Home

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie (C4-0280/95 - 95/ 0020(COD)) (Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie (C4-0280/95 - 95/ 0020(COD)) (Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie (C4-0280/95 - 95/ 0020(COD)) (Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Publicatieblad Nr. C 308 van 20/11/1995 blz. 0112


A4-0231/95

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie (C4-0280/95 - 95/0020(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad C4-0280/95 - 95/0020(COD),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((PB C 151 van 19.6.1995, blz. 27.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad COM(94)0689 ((PB C 122, 18.5.1995, blz. 4.)),

- gelet op artikel 189 B, lid 2 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 72 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (A4-0231/95),

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2. verzoekt de Commissie in haar overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, sub d) van het EG-Verdrag uit te brengen advies in te stemmen met de amendementen van het Parlement;

3. verzoekt de Raad zijn goedkeuring te hechten aan alle amendementen van het Parlement, zijn gemeenschappelijk standpunt dienovereenkomstig te wijzigen en het besluit definitief vast te stellen;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(Amendement 1)

Overweging 15 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

15 bis. Overwegende dat op 20 december 1994 overeenstemming is bereikt over een "modus vivendi" tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de uitvoeringsmaatregelen van besluiten die volgens de procedure van artikel 189 B van het EG-Verdrag worden vastgesteld,

(Amendement 3)

Artikel 7, lid 1

>Oorspronkelijke tekst>

1. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de gebruikers een contract hebben met een omschrijving van de dienst die door de telecommunicatieorganisatie zal worden verleend, alsook van de schadevergoedings- en/of terugbetalingsregelingen voor het geval dat de contractueel overeengekomen doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienst niet worden gehaald.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de gebruikers een contract hebben met een omschrijving van de dienst die door de telecommunicatieorganisatie zal worden verleend. De nationale regelgevende instanties eisen als algemene regel dat wordt voorzien in schadevergoedings- en/of terugbetalingsregelingen voor het geval dat de contractueel overeengekomen doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienst niet worden gehaald en zij zorgen ervoor dat eventuele uitzonderingen op deze regel door de desbetreffende telecommunicatie- organisatie(s) worden verantwoord en duidelijk in de overeenkomst met de gebruiker worden vastgelegd.

(Tekst gereviseerd in overleg met de Raad)