Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap (COM(93)0650 - C3-0112/94 - 94/0028(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap (COM(93)0650 - C3-0112/94 - 94/0028(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap (COM(93)0650 - C3-0112/94 - 94/0028(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 089 van 10/04/1995 blz. 0202


A4-0119/94

Voorstel voor een beschikking van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap (COM(93)0650 - C3-0112/94 - 94/0028(CNS))

Dit voorstel werd goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Artikel 1, alinea bis, (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Onder "onderneming in de vorm van een vereniging" wordt verstaan elke vereniging zonder winstoogmerk die het publiek produkten of diensten levert tegen een vastgestelde prijs, ongeacht de verhouding tussen deze prijs en de kosten en ongeacht het feit of deze prijs door de ontvanger of een derde wordt betaald.

(Amendement 14)

Artikel 2, eerste alinea

>Oorspronkelijke tekst>

De maatregelen van dit programma dienen de actoren in de sector gemakkelijker toegang tot de communautaire middelen te verschaffen.

>Tekst na stemming van het EP>

De maatregelen van dit programma dienen alle ondernemingen en organisaties in de vorm van coöperatieven, onderlinge maatschappijen en verenigingen gemakkelijker toegang tot de communautaire middelen te verschaffen.

(Amendement 2)

Artikel 2, tweede alinea, punt I, sub A, eerste streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- de uitvoering van studies naar de ontwikkeling van de sector in de Gemeenschap,

>Tekst na stemming van het EP>

- de uitvoering van studies naar de ontwikkeling van de sector in de Gemeenschap, met name door de oprichting van een waarnemingsorgaan overeenkomstig de lijnen die gevolgd zijn voor de instelling van de waarnemende instantie die voor het MKB is opgezet, voor het toezicht op de prestaties en het functioneren van de sector op de interne markt,

(Amendement 3)

Artikel 2, tweede alinea, punt I, sub A, derde streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- het opzetten van de raadpleging;

>Tekst na stemming van het EP>

- het opzetten van een raadgevend/ adviescomité ter formalisering van de betrekkingen tussen de Commissie en de betrokken sector;

(Amendementen 4 en 13)

Artikel 2, tweede alinea, punt I, sub B, eerste streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- bevordering van de mogelijkheden van transnationale samenwerking, inzonderheid voor de tot het MKB behorende coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen, voor het onderzoek naar nieuwe activiteiten tussen partners die in het kader van de interne markt zijn gegroepeerd;

>Tekst na stemming van het EP>

- bevordering van de mogelijkheden van transnationale samenwerking, inzonderheid voor de kleinere coöperaties, onderlinge maatschappijen en verenigingen, voor het onderzoek naar nieuwe activiteiten tussen partners die in het kader van de interne markt zijn gegroepeerd;waarbij echter rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de goedkeuring van de voorstellen voor een verordening van de Raad en het Parlement betreffende het statuut van de Europese vereniging, het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap en het statuut van de Europese onderlinge maatschappij.

(Amendement 5)

Artikel 2, tweede alinea, punt I, sub B, vierde streepje bis en ter (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

- het scheppen van gunstige kadervoorwaarden en de evaluatie van de gevolgen van de communautaire vormen van beleid,

- de ondersteuning, coördinatie en aanvulling van de initiatieven van de lid- staten en hun actoren van de solidaire en sociaal-economische sector bij de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheidsconcepten, resp. nieuwe vormen van dienstverlening;

(Amendement 6)

Artikel 3, lid 2, tweede streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- vaststelling van de inhoud, het tijdschema en de financiële steun voor de acties en de oproepen tot het indienen van voorstellen;

>Tekst na stemming van het EP>

- vaststelling van de inhoud en het tijdschema voor de acties en de oproepen tot het indienen van voorstellen;

(Amendement 7)

Artikel 4

>Oorspronkelijke tekst>

Aan de Commissie wordt een comité toegevoegd, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lid-staten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

>Tekst na stemming van het EP>

De Commissie wordt bijgestaan door een comité van raadgevende aard, bestaande uit vertegenwoordigers van de lid-staten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

>Oorspronkelijke tekst>

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een voorstel voor te nemen maatregelen voor. Het comité brengt advies over dit voorstel uit binnen een termijn die de voorzitter, afhankelijk van de urgentie van de betrokken kwestie, vaststelt. Het advies wordt uitgebracht bij de meerderheid die is voorzien in artikel 148, lid 2, van het Verdrag voor de goedkeuring van besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie moet nemen. Bij stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lid-staten gewogen volgens de methode uit het hierboven geciteerde artikel. De voorzitter neemt geen deel aan de stemming.

>Tekst na stemming van het EP>

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een voorstel voor te nemen maatregelen voor. Het comité brengt advies over dit voorstel uit binnen een termijn die de voorzitter, afhankelijk van de urgentie van de betrokken kwestie, vaststelt, zo nodig door middel van een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere lid-staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met zijn advies.

>Oorspronkelijke tekst>

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen evenwel niet overeenkomstig het door het comité uitgebrachte advies zijn, worden zij onmiddellijk door de Commissie aan de Raad medegedeeld. In dat geval stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen, waartoe zij heeft besloten, uit met een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de datum van de mededeling.

>Oorspronkelijke tekst>

De Raad, die beslist met gekwalificeerde meerderheid, kan binnen de in het voorgaande lid vastgestelde termijn een ander besluit nemen.

(Amendement 8)

Artikel 6, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. De begrotingsautoriteit stelt de beschikbare kredieten voor ieder begrotingsjaar vast, rekening houdend met de beginselen van goed beheer, bedoeld in artikel 2 van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

>Tekst na stemming van het EP>

2. De begrotingsautoriteit stelt aan de hand van de gegevens, verstrekt in het bijgewerkte financiële memorandum, de beschikbare kredieten voor ieder begrotingsjaar vast, rekening houdend met de beginselen van goed beheer, bedoeld in artikel 2 van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

(Amendement 9)

Bijlage, deel II, zesde alinea, punt I, sub B,

vierde streepje bis, ter, quater en quinquies (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

- het scheppen van gunstige kadervoorwaarden en de evaluatie van de gevolgen van de communautaire vormen van beleid,

- het scheppen van betere mogelijkheden voor vrouwen om een bedrijf te beginnen,

- het bieden aan kleine ondernemingen en verenigingen van de mogelijkheid om de werkgelegenheid te bevorderen door uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen,

- de ondersteuning, coördinatie en aanvulling van de initiatieven van de lid- staten en hun actoren van de solidaire en sociaal-economische sector bij de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheidsconcepten, respectievelijk nieuwe vormen van dienstverlening;

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap (COM(93)0650 - C3-0112/94 - 94/0028(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(93)0650 - 94/0028(CNS)) ((PB C 87 van 24.3.1994, blz. 6.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 235 van het EG-Verdrag (C3- 0112/94),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de adviezen van de Begrotingscommissie, Commissie sociale zaken en werkgelegenheid, de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media (A4-0119/94),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad het Parlement op de hoogte te stellen wanneer hij voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.