Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1995/96 (COM(95)0034 - C4-0078/95 - 95/0053(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1995/96 (COM(95)0034 - C4-0078/95 - 95/0053(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1995/96 (COM(95)0034 - C4-0078/95 - 95/0053(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 151 van 19/06/1995 blz. 0218


Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1995/96 (COM(95)0034 - C4- 0078/95 - 95/0053(CNS))

Dit voorstel werd goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 70)

Tweede overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat met het oog op een betere benutting van de beschikbare financiële middelen bepaald moet worden dat oppervlakten waarvoor reeds eerder steun voor de herstructurering van het wijnbouwpotentieel is verleend, niet in aanmerking komen voor de premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal,

>Tekst na stemming van het EP>

overwegende dat met het oog op een betere benutting van de beschikbare financiële middelen bepaald moet worden dat oppervlakten die minder dan 10 jaar geleden aangeplant zijn en waarvoor reeds eerder steun voor de herstructurering van het wijnbouwpotentieel is verleend, niet in aanmerking komen voor de premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal,

(Amendement 71)

ARTIKEL 1

Artikel 3, sub e) (verordening 1442/88)

>Oorspronkelijke tekst>

e) wijnbouwpercelen waarvoor herstructureringssteun is toegekend.

>Tekst na stemming van het EP>

e) wijnbouwpercelen waarvoor herstructureringssteun is toegekend 10 jaar of minder vóór de aanvraag van een premie voor definitieve stopzetting.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnareaal in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1995/96 (COM(95)0034 - C4-0078/95 - 95/0053(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(95)0034 - 95/0053(CNS) ((PB C 99 van 21.4.1995, blz. 42.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag

(C4-0078/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie externe economische betrekkingen, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en de Commissie ontwikkelingssamenwerking

(A4-0100/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.