Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (COM(94) 0521 - C4-0020/95 - 94/0272(COD)) (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (COM(94) 0521 - C4-0020/95 - 94/0272(COD)) (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (COM(94) 0521 - C4-0020/95 - 94/0272(COD)) (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Publicatieblad Nr. C 308 van 20/11/1995 blz. 0134


A4-0221/95

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (COM(94)0521 - C4-0020/95 - 94/0272(COD))

Dit voorstel werd goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement nr. 1)

Vijfde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

Overwegende dat sommige lid-staten op het punt staan maatregelen te nemen in verband met de doeltreffendheid van koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk gebruik, die van zodanige aard zijn dat ze hinderpalen kunnen doen ontstaan bij de handel in deze produkten binnen de Gemeenschap;

>Tekst na stemming van het EP>

schrappen

(Amendement nr. 2)

Tiende overweging

>Oorspronkelijke tekst>

Overwegende dat de Raad op 29 oktober 1990 als doelstelling heeft vastgelegd om tegen het jaar 2000 de uitstoot van kooldioxide (CO2) in de Gemeenschap te stabiliseren op het niveau van 1990;

>Tekst na stemming van het EP>

Overwegende dat de EU als doelstelling heeft vastgelegd om tegen het jaar 2000 de uitstoot van kooldioxide (CO2) in de Unie te stabiliseren op het niveau van 1990 en dat deze doelstelling waarschijnlijk niet kan worden verwezenlijkt, zodat de EU zelf hardere maatregelen moet treffen om de CO2- uitstoot te stabiliseren;

(Amendement nr. 3)

Twaalfde overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Overwegende dat de "natuurlijke" verhoging van de energie-efficiëntie ingevolge de druk van de verbruikersmarkt en de verbetering van de produktieprocédés, die op circa 2% per jaar wordt geraamd, ertoe bijdraagt strengere normen voor energieverbruik te halen;

(Amendement nr. 4)

Dertiende overweging bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Overwegende dat een doeltreffend systeem voor de controle op de naleving noodzakelijk is om de correcte tenuitvoerlegging van deze richtlijn en eerlijke concurrentie tussen de fabrikanten te waarborgen en de rechten van de consument te beschermen;

(Amendement nr. 5)

Artikel 3, lid 3

>Oorspronkelijke tekst>

3. De lid-staten verhinderen niet dat koelapparatuur die niet aan deze richtlijn voldoet op handelsbeurzen, tentoonstellingen, demonstraties enz. wordt tentoongesteld, op voorwaarde dat een zichtbaar kenteken duidelijk aangeeft dat de desbetreffende apparatuur niet conform is en niet te koop wordt aangeboden voordat ze door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde in overeenstemming met de richtlijn is gebracht.

>Tekst na stemming van het EP>

schrappen

(Amendement nr. 6)

Artikel 6, lid -1 (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

-1. Voor de tenuitvoerlegging van de onderhavige richtlijn door de lid-staten gelden de bepalingen van Bijlage II.

(Amendement nr. 7)

Artikel 6, lid 1

>Oorspronkelijke tekst>

1. Wanneer een lid-staat vaststelt dat de CE-markering ten onrechte is aangebracht, ontstaat voor de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde de verplichting om onder de door deze lid-staat gestelde voorwaarden het produkt in overeenstemming te brengen met de richtlijn en aan de overtreding een einde te maken.

>Tekst na stemming van het EP>

1. Wanneer een lid-staat vaststelt dat de CE-markering ten onrechte is aangebracht, ontstaat voor de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde de verplichting om onder de in Bijlage II gestelde voorwaarden het produkt in overeenstemming te brengen met de richtlijn en aan de overtreding een einde te maken.

(Amendement nr. 8)

Artikel 6, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. Indien de tekortkoming blijft bestaan, treft de lid-staat alle nodige maatregelen om het in de handel brengen van het bewuste produkt te beperken of te verbieden dan wel het uit de handel te laten nemen.

>Tekst na stemming van het EP>

schrappen

(Amendement nr. 9)

Artikel 8

>Oorspronkelijke tekst>

Binnen een termijn van vier jaar vanaf de vaststelling van deze richtlijn evalueert de Commissie in overleg met de betrokken partijen de reeds behaalde en nog te verwachten resultaten. Op basis van deze evaluatie bepaalt de Commissie of het nodig is een nieuw voorstel voor communautaire regelgeving met daarin een tweede reeks energie-efficiëntienormen voor huishoudelijke koelapparatuur vast te stellen. Wanneer een dergelijk voorstel wordt ingediend, worden die normen, alsmede het tijdschema voor hun inwerkingtreding, gebaseerd op energie-efficiëntieniveaus die in het licht van de bij de indiening van het voorstel geldende omstandigheden economisch en technisch gerechtvaardigd zijn. Bedoeld voorstel kan ook andere bepalingen omvatten die noodzakelijk worden geacht om de doeltreffendheid van de richtlijn te verbeteren.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De tweede reeks energie-efficiëntienormen, vastgesteld in Bijlage I bis, treedt vijf jaar na de vaststelling van de onderhavige richtlijn in werking.

2. Drie jaar na de vaststelling van deze richtlijn en twee jaar vóór de inwerkingtreding van de tweede reeks energie-efficiëntienormen voor huishoudelijke koelapparatuur, zoals vastgesteld in Bijlage I bis, evalueert de Commissie in overleg met de betrokken partijen de reeds behaalde en nog te verwachten resultaten en gaat zij na of strengere normen dan de in Bijlage I bis vastgestelde normen kunnen worden opgelegd. Zij stelt het Europees Parlement van deze resultaten en conclusies in kennis.

Op basis van deze evaluatie bepaalt de Commissie of het nodig is een nieuw voorstel tot wijziging van deze richtlijn met daarin een derde reeks energie- efficiëntienormen vast te stellen. Deze evaluatie vindt plaats na de inwerkingtreding van elke nieuwe reeks normen. Bij de vaststelling van de normen wordt uitgegaan van optimale technische en economische omstandigheden en van de vereiste inspanningen om het energieverbruik in de EU terug te dringen. Bedoeld voorstel kan ook andere bepalingen omvatten die noodzakelijk worden geacht om de doeltreffendheid van de richtlijn te verbeteren.

(Amendement nr. 10)

Artikel 9

>Oorspronkelijke tekst>

1. Vóór 1 januari 1996 dragen de lid-staten zorg voor de vaststelling en bekendmaking van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lid-staten passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2000.

Wanneer de lid-staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lid-staten.

2. De lid-staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

3. Tot 1 januari 2000 staan de lid-staten het in de handel brengen en/of de ingebruikneming toe van koelapparatuur die voldoet aan de op het tijdstip van vaststelling van deze richtlijn in de lid-staten vigerende regelgeving.

>Tekst na stemming van het EP>

1. Binnen het jaar na de vaststelling van deze richtlijn dragen de lid-staten zorg voor de vaststelling en bekendmaking van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lid-staten passen die bepalingen twee jaar na de vaststelling van deze richtlijn toe.

Wanneer de lid-staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lid-staten.

2. De lid-staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

3. Gedurende de twee jaar volgend op de vaststelling van deze richtlijn staan de lid-staten het in de handel brengen en/of de ingebruikneming toe van koelapparatuur die voldoet aan de op het tijdstip van vaststelling van deze richtlijn in de lid-staten vigerende regelgeving.

(Amendement nr. 11)

Bijlage I, vijfde alinea, tabel

>Oorspronkelijke tekst>

Cate- Beschrijving Emax(kWh/24 uur) gorie

1 Koelkast zonder vriesruimte (1) (0,225xVG+237)/365 2 Koelkast met vriesruimte met 1 ster (0,599xVG+178)/365 3 Koelkast met vriesruimte met 2 sterren (0,437xVG+238)/365 4 Koelkast met vriesruimte met 3 sterren (0,616xVG+221)/365 5 Koel-vrieskast (4 sterren) (0,778xVG+303)/365 6 Koel-kelderkast (0,225xVG+237)/365 7 Diepvrieskist (0,480xVG+195)/365 8 Diepvrieskast (0,478xVG+289)/365

>Tekst na stemming van het EP>

Cate- Beschrijving Emax(kWh/24 uur) gorie

1 Koelkast zonder vriesruimte (1) (0,199xVG+209)/365

2 Koelkast met vriesruimte

met 1 ster (0,519xVG+155)/365

3 Koelkast met vriesruimte

met 2 sterren (0,372xVG+203)/365

4 Koelkast met vriesruimte

met 3 sterren (0,537xVG+192)/365

5 Koel-vrieskast (4 sterren) (0,638xVG+249)/365

6 Koel-kelderkast (0,199xVG+209)/365

7 Diepvrieskist (0,423xVG+172)/365

8 Diepvrieskast (0,401xVG+242)/365

(Amendement nr. 12)

Bijlage I bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Respectieve cijfers van het maximaal toegestane elektriciteitsverbruik voor de tweede fase van de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Het maximaal toegestane elektriciteitsverbruik Emax (in kWh per 24 uur, tot op twee decimalen nauwkeurig) voor een type apparaat met een bepaald gecorrigeerd volume (VG) wordt voor elk van de categorieën apparaten gedefinieerd door de volgende vergelijkingen:

Cate- Beschrijving Emax(kWh/24 uur) gorie

1 Koelkast zonder vriesruimte (1) (0,105xVG+110)/365 2 Koelkast met vriesruimte met 1 ster (0,331xVG+ 98)/365 3 Koelkast met vriesruimte met 2 sterren (0,223xVG+122)/365 4 Koelkast met vriesruimte met 3 sterren (0,406xVG+146)/365 5 Koel-vrieskast (4 sterren) (0,423xVG+165)/365 6 Koel-kelderkast (0,118xVG+124)/365 7 Diepvrieskist (0,250xVG+102)/365 8 Diepvrieskast (0,265xVG+160)/365

(1) Diepvriesvak

(Amendement nr. 13)

Bijlage II, punt 7, alinea bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

De nationale instanties verrichten de nodige marktinspecties om zich ervan te vergewissen dat de toestellen aan de eisen van deze richtlijn voldoen. Als een produkt niet in overeenstemming blijkt te zijn, verricht de nationale instantie het nodige onderzoek naar de door de fabrikant verstrekte gegevens.

(Amendement nr. 14)

Bijlage II, punt 7, alinea ter (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

De fabrikant die een toestel op de markt heeft gebracht dat niet aan de eisen van deze richtlijn voldoet, brengt zijn produkt onmiddellijk in overeenstemming met deze richtlijn of neemt het uit de handel en brengt al degenen die dit type apparaat hebben gekocht hiervan op de hoogte.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan (COM(94)0521 - C4-0020/95 - 94/0272(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad COM(94)0521 - 94/0272(COD) ((PB C 390 van 31.12.1994, blz. 30.)),

- gelet op de artikelen 189 B, lid 2 en 100 A van het EG-Verdrag, op grond waarvan de Commissie het voorstel bij het Parlement heeft ingediend (C4- 0020/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (A4-0221/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad de door het Parlement aangenomen wijzigingen op te nemen in zijn krachtens artikel 189 B, lid 2, van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;

4. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen, en wenst dat in dat geval de overlegprocedure wordt ingeleid;

5. wijst erop dat de Commissie gehouden is elke wijziging die zij voornemens is aan te brengen in het door het Parlement geamendeerde voorstel, voor te leggen aan het Parlement;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.