Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. VAN DE RAAD tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/95, van de maandelijkse verhogingen van de prijzen voor granen

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. VAN DE RAAD tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/95, van de maandelijkse verhogingen van de prijzen voor granen

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. VAN DE RAAD tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/95, van de maandelijkse verhogingen van de prijzen voor granen /* COM/94/10DEF - VOL III */

Publicatieblad Nr. C 083 van 19/03/1994 blz. 0003


Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. . . . VAN DE RAAD van . . .

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van de maandelijkse verhogingen van de prijzen voor granen (94/C 83/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. . . . (2), is bepaald dat maandelijkse verhogingen worden vastgesteld die moeten worden toegepast op de interventie- en de drempelprijzen;

Overwegende dat bij de vaststelling van het aantal en het bedrag van de maandelijkse verhogingen, alsook van de eerste maand waarin deze van toepassing zullen zijn, rekening dient te worden gehouden met de opslag- en financieringskosten van graanvoorraden in de Gemeenschap enerzijds en met het feit dat de graanvoorraden op de markt moeten worden gebracht volgens de marktbehoeften anderzijds;

Overwegende dat bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name is bepaald dat één enkele interventieprijs wordt vastgesteld voor alle graansoorten; dat deze prijs sterk in etappen is verlaagd; dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de maandelijkse verhogingen;

Overwegende dat de maandelijkse verhogingen van de drempelprijzen voor maïs en sorgho bovendien worden toegepast overeenkomstig artikel 3, lid 2, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1766/92,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maandelijkse verhogingen die voor het verkoopseizoen 1994/1995 moeten worden toegepast op de in de eerste maand van het verkoopseizoen geldende interventieprijs voor zachte tarwe, rogge, gerst, maïs, sorgho en durumtarwe, alsmede op de in genoemde maand geldende drempelprijs voor alle granen, zijn de volgende:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voor maïs en sorgho wordt de voor augustus en september vastgestelde maandelijkse verhoging niet toegepast voor de drempelprijs.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 1994/1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

. . .

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.