Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake de gemeenschappelijke beleidslijn vastgesteld door de Raad met het oog op de aanneming van een verordening (EG, EURATOM) van de Raad inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146 (CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake de gemeenschappelijke beleidslijn vastgesteld door de Raad met het oog op de aanneming van een verordening (EG, EURATOM) van de Raad inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146 (CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake de gemeenschappelijke beleidslijn vastgesteld door de Raad met het oog op de aanneming van een verordening (EG, EURATOM) van de Raad inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146 (CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 339 van 18/12/1995 blz. 0061


A4-0296/95

Gemeenschappelijke beleidslijn vastgesteld door de Raad met het oog op de aanneming van een verordening (EG, EURATOM) van de Raad aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146 (CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Twaalfde overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat deze verordening van toepassing is onverminderd de toepassing van het strafrecht van de lid-staten,

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen

(Amendement 2)

Artikel 1, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. Onder onregelmatigheid wordt verstaan, elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door of voor de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij doordat de ontvangsten uit de eigen middelen die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschap worden geïnd, worden verminderd of achterwege blijven, hetzij doordat een onverschuldigde uitgave is veroorzaakt.

>Tekst na stemming van het EP>

2. Onder onregelmatigheid wordt verstaan, elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door of voor de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij doordat de ontvangsten uit de eigen middelen die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschap worden geïnd, worden verminderd of achterwege blijven, hetzij doordat een onverschuldigde uitgave is veroorzaakt, hetzij doordat er gelden worden verduisterd voor andere doeleinden dan die waarvoor de gelden oorspronkelijk waren bestemd.

(Amendement 3)

Artikel 2, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. Geen administratieve sanctie kan worden opgelegd dan uit kracht van een aan de onregelmatigheid voorafgegaan gemeenschapsbesluit. Ingeval van latere wijziging van de bepalingen van een gemeenschapsbesluit waarin administratieve sancties zijn vastgesteld, worden de minder strenge bepalingen met terugwerkende kracht toegepast.

>Tekst na stemming van het EP>

2. Geen administratieve sanctie kan worden opgelegd dan uit kracht van een aan de onregelmatigheid voorafgegaan gemeenschapsbesluit. Ingeval van latere wijziging van de bepalingen van een gemeenschapsbesluit waarin administratieve sancties zijn vastgesteld, worden de minder strenge bepalingen met terugwerkende kracht toegepast, tenzij in deze nieuwe regelgeving uitdrukkelijk is bepaald dat zij geen terugwerkende kracht hebben,

(Amendement 4)

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

>Oorspronkelijke tekst>

1. De verjaringstermijn van de vervolging bedraagt vier jaar vanaf de datum waarop de in artikel 1, lid 1, bedoelde onregelmatigheid is begaan. De sectoriële regelingen kunnen echter een kortere termijn bepalen, die niet minder dan drie jaar mag bedragen.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar vanaf de datum waarop de in artikel 1, lid 1, bedoelde onregelmatigheid is begaan. De sectoriële regelingen kunnen echter een kortere termijn bepalen, die niet minder dan drie jaar mag bedragen.

(Amendement 5)

Artikel 3, lid 2, eerste alinea

>Oorspronkelijke tekst>

2. Het recht tot uitvoering van het besluit waarbij een administratieve sanctie wordt opgelegd, vervalt na drie jaar. Deze termijn vangt aan op de dag waarop het besluit definitief wordt.

>Tekst na stemming van het EP>

2. Het recht tot uitvoering van het besluit waarbij een administratieve sanctie wordt opgelegd, vervalt na vijf jaar. Deze termijn vangt aan op de dag waarop het besluit definitief wordt.

(Amendement 6)

Artikel 4, lid 1, inleidende zin

>Oorspronkelijke tekst>

1. Iedere onregelmatigheid leidt in de regel tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel:

>Tekst na stemming van het EP>

1. Iedere onregelmatigheid leidt tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel:

(Amendement 7)

Paragraaf 4, lid 1, eerste streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- door de verplichting de verschuldigde bedragen te betalen of de wederrechtelijk geïnde bedragen terug te betalen;

>Tekst na stemming van het EP>

- door de verplichting de verschuldigde bedragen te betalen of de wederrechtelijk geïnde bedragen terug te betalen, in voorkomend geval vermeerderd met rente, welke forfaitair kan worden vastgesteld.

(Amendement 8)

Artikel 4, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. De toepassing van de in lid 1 bedoelde maatregelen wordt beperkt tot de ontneming van het verkregen voordeel, in geval van een daartoe strekkende bepaling vermeerderd met de rente, die forfaitair kan worden vastgesteld.

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen.

(Amendement 9)

Artikel 4, lid 3

>Oorspronkelijke tekst>

3. Wanneer vaststaat dat een handeling tot doel heeft om, door kunstmatig de voorwaarden te scheppen die voor het verkrijgen ervan nodig zijn, een voordeel te verkrijgen dat in strijd is met de doelstellingen van het ter zake toepasselijke Gemeenschapsrecht, wordt, naar gelang van het geval dit voordeel niet toegekend of wordt het ontnomen.

>Tekst na stemming van het EP>

3. Wanneer vaststaat dat een handeling tot doel heeft om, door kunstmatig de voorwaarden te scheppen die voor het verkrijgen ervan nodig zijn, een voordeel te verkrijgen dat in strijd is met de doelstellingen van het ter zake toepasselijke Gemeenschapsrecht, wordt, naar gelang van het geval dit voordeel niet toegekend of wordt het ontnomen, onverminderd de toepassing van de in artikel 5, sub d) en sub e) voorziene sancties.

(Amendement 10)

Paragraaf 5, lid 1, sub e)

>Oorspronkelijke tekst>

e) tijdelijke intrekking van een voor deelneming aan een communautaire steunregeling nodige goedkeuring of erkenning.

>Tekst na stemming van het EP>

e) tijdelijke of definitieve intrekking van een voor deelneming aan een communautaire steunregeling nodige goedkeuring of erkenning.

(Amendement 12)

Artikel 7

>Oorspronkelijke tekst>

Communautaire administratieve maatregelen en sancties kunnen worden opgelegd aan de in artikel 1 bedoelde marktdeelnemers - natuurlijke personen, rechtspersonen of andere eenheden die naar nationaal recht als rechtssubject worden aangemerkt - die de onregelmatigheid hebben begaan. Zij kunnen ook worden opgelegd aan de personen die aan het begaan van de onregelmatigheid hebben deelgenomen, alsmede aan de personen die voor de onregelmatigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

>Tekst na stemming van het EP>

Communautaire administratieve maatregelen en sancties kunnen worden opgelegd aan de in artikel 1 bedoelde marktdeelnemers - natuurlijke personen, rechtspersonen of andere eenheden die naar nationaal recht als rechtssubject worden aangemerkt - die de onregelmatigheid hebben begaan via natuurlijke personen die voor hun rekening handelen en een wettelijke, gedelegeerde of feitelijke beslissingsbevoegdheid uitoefenen. Zij kunnen ook worden opgelegd aan de personen, rechtspersonen of andere eenheden die naar nationaal recht als rechtssubject worden aangemerkt die aan het begaan van de onregelmatigheid hebben deelgenomen, alsmede aan de personen die voor de onregelmatigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

(Amendement 13)

Artikel 8, lid 1

>Oorspronkelijke tekst>

1. De lid-staten nemen overeenkomstig hun nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen de nodige maatregelen om zich te vergewissen van de regelmatigheid en de werkelijkheid van de verrichtingen die de financiële belangen van de Gemeenschappen raken.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De lid-staten nemen overeenkomstig hun nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen de nodige maatregelen om zich te vergewissen van de regelmatigheid en de werkelijkheid van de verrichtingen die de financiële belangen van de Gemeenschappen raken. De lid-staten stellen de Commissie in kennis van de aard van deze maatregelen en van de regelmatigheid waarmee zij zullen worden uitgevoerd.

(Amendement 14)

Artikel 9, lid 2, tweede alinea

>Oorspronkelijke tekst>

Voordat zij deze controles en verificaties verricht, brengt de Commissie in overeenstemming met de geldende regeling de betrokken lid-staat op de hoogte van dit voornemen teneinde alle noodzakelijke hulp te verkrijgen.

>Tekst na stemming van het EP>

Voordat zij deze controles en verificaties verricht, verwittigt de Commissie in overeenstemming met de geldende regeling, onverminderd alle sectoriële regelingen die in controle ter plaatse zonder aankondiging vooraf voorzien, de betrokken lid-staat, die de Commissie alle mogelijke bijstand verleent welke in de gegeven omstandigheden door de Commissie noodzakelijk wordt geacht. De Commissie brengt het Europees Parlement jaarlijks verslag uit over de toepassing van artikel 8 en artikel 9 van deze verordening.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake de gemeenschappelijke beleidslijn vastgesteld door de Raad met het oog op de aanneming van een verordening (EG, EURATOM) van de Raad inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146 (CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(94)0214 - 94/0146 (CNS) ((PB C 216 van 6.8.1994, blz. 14.)),

- gezien zijn advies van 15 maart 1995 ((PB C 89 van 10.4.1995, blz. 83.)),

- gezien de gemeenschappelijke beleidslijn van de Raad (7522/95),

- opnieuw geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 235 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het EURATOM-Verdrag (C4-0292/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken en de Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0296/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke beleidslijn van de Raad zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad zijn gemeenschappelijke beleidslijn dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.