Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3813/92 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (COM(94)0498 - C4-0232/94 - 94/0265 {CNS}) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3813/92 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (COM(94)0498 - C4-0232/94 - 94/0265 {CNS}) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3813/92 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (COM(94)0498 - C4-0232/94 - 94/0265 {CNS}) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 043 van 20/02/1995 blz. 0126


A4-0005/95

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3813/92 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (COM(94)0498 - C4-0232/94 - 94/0265(CNS))

Dit voorstel werd goedgekeurd na aanneming van de volgende amendementen:

(Amendement 1)

Vóór de eerste overweging (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat er in artikel 39 van het EG-Verdrag met nadruk op wordt gewezen dat dient te worden gezorgd voor een redelijke levensstandaard van de landbouwbevolking,

(Amendement 2)

Derde overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het switch-over mechanisme de prijzen over de periode 1982-1994 naar schatting met 20 % heeft doen stijgen; dat het van belang is terug te keren tot een meer op de markt gebaseerd stelsel,

(Amendementen nrs. 3 en 9)

Achtste overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat het naar aanleiding van de conclusies van de Top van Edinburgh noodzakelijk kan zijn de in de begroting van de Gemeenschappen opgenomen monetaire reserve te gebruiken wanneer de landbouwuitgaven ingevolge wijzigingen van de spilkoers van het EMS het landbouwrichtsnoer overschrijden; dat de Commissie daartoe de procedures van punt 15 van het Interinstitutioneel Akkoord van 29 oktober 1993 moet instellen; dat het voorstel tot kredietoverschrijving van de Commissie als goedgekeurd wordt beschouwd indien de twee organen van de Begrotingsautoriteit hierover niet tot overeenstemming komen door de aanneming van een gemeenschappelijk standpunt,

(Amendement 4)

ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 4, lid 2, sub a) (Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

a) wanneer de absolute waarde van de monetaire afwijking voor de betrokken valuta groter is dan de in lid 5 bedoelde franchise verminderd met 0,5 punt,

of,

>Tekst na stemming van het EP>

a) wanneer de absolute waarde van de monetaire afwijking voor de betrokken valuta groter is dan de in lid 5 bedoelde franchise,

of,

(Amendement 5)

ARTIKEL 1, PUNT 9

Artikel 7, eerste en laatste alinea (Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

9. In artikel 7 vervalt de laatste alinea en wordt de eerste vervangen door:

"Wanneer de landbouwomrekeningskoers die van toepassing is op een bedrag van structurele of milieutechnische aard, aanzienlijk wordt verlaagd, wordt de betrokken steun of worden de betrokken bedragen in ecu verhoogd volgens de procedure van artikel 12."

>Tekst na stemming van het EP>

9. Schrappen.

(Amendement 6)

ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 8, lid 1, eerste alinea, inleiding (Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

1. De lid-staten mogen gedurende drie jaar aan de landbouwers compenserende steun toekennen:

>Tekst na stemming van het EP>

1. De lid-staten mogen gedurende vier jaar aan de landbouwers compenserende steun toekennen:

(Amendement 7)

ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 8, lid 1, eerste alinea, sub b) en tweede alinea

(Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

b) wanneer de landbouwomrekeningskoers die van toepassing is op:

- forfaitaire steun per hectare of grootvee-eenheid, of

- een compensatiepremie per ooi of geit,

aanzienlijk is gedaald.

Het bedrag dat wordt toegekend voor het tweede of derde jaar moet ten opzichte van het bedrag van het voorgaande jaar worden verminderd met ten minste één derde van het bedrag dat is toegekend voor het eerste jaar.

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen.

(Amendement 8)

ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 8, lid 3 (Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

3. Voor het in lid 1, b), bedoelde geval geldt het volgende:

- het steunbedrag wordt toegekend aan de landbouwers die geraakt zijn door de verlaging van de betrokken bedragen;

- het bedrag van de steun voor het eerste jaar wordt zo vastgesteld dat de verlaging van de betrokken bedragen in de betrokken nationale valuta die het gevolg is van de verlaging van de landbouwomrekeningskoers wordt gecompenseerd;

- als de koers op grond waarvan de steun is toegekend lager is dan die welke later voor de betrokken bedragen wordt toegepast, wordt de steun voor de jaarperiodes die ingaan na de datum van toepassing van de betrokken nieuwe koers, geannuleerd of verlaagd volgens de procedure van artikel 12;

- de Commissie stelt volgens de procedure van artikel 12 de maximumbedragen vast van de steun die per jaar mag worden toegekend.

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen.

(Amendement 11)

ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 8, lid 4, eerste alinea (Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

4. De bijdrage van de Gemeenschap in de financiering van de compenserende steun bedraagt:

- 75% van de werkelijk toegekende bedragen voor landbouwers in regio's die onder doelstelling 1 van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2052/88 vallen,

- 50% van de werkelijk toegekende bedragen in de overige gevallen.

>Tekst na stemming van het EP>

4. De bijdrage van de Gemeenschap in de financiering van de werkelijk toegekende compenserende steun voor landbouwers bedraagt 100%.

(Amendement 12)

ARTIKEL 1, PUNT 11

Artikel 9 (Verordening (EEG) nr. 3813/92)

>Oorspronkelijke tekst>

In het in artikel 4, lid 6, bedoelde geval stelt de Commissie volgens de procedure van artikel 11, lid 1, vast welke nationale maatregelen ter ondersteuning van bepaalde markten of welke rechtstreekse nationale compensaties eventueel voor ten hoogste één jaar zijn toegestaan om aanzienlijke dalingen van de landbouwinkomens als gevolg van agromonetaire ontwikkelingen te voorkomen.

>Tekst na stemming van het EP>

In geval van een aanmerkelijke revaluatie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie alle nodige maatregelen vast; daartoe kunnen, hoofdzakelijk opdat de verplichtingen ingevolge de GATT-akkoorden en de begrotingsdiscipline kunnen worden nageleefd, afwijkingen van de bepalingen van deze verordening behoren, welke

- de steunbedragen betreffen,

- het bedrag betreffen waarmee de valutaverschillen worden verminderd.

Deze afwijkingen mogen evenwel niet tot een verruiming van de franchises leiden.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3813/92 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast(COM(94)0498 - C4-0232/94 - 94/0265(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(94)0498 - 94/0265(CNS)) (( PB C 360 van 17.12.1994, blz. 17.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het EG- Verdrag (C4-0232/94),

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Begrotingscommissie (A4-0005/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, behoudens de wijzigingen die het erin heeft aangebracht;

2. verzoekt de Raad, indien hij voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd indien de Raad voornemens is het Commissievoorstel ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.