Home

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot instelling van een bijzondere steunregeling ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot instelling van een bijzondere steunregeling ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot instelling van een bijzondere steunregeling ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen /* COM/94/249DEF - SYN 147 */

Publicatieblad Nr. C 206 van 26/07/1994 blz. 0014


Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een bijzondere steunregeling ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen (1) (94/C 206/07) COM(94) 249 def. - 94/0147(SYN)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 21 juni 1994)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 W,

Gezien het voorstel van de Commissie,

In samenwerking met het Europees Parlement,

Overwegende dat in Protocol nr. 5 betreffende bananen bij de vierde ACS-EEG-Overeenkomst is bepaald dat geen enkele ACS-Staat bij uitvoer van bananen naar de markten van de Gemeenschap ten aanzien van de toegang tot en de voordelen op zijn traditionele markten minder gunstig wordt behandeld dan vroeger of thans;

Overwegende dat de nationale marktordeningen de traditionele ACS-leveranciers van bananen tot nu toe de mogelijkheid hebben geboden om hun produktie op hun traditionele markten af te zetten en daaruit een adequaat inkomen te halen;

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 404/93 ingestelde gemeenschappelijke marktordening het kader vormt waarbinnen, overeenkomstig de bovengenoemde verbintenis van de Gemeenschap, de traditionele ACS-leveranciers op de markt van de Gemeenschap dezelfde voordelen worden gegarandeerd als voorheen;

Overwegende dat het echter niet uitgesloten is dat de invoering van een nieuwe marktordening en de noodzaak om zich daaraan aan te passen tot gevolg heeft dat de ACS-leveranciers zich niet kunnen handhaven;

Overwegende dat de aanpassing aan de nieuwe marktsituatie bijzondere inspanningen zal vergen, wil men van de geboden mogelijkheden profijt trekken;

Overwegende dat zowel de structuur en de aard van de nieuwe markt als de afzetinspanning die nodig is om zich op deze markt te kunnen handhaven, nieuwe elementen zijn, waarvan er een aantal noch door de traditionele ACS-leveranciers noch door de handelaren die hun produkten afzetten redelijkerwijze konden worden voorzien;

Overwegende dat derhalve bovenop de bijstand waarin de vierde ACS-EEG-Overeenkomst voorziet technische en financiële bijstand dient te worden verleend om programma's uit te voeren die ten doel hebben de producenten te helpen zich aan de nieuwe marktsituatie aan te passen, en met name de kwaliteit van hun produkten, de afzet ervan en hun concurrentiepositie te verbeteren;

Overwegende dat de nieuwe marktsituatie kan leiden tot tijdelijke verstoringen van de markt van de Gemeenschap, met name van deelmarkten waarvoor traditioneel produkten werden geleverd door de ACS-Staten;

Overwegende dat deze marktverstoringen ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor de ontvangsten van de ACS-Staten uit de afzet en dus ook voor de verdere levensvatbaarheid van hun produktie;

Overwegende dat derhalve financiële bijstand dient te worden verleend om het de ACS-Staten mogelijk te maken zich op de markt te handhaven totdat deze zich stabiliseert en hun afzet op deze markt weer rendabel is;

Overwegende dat de inkomenssteun een aanvulling dient te zijn op de Stabex-overdrachten die op grond van dezelfde omstandigheden worden toegekend;

Overwegende dat het derhalve dienstig is de inkomenssteun op dezelfde wijze te berekenen als de Stabex-overdrachten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Hierbij wordt een bijzondere steunregeling ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen ingesteld. De steun kan bestaan uit technische en financiële bijstand of inkomenssteun.

Artikel 2

In deze verordening wordt verstaan onder:

- "traditionele ACS-leveranciers", de ACS-Staten die zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening;

- "bananen", bananen met uitzondering van "plantains", vers of gedroogd, van GN-code 0803.

TITEL I Technische en financiële bijstand

Artikel 3

1. Aan traditionele ACS-leveranciers wordt technische en financiële bijstand verleend om hen te helpen zich aan te passen aan de nieuwe marktsituatie na de instelling van een gemeenschappelijke marktordening voor bananen.

2. De technische en financiële bijstand wordt verleend om bij te dragen tot de uitvoering van programma's in de bananensector waarmee een of meer van de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

- kwaliteitsverbetering;

- aanpassing van produktie, distributie en afzet aan de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde kwaliteitsnormen;

- oprichting van telersverenigingen die streven naar verbetering van de afzet en van de concurrentiepositie van hun produkten;

- ontwikkeling van een produktie- of afzetstrategie om te kunnen voldoen aan de eisen van de markt in de Gemeenschap in de context van de gemeenschappelijke marktordening voor bananen;

- verlening van bijstand voor opleiding, marktonderzoek, ontwikkeling van ecologisch verantwoorde produktiemethoden, verbetering van de distributieinfrastructuur, verbetering van de commerciële en financiële dienstverlening ten behoeve van de bananentelers, verbetering van de concurrentiepositie.

3. Voor programma's met analoge doelstellingen die momenteel worden gefinancierd in het kader van de Overeenkomst van Lomé of door de overheid van de Lid-Staten die partij zijn bij de vierde ACS-EEG-Overeenkomst, kan bijstand worden verleend als dat tot een snellere afwikkeling van die programma's zou leiden.

Artikel 4

Of een programma voor bijstand in aanmerking komt en in welke mate bijstand wordt verleend, wordt door de Commissie beslist na overleg met de betrokken traditionele ACS-leverancier. Zij houdt er daarbij ook rekening mee of het voorgenomen programma past in de algemene ontwikkelingsdoelstellingen van de betrokken ACS-Staat en welk effect het zal hebben voor de regionale samenwerking met andere bananenproducenten, met name die in de Gemeenschap.

TITEL II Inkomenssteun

Artikel 5

1. Binnen de in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 404/93 aangegeven grenzen komen traditionele ACS-leveranciers in aanmerking voor inkomenssteun.

2. De inkomenssteun wordt betaald als de daling van de inkomsten uit de export naar de Gemeenschap van bananen die aan de gemeenschappelijke normen voldoen rechtstreeks is toe te schrijven aan de situatie op de markt na de instelling van de gemeenschappelijke marktordening voor bananen.

Artikel 6

1. De inkomenssteun wordt voor elke traditionele ACS-leverancier afzonderlijk berekend op basis van de hoeveelheden die naar de Gemeenschap zijn geëxporteerd in het jaar waarop de steun betrekking heeft en het verschil tussen de referentieprijs en de werkelijke prijs.

2. Als referentieprijs geldt de gemiddelde prijs per ton bananen die in de betrokken ACS-Staat is geproduceerd en naar de Gemeenschap is geëxporteerd in de zes kalenderjaren vóór de inwerkingtreding van deze verordening, waarbij het jaar met het hoogste en het jaar met het laagste cijfer buiten beschouwing worden gelaten.

Als werkelijke prijs geldt de gemiddelde prijs per ton bananen die in de betrokken ACS-Staat is geproduceerd en naar de Gemeenschap is geëxporteerd in het jaar waarop de steun betrekking heeft.

3. Voor de berekening van de inkomenssteun moet gebruik worden gemaakt van de door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen berekende en gepubliceerde cijfers over de invoer in de Gemeenschap.

4. Elk jaar stelt de Commissie vóór 1 juli de inkomenssteun voor het voorbije jaar vast na overleg met de betrokken ACS-Staat.

5. Bij wijze van uitzondering, en met name in het eerste jaar van toepassing van deze verordening, kunnen voorschotten worden betaald indien het inkomen van de producenten in de loop van een jaar of ten opzichte van het vorige jaar aanzienlijk is gedaald.

De Commissie bepaalt na overleg met de betrokken ACS-Staat of dergelijke voorschotten moeten worden betaald en hoeveel zij bedragen.

TITEL III Algemene bepalingen

Artikel 7

1. De bedragen van uit hoofde van titel I aangegane financiële verplichtingen komen bovenop de middelen die voor de ACS-Staten beschikbaar zijn in het kader van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst.

2. De bedragen van de financiële verplichtingen uit hoofde van titel II vormen een aanvulling op de middelen die beschikbaar zijn in het kader van het stelsel tot waarborging van de stabilisatie van de exportopbrengsten waarin is voorzien bij de artikelen 186 e. v. van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst. Uit hoofde van titel II kan derhalve slechts op inkomenssteun aanspraak worden gemaakt in zoverre de transfers overeenkomstig artikel 186 e. v. van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst voor dezelfde hoeveelheden het effect van de prijsdalingen voor de inkomsten van de traditionele ACS-leveranciers niet volledig compenseren.

3. De betaalde inkomenssteun moet overeenkomstig het in elk afzonderlijk geval door de betrokken traditionele ACS-leverancier en de Commissie in overleg vast te stellen kader van wederzijdse verplichtingen, worden aangewend ten voordele van de economische subjecten die worden getroffen door het inkomensverlies en om de economische levensvatbaarheid van de produktie te vergroten.

4. a) Wanneer door de toepassing van titel II een transfergrondslag wordt gelegd, zal de betrokken traditionele ACS-leverancier binnen de maand volgende op de ontvangst van de in artikel 6, lid 4, bedoelde kennisgeving, de Commissie een doorwrochte analyse toezenden van de bananensector, de oorzaken van het geregistreerde opbrengstverlies, het door de overheid gevoerde beleid en de projecten, programma's of acties waarvoor de middelen worden toegekend overeenkomstig de in artikel 7, lid 3, aangegeven doelstellingen.

b) Projecten, programma's of acties waarvoor de traditionele ACS-leverancier toezegt de overgedragen middelen te zullen uittrekken, worden door de Commissie van de betrokken ACS-Staten gezamenlijk bestudeerd.

c) De middelen zullen worden aangewend ter ondersteuning van onmiddellijk te voeren acties om de produktie kracht bij te zetten of aanpassingsmaatregelen ter herstructurering van de produktie- en exportbedrijvigheid in het kader van welke vorm van consequent hervormingsbeleid in de bananensector dan ook.

Artikel 8

1. De in artikel 1 omschreven steun wordt slechts toegekend op voorwaarde dat de betrokken ACS-Staat een representatieve organisatie aanwijst die gemachtigd is om namens hem op te treden en betalingen te ontvangen in het kader van deze verordening.

2. De in lid 1 bedoelde representatieve organisaties moeten aan de volgende eisen voldoen:

- zij moeten uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit bananenproducenten van één of meer traditionele ACS-leveranciers;

- zij moeten ten minste twee van de volgende doelstellingen nastreven:

- verbetering van de kwaliteit van de produkten;

- verbetering van distributie en afzet;

- verbetering van het inkomen van de producenten;

- verruiming van de rol van de producenten ten aanzien van de organisatie van de bananenmarkt.

3. Aan de Commissie moet worden medegedeeld welke representatieve organisatie met inachtneming van het bepaalde in lid 2 is aangewezen.

Artikel 9

1. Nadere bepalingen ter uitvoering van deze verordening worden, indien nodig, door de Commissie vastgesteld.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een raadgevend comité, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder het voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie.

3. De vertegenwoordiger van de Commissie dient bij het comité een ontwerp van de te nemen maatregelen in. Het comité brengt, zo nodig via stemming, over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de aangelegenheid.

4. Het advies wordt opgenomen in de notulen; bovendien kan elke Lid-Staat verlangen dat zijn standpunt in de notulen wordt vermeld.

5. De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het advies van het comité. Zij deelt het comité mee op welke wijze met zijn advies rekening is gehouden.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 juli 1993 tot en met 28 februari 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. C 344 van 29. 12. 1992, blz. 9.

BIJLAGE

In artikel 2, eerste streepje, bedoelde lijst

Traditionele ACS-leveranciers van bananen:

Belize

Kameroen

Kaapverdië

Ivoorkust

Dominica

Grenada

Jamaïca

Santa-Lucia

Sint-Vincent en de Grenadinen

Somalië

Suriname