Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verorening (EEG) nr. 3438/92 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, wat de geldigheidsduur van de maatregelen betreft

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verorening (EEG) nr. 3438/92 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, wat de geldigheidsduur van de maatregelen betreft

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verorening (EEG) nr. 3438/92 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, wat de geldigheidsduur van de maatregelen betreft /* COM/94/534DEF - CNS 94/0273 */

Publicatieblad Nr. C 365 van 21/12/1994 blz. 0013


Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3438/92 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, wat de geldigheidsduur van de maatregelen betreft (94/C 365/06) (Voor de EER relevante tekst) COM(94) 534 def. - 94/0273(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 30 november 1994)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en inzonderheid op artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3438/92 (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1016/94 (2), bijzondere maatregelen zijn ingesteld voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland, die van 1992 tot en met 1994 zijn verzonden naar andere Lid-Staten, met uitzondering van Italië, Spanje en Portugal;

Overwegende dat het, in verband met het voortduren van de oorlogssituatie op het grondgebied van het voor- malige Joegoslavië, dienstig is de geldigheidsduur van deze maatregelen, waarbij tijdelijk steun wordt verleend aan marktdeelnemers voor wie het afsluiten van de doorgang door dit grondgebied nadelige gevolgen heeft, te verlengen, namelijk met maximaal een jaar,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3438/92 worden de woorden "in 1992, 1993 en 1994" vervangen door de woorden "in 1992, 1993, 1994 en 1995".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 350 van 1. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 112 van 3. 5. 1994, blz. 1.