Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0034 - C4-0066/95 - 95/0044(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0034 - C4-0066/95 - 95/0044(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0034 - C4-0066/95 - 95/0044(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 151 van 19/06/1995 blz. 0202


Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0034 - C4-0066/95 - 95/0044(CNS))

Dit voorstel werd goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 39)

Eerste overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat met het oog op de aanpassing van de melkgift van koeien aan de nieuwe criteria inzake het eiwitgehalte van magere-melkpoeder, deze minimumeis progressief moet worden toegepast, dat wil zeggen dat er tijdens het eerste jaar van toepassing alleen een signaalwerking van dient uit te gaan,

(Amendement 40)

ARTIKEL 1

Artikel 7, lid 1, eerste alinea, eerste streepje (verordening 804/68)

>Oorspronkelijke tekst>

- een eiwitgehalte van minstens 35 gewichtspercenten heeft,

>Tekst na stemming van het EP>

- een eiwitgehalte van minstens 30 gewichtspercenten heeft,

(Amendement 41)

ARTIKEL 1

Artikel 7, lid 1, tweede alinea (verordening 804/68)

>Oorspronkelijke tekst>

De interventiebureaus kopen echter ook magere-melkpoeder met een eiwitgehalte van ten minste 30, maar minder dan 35% aan, voor zover aan alle overige voorwaarden van de eerste alinea is voldaan. De aankoopprijs is dan gelijk aan de interventieprijs, verminderd met 2,86% per procentpunt dat het eiwitgehalte lager ligt dan 35%.

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen

(Amendement 42)

ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

Artikel 3, lid 2, eerste alinea, voetnoot tabel (verordening 3950/92)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 1 bis

Artikel 3, lid 2, voetnoot van de tabel van verordening (EEG) nr. 3950/921 (gewijzigd bij verordening (EG) nr. 630/95)2 wordt als volgt gewijzigd:

1) 6.244.566 ton voor het gebied van de nieuwe Länder en 8.801 ton voor de rechtstreekse verkopen in de nieuwe Länder.

_______________

1 PB L 405 van 31.12.1992, blz. 1.

2 PB L 66 van 24.3.1995, blz. 11.

(Amendement 43)

ARTIKEL 1 TER (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 1 ter

De Commissie dient vóór 21 december 1995 een verslag in over de ontwikkeling van de markt voor zuivel en zuivelprodukten, en met name over de minimumeisen inzake het eiwitgehalte van magere-melkpoeder, en laat dit eventueel vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

(Amendement 44)

ARTIKEL 1 QUATER (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 1 quater

De Commissie stelt met het oog op de voortzetting van het herstructureringsproces voor het volgende melkprijsjaar 1996/97 een regeling tot vrijwillige bedrijfsbeëindiging voor, die voor 75% wordt geco-financierd voor de regio's van doelstelling 1 en voor 50% voor de overige regio's.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0034 - C4-0066/95 - 95/0044(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(95)0034 - 95/0044(CNS) ((PB C 99 van 21.4.1995, blz. 20.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag

(C4-0066/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie externe economische betrekkingen, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en de Commissie ontwikkelingssamenwerking

(A4-0100/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.