellingen, teneinde de tweede helft van de strategie beter te plannen en uit te voeren.

(5) Mogelijke stap voorwaarts op het gebied van sectoroverschrijdende samenwerking met de sociale sector en de sectoren werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid, enz. Ondersteunende achtergronddocumenten aangevraagd bij de PEYR.

N.B. Ursula von der Leyen benadrukte in haar toespraak over de Staat van de Unie dat jongeren “die tussen wal en schip dreigen te vallen” moeten worden ondersteund (ruimtes en bruggen?) – (BETREKKEN & VERBINDEN).

(6) Van de PEYR gevraagde steun.

(7) In nauwe samenwerking met het partnerschap tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa op het gebied van jeugdzaken en de praktijkgemeenschap inzake de Europese jeugdwerkagenda. Ook ondersteuning van PEYR gevraagd.

(8) BE begrijpt dat de bevoegdheid van de EU op gespannen voet kan staan met het subsidiariteitsbeginsel, maar in het proces van Bonn gaat het er juist om hoe “van bovenaf” verbonden kan worden met “van onderop”. De Unie kan lokaal jeugdwerk ondersteunen door middel van ondersteunende, gecoördineerde of aanvullende acties.