Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1418/76 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1418/76 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt

Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1418/76 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt /* COM/94/10DEF - VOL III */

Publicatieblad Nr. C 083 van 19/03/1994 blz. 0008


Voorstel voor een VERORDENING (EG) Nr. . . . VAN DE RAAD van . . .

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1418/76 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (94/C 83/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 42 en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1544/93 (2), een regeling is vastgesteld om de heffing en de vooraf vastgestelde restitutie aan de situatie op de wereldmarkt aan te passen; dat, voor een vlotter beheer van deze regeling en een goede administratie, de bepalingen voor de in het kader van deze regeling vastgestelde premies en correctiebedragen versoepeld moeten worden;

Overwegende dat niet geheel rijpe korrels, die in de praktijk niet nauwkeurig onderscheiden kunnen worden van "hele korrels", als "hele korrels" moeten worden aangemerkt;

Overwegende dat in bijlage A bij Verordening (EEG) nr. 1418/76 is aangegeven hoe de korrels worden gemeten en wat onder breukrijst moet worden verstaan;

Overwegende dat, om de importeurs in staat te stellen de heffing op door hen ingevoerde rijst te berekenen, de definitie van breukrijst vereenvoudigd moet worden door te bepalen dat alleen brokstukken met een lengte van niet meer dan 6 mm als breukrijst worden gerekend; dat deze nieuwe definitie de vaststelling van een nieuwe methode voor de bepaling van de gewichtspercenten breukrijst noodzakelijk maakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1418/76 wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 13, lid 2, wordt de laatste zin vervangen door:

"In dit geval wordt de heffing verhoogd met een premie.".

2. In artikel 17, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Er kan een correctiebedrag worden vastgesteld. Dit is van toepassing op de restitutie in het geval dat deze vooraf wordt vastgesteld. Dit correctiebedrag wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 27. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan de Commissie echter de correctiebedragen wijzigen.".

3. Bijlage A wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 2, onder d), ii) wordt gelezen:

"Het monster wordt gesorteerd ten einde met gehele korrels, inclusief niet geheel rijpe korrels, te werken,";

b) punt 3 wordt vervangen door:

"3. Breukrijst: brokstukken van korrels, met uitzondering van ontpunte korrels, met een lengte van niet meer dan 6 mm.";

c) het volgende punt 4 wordt toegevoegd:

"4. Bepaling van het breukrijstgehalte: de gewichtspercenten breukrijst in een gegeven partij worden als volgt berekend:

i) uit de partij wordt een representatief monster van minstens 40 gram genomen,

ii) de korrels, ook de niet geheel rijpe korrels, van het monster worden ingedeeld in breukrijst en hele korrels,

iii) het procentuele aandeel van breukrijst in het totale gewicht van het monster wordt berekend.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 1994/1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

. . .

(1) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(2) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 5.