Home

Resolutie over de wijziging van de rechtsgrondslag van het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB/PCT) (4975/95 - C4-0116/95 - 00/ 0161(COD))

Resolutie over de wijziging van de rechtsgrondslag van het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB/PCT) (4975/95 - C4-0116/95 - 00/ 0161(COD))

Resolutie over de wijziging van de rechtsgrondslag van het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB/PCT) (4975/95 - C4-0116/95 - 00/ 0161(COD))

Publicatieblad Nr. C 269 van 16/10/1995 blz. 0064


A4-0193/95

Resolutie over de wijziging van de rechtsgrondslag van het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB/PCT) (4975/95 - C4-0116/95 - 00/0161(COD))

Het Europees Parlement,

- gezien het oorspronkelijke voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(88)0559 - 00/0161(SYN) ((PB C 319 van 12.12.1988, blz. 57.)),

- gezien zijn oorspronkelijke, op 12 december 1990 in eerste lezing uitgebrachte advies inzake dit voorstel ((PB C 19 van 28.1.1991, blz. 83.)),

- gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(91)0373) ((PB C 299 van 20.11.1991, blz. 9.)),

- geraadpleegd door de Raad over de wijziging van de rechtsgrondslag (C4-0116/95),

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0193/95),

1. keurt de door de Raad voorgestelde gewijzigde rechtsgrondslag goed;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en ter informatie aan de Commissie.