Home

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten aan de specifieke programma' s voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Europese Gemeenschap

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten aan de specifieke programma' s voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Europese Gemeenschap

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten aan de specifieke programma' s voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Europese Gemeenschap /* COM/94/242DEF - SYN 94/0012 */

Publicatieblad Nr. C 175 van 28/06/1994 blz. 0009


Gewijzigd voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten aan de specifieke programma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Europese Gemeenschap (94/C 175/07) (Voor de EER relevante tekst) COM(94) 242 def. - 94/0012(SYN)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend)

Het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten aan de specifieke programma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Europese Gemeenschap (COM(94) 12 def. - 94/0012(SYN)) (1) is als volgt gewijzigd:

- Artikel 3, lid 1, eerste alinea:

"In de regel worden voorstellen voor OTO-activiteiten geselecteerd op basis van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die worden gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Bij de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen kiest de Commissie een procedure die de administratieve verrichtingen binnen nauwe grenzen houdt.".

- Artikel 6, lid 1, tweede alinea:

"Deze bijdrage bestaat in de tijdige terugbetaling van een deel van de kosten van de activiteit. De terugbetaling wordt vastgesteld door de Commissie, voornamelijk - voor zover van toepassing - op basis van vooraf overeengekomen kosten, schalen of tarieven, als bedragen gekoppeld aan meetbare onderzoekresultaten, of als algemene vaste bedragen voor kleinschalige projecten.".

- Artikel 9:

"Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten. Zij is van toepassing op de door de Raad vastgestelde OTO-activiteiten nadat het meerjarenkaderprogramma 1994-1998 van kracht is geworden en blijft van toepassing tot zij wordt vervangen door een ander besluit van de Raad op basis van artikel 130 J van het Verdrag. Het jaarverslag dat de Commissie overeenkomstig het kaderprogramma aan het Europees Parlement en de Raad voorlegt, bevat informatie over de tenuitvoerlegging van deze beschikking.

Voordat het kaderprogramma afloopt, herziet de Commissie deze beschikking.".

(1) PB nr. C 81 van 18. 3. 1994, blz. 9.