Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van verordening 388/75/EEG inzake mededeling aan de Commissie van de uitvoer van koolwaterstoffen naar derde landen (COM(95)0391 - C4-0455/ 95 - 95/0214(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van verordening 388/75/EEG inzake mededeling aan de Commissie van de uitvoer van koolwaterstoffen naar derde landen (COM(95)0391 - C4-0455/ 95 - 95/0214(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van verordening 388/75/EEG inzake mededeling aan de Commissie van de uitvoer van koolwaterstoffen naar derde landen (COM(95)0391 - C4-0455/ 95 - 95/0214(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 017 van 22/01/1996 blz. 0427


A4-0316/95

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van verordening 388/75/EEG inzake mededeling aan de Commissie van de uitvoer van koolwaterstoffen naar derde landen (COM(95)0391 - C4-0455/95 - 95/0214(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van verordening 388/75/EEG inzake mededeling aan de Commissie van de uitvoer van koolwaterstoffen naar derde landen (COM(95)0391 - C4-0456/95 - 95/0214(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(95)0391 - 95/0214(CNS),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 5 en 213 van het EG-Verdrag (C4-0455/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie (A4-0316/95),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.