Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG, EURATOM, EGKS) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG, EURATOM, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen

Voorstel voor een VERORDENING (EG, EURATOM, EGKS) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG, EURATOM, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen

Voorstel voor een VERORDENING (EG, EURATOM, EGKS) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG, EURATOM, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen /* COM/94/601DEF - CNS 94/0326 */

Publicatieblad Nr. C 382 van 31/12/1994 blz. 0003


Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (94/C 382/03) COM(94) 601 def. - 94/0326(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 14 december 1994)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie, welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 24,

Gezien het voorstel van de Commissie, gedaan na advies van het Comité voor het Statuut,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Hof van Justitie,

Gezien het advies van de Rekenkamer,

Overwegende dat de Rekenkamer krachtens artikel 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voortaan tot de Instellingen van de Gemeenschappen behoort, moet de verwijzing naar deze instelling in artikel 1, tweede alinea, van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden (1), laatstelijk gewijzigd bij verordening . . . worden verwijderd;

Overwegende dat het na de oprichting van het Comité van de regio's wenselijk is gebleken dit comité voor de toepassing van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen gelijk te stellen met deInstellingen van de Gemeenschappen en dientengevolge het bij deze verordening vastgestelde Statuut te wijzigen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen wordt als volgt gewijzigd:

artikel 1, tweede alinea, wordt vervangen door de volgende tekst:

"Tenzij anders is bepaald, worden het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's voor de toepassing van dit statuut gelijkgesteld met de Instellingen der Gemeenschappen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij wordt van kracht op de dag waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie in werking treedt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.