Home

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerp-tekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid- staten met betrekking tot liften (C4-0177/95 - 00/0394(COD)) (Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerp-tekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid- staten met betrekking tot liften (C4-0177/95 - 00/0394(COD)) (Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerp-tekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid- staten met betrekking tot liften (C4-0177/95 - 00/0394(COD)) (Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Publicatieblad Nr. C 166 van 03/07/1995 blz. 0088


A4-0138/95

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerp-tekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid- staten met betrekking tot liften (C4-0177/95 - 00/0394(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerp-tekst (C4-0177/95 - 00/0394(COD)),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies (( PB C 305 van 23.11.92, blz. 114.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(92)0035) (( PB C 62 van 11.3.92, blz. 4.)),

- gezien zijn besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (( PB C 305 van 31.10.1994, blz. 48.)),

- gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (C4-0261/94),

- gelet op artikel 189 B, lid 5 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 77, lid 2 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A4-0138/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerp-tekst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 191, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publikatie ervan in het Publikatieblad;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.