Home

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING (EG) VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN DE BASIS- EN DE AANKOOPPRIJS VOOR BLOEMKOOL, PERZIKEN, NECTARINES, CITROENEN, TOMATEN EN ABRIKOZEN,VOOR JUNI 1994

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING (EG) VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN DE BASIS- EN DE AANKOOPPRIJS VOOR BLOEMKOOL, PERZIKEN, NECTARINES, CITROENEN, TOMATEN EN ABRIKOZEN,VOOR JUNI 1994

/* COM/94/189DEF */

Publicatieblad Nr. C 162 van 14/06/1994 blz. 0010


Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de basis- en de aankoopprijs voor bloemkool, perziken, nectarines, citroenen, tomaten en abrikozen voor juni 1994 (94/C 162/07) COM(94) 189 def.

(Door de Commissie ingediend op 19 mei 1994)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3669/93 (2), inzonderheid op artikel 16, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (3),

Overwegende dat krachtens artikel 16, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor elk van de in bijlage II bij voornoemde verordening vermelde produkten en voor elk verkoopseizoen een basis- en een aankoopprijs moeten worden vastgesteld; dat de oogst van een bepaald produktieseizoen telkens wordt afgezet in een periode die voor tomaten loopt van januari tot en met december van elk jaar, voor abrikozen van mei tot en met augustus van elk jaar, voor perziken en nectarines van mei tot en met oktober van elk jaar, voor bloemkool van mei tot en met april van het daaropvolgende jaar en voor citroenen van juni tot en met mei van het daaropvolgende jaar; dat krachtens artikel 16, lid 1, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 evenwel geen basis- en aankoopprijs worden vastgesteld in de perioden met geringe handel aan het begin en aan het einde van het verkoopseizoen;

Overwegende dat, met het oog op de continuïteit van de prijzen voor bloemkool en citroenen en mogelijke interventiemaatregelen voor perziken, nectarines en abrikozen vanaf 1 juni 1994 en voor tomaten vanaf 11 juni 1994, en in afwachting van een besluit voor het verkoopseizoen 1994/1995, voor deze produkten een basis- en een aankoopprijs moeten worden vastgesteld voor het tijdvak van 1 tot en met 30 juni 1994,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het tijdvak van 1 tot en met 30 juni 1994 worden de basis- en de aankoopprijs voor bloemkool, perziken, nectarines, citroenen, abrikozen en tomaten, uitgedrukt in ecu per 100 kg nettogewicht, vastgesteld op het onderstaande niveau:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze prijzen hebben betrekking op respectievelijk:

- "gedopte" bloemkool van kwaliteitsklasse I, aangeboden in verpakking;

- perziken van de variëteiten Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest en Springtime, kwaliteitsklasse I, grootte 61/67 mm, aangeboden in verpakking;

- nectarines van de variëteiten Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen en Stark red gold, kwaliteitsklasse I, grootte 61/67 mm, aangeboden in verpakking;

- citroenen van kwaliteitsklasse I, grootte 53/62 mm, aangeboden in verpakking;

- abrikozen van kwaliteitsklasse I, grootte meer dan 30 mm, aangeboden in verpakking;

- "ronde" en "geribde" tomaten van kwaliteitsklasse I, grootte 57/67 mm, aangeboden in verpakking.

Deze prijzen gelden exclusief de kosten van de verpakking waarin het produkt wordt aangeboden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 338 van 31. 12. 1993, blz. 26.

(3) Advies uitgebracht op 21 april 1994.