Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees wat betreft de seizoencorrectiepremie (COM(94)0451 - C4-0223/94 - 94/0243(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees wat betreft de seizoencorrectiepremie (COM(94)0451 - C4-0223/94 - 94/0243(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees wat betreft de seizoencorrectiepremie (COM(94)0451 - C4-0223/94 - 94/0243(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 056 van 06/03/1995 blz. 0181


A4-0013/95

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees wat betreft de seizoencorrectiepremie (COM(94)0451 - C4-0223/94 - 94/0243(CNS))

Dit voorstel werd goedgekeurd met de volgende wijziging:

(Amendement 1)

Tweede overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat de markt van de betrokken lid-staten ernstig kan worden verstoord als de toekenning van de premies eind april plots ophoudt; dat de toekenning van deze premies dan ook over een langere periode moeten worden gespreid om de genoemde negatieve effecten te voorkomen; dat het bijgevolg dienstig is de toepassingsperiode te verlengen en tegelijk het premiebedrag geleidelijk te verlagen,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat de markt van de betrokken lid-staten ernstig kan worden verstoord als de toekenning van de premies eind april plots ophoudt; dat de toekenning van deze premies dan ook over een langere periode moeten worden gespreid om de genoemde negatieve effecten te voorkomen; dat het bijgevolg dienstig is de toepassingsperiode te verlengen en tegelijk het premiebedrag per eenheid geleidelijk te verlagen, waarbij een budgettair neutrale oplossing van deze problemen verzekerd dient te worden,

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees wat betreft de seizoencorrectiepremie (COM(94)0451 - C4-0223/94 - 94/0243(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(94)0451 - 94/0243(CNS) ((PB C 321 van 18.11.1994, blz 10.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4- 0223/94),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Begrotingscommissie (A4-0013/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.