Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 3950/ 92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0147 - C4-0167/95 - 95/0096(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 3950/ 92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0147 - C4-0167/95 - 95/0096(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 3950/ 92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0147 - C4-0167/95 - 95/0096(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 151 van 19/06/1995 blz. 0379


A4-0109/95

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0147 - C4-0167/95 - 95/0096(CNS))

Dit voorstel werd goedgekeurd met de volgende wijziging:

(Amendement 1)

ARTIKEL 1, PUNT 2

Artikel 3, lid 2, nieuwe alinea (verordening (EEG) nr. 3950/92)

>Oorspronkelijke tekst>

"De voor de periode 1994/1995 aan Griekenland en aan Italië toegestane verhoging van de totale hoeveelheden van de leveringen, wordt geconsolideerd met ingang van de periode 1995/1996."

>Tekst na stemming van het EP>

"De voor de periode 1994/1995 aan Griekenland en aan Italië toegestane verhoging van de totale hoeveelheden van de leveringen, is ook van toepassing in de periode 1995/1996. De Commissie brengt vóór 31 maart 1996 nader verslag uit en ziet toe op de strikte toepassing van de melkquotaregeling in de Europese Unie."

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (COM(95)0147 - C4-0167/95 - 95/0096(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(95)0147 - 95/0096(CNS),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 43 van het EG-Verdrag (C4- 0167/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A4- 0109/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.