Home

WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE VOOR 1996

WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE VOOR 1996

WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE VOOR 1996 COM(95) 512 def.

(96/C 282/02)

INHOUD

Bladzijde

INLEIDING . 5 1.

HANDELEND OPTREDEN VOOR WERKGELEGENHEID EN SOLIDARITEIT . 6

1.1. Strategie voor de werkgelegenheid . 6

1.2. Sociale politiek . 6

1.3. Cohesiebeleid en regio's . 7

1.4. Onderwijs en opleiding . 7

2. VORDEREN OP WEG NAAR DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE . 7

2.1. Multilateraal toezicht en convergentie . 7

2.2. Voorbereiden van de ene munt . 7

3. OPTIMAAL BENUTTEN VAN HET POTENTIEEL VAN DE UNIE . 8

3.1. Voltooien en versterken van de interne markt . 8

3.2. Steunen op de sectoren van de toekomst . 8

- Informatiemaatschappij en audiovisuele sector

- Onderzoek en technologische ontwikkeling

- Biotechnologie

3.3 Infrastructuur en vervoer . 9

- Transeuropese netwerken

- Vervoer

3.4. Het communatuair beleid doeltreffender maken . 10

- Concurrentievermogen van de industrie en innovatie

- Midden- en kleinbedrijf

- Landbouw en visserij

- Energie

- Kwaliteit van het milieu

- Beleid ten behoeve van de consument

4. VOORBEREIDEN VAN EEN UITGEBREIDE UNIE . 11

5. VERSTERKEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN EUROPA IN DE WERELD . 12

5.1. Betrekkingen met derde landen . 12

5.2. Handelspolitiek . 13 5.3.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) . 14

5.4. Humanitaire hulp . 14

Bladzijde

6. VOORUITGAAN OP HET GEBIED VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN . 14

7. COMMUNAUTAIRE AANGELEGENHEDEN DOELTREFFEND BEHEREN . 14

7.1. Doorzichtigheid, voorlichting en subsidiariteit . 14

7.2. Een beter beheerde Unie . 15

BIJLAGEN

- Overzicht van de voorgestelde maatregelen

- Gedetailleerde lijst van de voorgestelde maatregelen

INLEIDING

Het werkprogramma 1996 past in het kader dat voor de komende vijf jaar door voorzitter Santer voor het Parlement daags na de investituur van de Commissie werd geschetst.

Vier prioritaire gebieden werden aangewezen.

In de eerste plaats de werkgelegenheid. Ondanks het algemeen herstel van de economische groei van de Unie blijft de werkloosheid aanhouden. Het gaat er derhalve om in 1996 met de grootste vastberadenheid alle inspanningen voort te zetten die worden geleverd bij de strijd voor de werkgelegenheid.

De verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie, met de éne munt als doel, is een van de grote uitdagingen van dit decennium. Het tijdschema is vastgelegd in het Verdrag. De Commissie zal de voorstellen doen die nodig zijn opdat de desbetreffende termijnen en bepalingen worden nageleefd.

In de derde plaats gaat het erom gebruik te maken van alle hulpmiddelen die worden geboden door de interne markt. Deze laatste moet de motor zijn die de Unie ertoe in staat stelt met kracht en vertrouwen vooruit te komen. Het is een van de voorwaarden voor de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen, die een doelstelling moet zijn van de Commissie en de overheden van de Europese Unie, alsook van de ondernemingen zelf. De mogelijkheden van een markt zonder grenzen met 15 landen zijn zeer talrijk. Zij bieden een kans voor Europa. Zij moeten worden benut en geëxploiteerd.

Ten slotte zal de Commissie aan de ontwikkeling van de externe betrekkingen van de Unie verder werken met toepassing van een algemene benadering. Hiertoe zal zij uitgaan van de beleidslijnen die werden vastgesteld door de Europese Raad van Cannes, die de regionale prioriteiten van de Unie bij haar betrekkingen met derde landen duidelijk heeft omschreven naast de financiële middelen waarop zij in de komende jaren kan rekenen.

Deze prioriteiten hebben onderlinge banden. Zonder één munt dreigt de interne markt niet ten volle te kunnen functioneren, en dreigt hij zelfs op termijn op losse schroeven te worden gezet. Zonder grote geïntegreerde en expanderende markt kan voorts moeilijk worden gehoopt op een vermindering van de werkloosheid. Alles hangt samen. Hierom stelt de Commissie een algemene benadering voor om de kwesties aan te pakken waarop de Unie een antwoord moet geven.

In 1996 zal de in het Verdrag betreffende de Europese Unie geplande intergouvernementele conferentie worden geopend. Deze conferentie, waarop de werking van onze Instellingen zal worden onderzocht, vormt een cruciale afspraak voor de toekomst van de Unie in het vooruitzicht van de uitbreiding ervan. De Commissie zal hieromtrent een advies voorleggen.

Meer arbeidsplaatsen aanbieden en de mechanismen voor communautaire solidariteit ten bate van allen doen werken, de Economische en Monetaire Unie en in het bijzonder de overgang naar één enkele munt voorbereiden, alle verwachte voordelen uit de interne markt halen, zich voorbereiden op het vooruitzicht van een nieuwe uitbreiding, de aanwezigheid van Europa in de wereld versterken, vooruitgaan op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken, de communautaire aangelegenheden doeltreffend beheren, ten slotte al deze acties ten dienste van de Europese burger en de kwaliteit van zijn bestaan stellen, dit zijn de grote doelstellingen van de Commissie voor 1996. Om deze te bereiken is de steun van allen vereist.

1. HANDELEND OPTREDEN VOOR WERKGELEGENHEID EN SOLIDARITEIT

De strijd voor de werkgelegenheid blijft een prioriteit. Al zijn de maatregelen beslissend die in dit opzicht op nationaal vlak worden genomen, toch is de algemene benadering op Europese schaal, die door de Commissie wordt bepleit en door de Europese Raad is goedgekeurd, een troef waarvan gebruik moet worden gemaakt. De kernelementen van deze benadering zijn vervat in het verslag van de Commissie over de werkgelegenheid van oktober 1995. Hierom moet de Unie in 1996 haar inspanningen om de economische groei te waarborgen en de schepping van arbeidsplaatsen in de hand te werken, blijven voortzetten en vergroten.

1.1. Strategie voor de werkgelegenheid

Economische groei alleen zal, ook als men rekening houdt met de huidige vooruitzichten, geen mogelijkheid bieden om de werkloosheid voldoende te verminderen. Daarom moet het macro-economisch beleid, dat bedoeld is om een sterke en duurzame groei te bereiken, absoluut worden aangevuld met structurele maatregelen en een betere werking van de arbeidsmarkten. De Commissie zal erop toezien dat hiermee terdege rekening wordt gehouden, in het bijzonder in de werkgelegenheidsprogramma's van de Lid-Staten en bij de tenuitvoerlegging van de acties die worden gefinancierd door de Structuurfondsen en het Cohesiefonds.

De Commissie zal in 1996 verslagen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de werkgelegenheidsstelsels in de Unie op basis van de nationale meerjarenprogramma's voorleggen, zoals die voortvloeien uit de besluiten van de Europese Raad van Essen. Zij zal al het nodige doen om de bestaande werktuigen te consolideren teneinde aldus bij te dragen aan de schepping van arbeidsplaatsen en de werking van de arbeidsmarkt te verstevigen.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt een overheersende rol bij de schepping van arbeidsplaatsen. De Commissie zal op dit gebied voorstellen doen uitgaande van haar verslag voor 1995 over het MKB, dat door de Europese Raad van Madrid zal worden onderzocht.

De maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheid zullen moeten worden genomen uitgaande van een breed scala van communautair beleid (zie hoofdstuk 3 hierna). De Commissie zal aan de acties die zij hiertoe in 1996 zal voeren, heel bijzondere aandacht besteden om te bewerkstelligen dat een en ander leidt tot nieuwe banen.

Bij alle maatregelen die zij ten behoeve van de werkgelegenheid zal nemen, zal de Commissie zich van de nauwe samenwerking van de sociale partners verzekeren door de sociale dialoog op Europees niveau te stimuleren en te versterken. Het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken zal in dit opzicht een cruciale rol spelen.

1.2. Sociale politiek

De Commissie zal het in 1995 goedgekeurde sociaal actieprogramma bijwerken en zal daarbij het kader van haar toekomstige werkzaamheden schetsen. De acties betreffende het arbeidsrecht zullen betrekking hebben op individueel ontslag en voorlichting en raadpleging van werknemers in staatsondernemingen. De werkzaamheden uit hoofde van het vierde actieprogramma voor gezondheid en veiligheid op de werkplek zullen worden voortgezet.

De Commissie zal beraad over de ontwikkeling van de sociale dialoog starten om een grotere deelneming van de sociale partners aan haar werkzaamheden te garanderen. In het kader van de raadpleging van de sociale partners zullen de vraagstukken van de verzoening tussen gezinsleven en beroepsleven, discriminatie op grond van het geslacht (bewijslast), alsook de flexibiliteit van de werktijden en de stabiliteit van de arbeidsplaats worden aangepakt.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de kwestie van het racisme en het vrij verkeer van werknemers uit derde landen die legaal in een Lid-Staat verblijven, alsook aan de vermindering van het aantal maatschappelijk uitgeslotenen.

Wat de gelijke kansen van vrouwen en mannen betreft, zal de Commissie haar actie uit hoofde van haar in 1995 voorgelegd programma voortzetten. Dit programma zal een referentiekader leveren om gelijke kansen te integreren in de desbetreffende nationale en communautaire beleidsdoelstellingen en programma's.

Een actieprogramma betreffende met de vervuiling samenhangende ziekten naast een ander met betrekking tot ongevallen zouden de acties ten behoeve van de gezondheid van de burgers moeten aanvullen.

1.3. Cohesiebeleid en regio's

De economische en sociale samenhang blijft een fundamentele doelstelling. Zonder deze samenhang zou de Economische en Monetaire Unie alsook de interne markt gevaar lopen. De Commissie zal het eerste verslag voorleggen over de vooruitgang die werd geboekt bij de verwezenlijking van de economische en sociale samenhang.

De Commissie zal er in het kader van een sterker partnerschap met de regio's en personen en instanties die in de sociaal-economische wereld werkzaam zijn, op toezien dat de middelen van de Structuurfondsen en het Cohesiefonds doeltreffend worden gebruikt. Zij zal de eventuele effecten van de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Raad betreffende de overheidstekorten op de werking van het Cohesiefonds onderzoeken.

De Commissie zal voor het tijdvak 1997-1999 de lijst van de regio's waar de industrie wordt omgeschakeld, vaststellen, zal de indicatieve verdeling van de fondsen hierover vastleggen en zal de programma's voor de ontwikkeling van deze regio's goedkeuren.

Ten slotte zal zij de nieuwe richtsnoeren ten uitvoer leggen voor de innoverende acties op de gebieden van de interne en externe interregionale samenwerking, alsook op die van de ruimtelijke ordening en het stedenbeleid.

1.4. Onderwijs en opleiding

De maatregelen die voor 1996 zijn gepland uit hoofde van het witboek over onderwijs en opleiding gedurende het gehele leven, zullen speciaal gericht zijn op het effect dat zij kunnen hebben op de werkgelegenheid en tegen uitsluiting. Zij zullen uitmonden in nauwkeurige voorstellen. Het debat dat zij teweeg zullen brengen, zal van nut zijn op het moment waarop overleg zal worden begonnen in het kader van het Europees Jaar 1996 voor onderwijs en opleiding gedurende het gehele leven.

2. VORDEREN OP WEG NAAR DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

Een van de voornaamste doelstellingen van de Gemeenschap moet erin bestaan de economische voorwaarden te scheppen waaraan moet worden voldaan voor de overgang naar de derde fase van de EMU, zulks overeenkomstig het door het Verdrag vastgesteld tijdschema. De twee voorwaarden die voor het welslagen van deze overgang van essentieel belang zijn, zijn de volgende:

- verwezenlijken van de noodzakelijke convergentie tussen de economieën van de Lid-Staten;

- te gelegener tijd de derde fase van de EMU en de invoering van de ene munt voorbereiden.

2.1. Multilateraal toezicht en convergentie

Het Verdrag bevat de procedures voor multilateraal toezicht, welke gebaseerd zijn op de grote economische beleidslijnen en de convergentieprogramma's van de Lid-Staten. De rigoureuze toepassing van de in artikel 104 C bedoelde procedures betreffende de buitensporige tekorten blijft een onontbeerlijke voorwaarde om dit doel te bereiken. De Commissie zal nauwgezet de taken vervullen die het Verdrag haar in dit verband heeft opgedragen.

2.2. Voorbereiden van de ene munt

Een belangrijke stap bij het analyseren van de vraagstukken die met de technische voorbereiding van de overgang naar de derde fase en de invoering van de ene munt samenhangen, werd in 1995 gezet met het groenboek van de Commissie over dit onderwerp.

Dankzij het besluit dat op de Europese Raad van Madrid inzake het referentiescenario voor de invoering van de ene munt moet worden genomen, zal het mogelijk zijn de overgangstermijnen vast te stellen, en aldus te beschikken over de grondslag die nodig is voor een gedetailleerde technische planning. De Commissie zal de overige voorbereidende technische werkzaamheden actief voortzetten in nauwe samenwerking met het Europees Monetair Instituut, de Lid-Staten en alle belanghebbende partijen.

Een belangrijk aspect zal erin bestaan het grote publiek op de invoering van de ene munt voor te bereiden, aan dit publiek uit te leggen wat dit beslissend streefdoel inhoudt, en het objectief voor te lichten omtrent de voordelen en de moeilijkheden van een operatie waarvan de omvang zonder weerga is. Een strategie betreffende dit communicatiewerk zal worden behandeld op een ronde tafel die door de Commissie in januari 1996 met medewerking van alle betrokken kringen wordt georganiseerd.

3. OPTIMAAL BENUTTEN VAN HET POTENTIEEL VAN DE UNIE

Het ontwikkelingspotentieel van de Unie blijft aanzienlijk. Zij moet zich evenwel nog voorzien van de middelen die nodig zijn om daaruit alle mogelijke voordelen te halen.

3.1. Voltooien en versterken van de interne markt

De volledige en daadwerkelijke verwezenlijking van de interne markt blijft een essentiële voorwaarde voor een economische expansie die kan bijdragen tot de totstandkoming van een sterke economie die banen schept. Een juridische en administratieve omgeving ten dienste van burgers en ondernemingen is onontbeerlijk op zowel communautair als nationaal niveau.

De Commissie zal krachtig optreden om de nog bestaande belemmeringen van het handelsverkeer op te heffen en om te verhinderen dat er nieuwe komen.

Het gaat erom de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning te veralgemenen. Bepaalde bedrijfseconomische regels die gelden voor de financiële sector, zullen moeten worden bijgewerkt en de uitbreiding ervan zal moeten worden voorgesteld, met name ten aanzien van financiële concerns. Op boekhoudgebied zal een nieuwe strategie worden aangewend. Regels inzake bescherming van het pluralisme bij de media zullen worden voorgesteld. Op belastinggebied zal de Commissie haar werkzaamheden voortzetten om voorstellen te doen inzake het definitieve BTW-stelsel.

De noodzaak de strenge naleving van de bestaande regels te garanderen, blijft prioritair. De Commissie zal erop toezien dat de Lid-Staten de communautaire wetgeving correct omzetten, doch zal vooral op de kwaliteit van deze omzetting toezien om haar ten volle doeltreffend te maken. Voorts is de Commissie voornemens de procedures voor de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht in alle sectoren doeltreffender en sneller te maken.

3.2. Steunen op de sectoren van de toekomst

De Commissie wil een groot deel van haar bemoeienissen in 1996 richten op de kansen van het Europa van morgen, zonder welke het Europa van vandaag het risico neemt veroordeeld te zijn tot de ondergang.

Informatiemaatschappij en audiovisuele sector

Een snelle en geslaagde intrede van Europa in een maatschappij waarin informatie binnen ieders bereik is, staat garant voor een nieuwe dynamiek, creativiteit en economische opgang.

De voornaamste initiatieven die voor het komende jaar op het gebied van telecommunicatie worden beoogd, zullen betrekking hebben op de harmonisatie van de voorwaarden van de toegang tot spraaktelefonie binnen een concurrerend klimaat, diensten voor persoonlijke communicatie via satellieten, financiering van de universele dienstverlening alsook de regelgevende aspecten die met de nieuwe diensten samenhangen. Met betrekking tot de aanpassing van het wetgevend kader aan de nieuwe diensten zullen regels inzake intellectuele eigendom en databeveiliging worden voorgesteld. De toepassing van de concurrentieregels op deze sector zal de instandhouding van een dynamische markt garanderen.

De Commissie zal nagaan in hoeverre het effect van de informatiemaatschappij op de dienstverlening kan bijdragen tot de schepping van arbeidsplaatsen in deze sector, en zal de bestaande (wetgevende, regelgevende, markt-, enz.) belemmeringen aanwijzen teneinde deze op te heffen.

Op audiovisueel gebied zal een groenboek aan de nieuwe diensten gewijd worden, in het bijzonder aan de middelen die de ontwikkeling ervan kunnen aanmoedigen en de culturele en talendiversiteit kunnen bevorderen. De gevolgen van deze ontwikkeling voor de bescherming van de algemene belangen zullen in deze context worden onderzocht.

De Commissie is voornemens een groenboek over de sociale en maatschappelijke aspecten van de informatiemaatschappij voor te leggen, hetwelk zal worden voorbereid uitgaande van het verslag van de groep van onafhankelijke deskundigen die aan het begin van dit jaar werd opgericht. De cruciale aspecten - onderwijs en opleiding in de informatiemaatschappij - zullen worden behandeld in een specifiek groenboek.

Op basis van de conclusies van de ministeriële conferentie van de G-7 te Brussel zal de Commissie haar inspanningen voortzetten tot samenwerking met haar externe geïndustrialiseerde partners, maar ook haar partners die zich in een ontwikkelings- of overgangsstadium bevinden, in het bijzonder in Midden- en Oost-Europa en in het Middellandse-Zeegebied. De Commissie zal actief steun verlenen aan de conferentie over informatiemaatschappij en ontwikkelingslanden, die in Zuid-Afrika zal plaatsvinden.

Onderzoek en technologische ontwikkeling

Op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) zal in het kader van de Task Forces "Onderzoek en Industrie" een nieuwe impuls worden gegeven aan de cooerdinatie van het communautair en het nationaal beleid op zeven gebieden die prioritair werden verklaard: "de auto van morgen", "educatieve multimediaprogrammatuur", "het vliegtuig van de nieuwe generatie", "de trein van de toekomst", "de intermodaliteit van het vervoer", "de maritieme systemen van toekomst", "vaccins tegen virale ziekten". Bovendien staat de oprichting van een Task Force voor "de milieutechnologieën voor water" op het programma. Voorts wil de Commissie het onderzoek van het regelgevend kader op het gebied van de biotechnologie voortzetten. Na in 1995 een voorstel betreffende het gebruik van de financiële aanvulling uit hoofde van het vierde kaderprogramma te hebben ingediend, zal de Commissie het vijfde kaderprogramma voorstellen.

Biotechnologie

De moderne biotechnologie biedt aanzienlijke innovatie- en groeivooruitzichten voor een groot aantal industriële en agrarische activiteiten, alsook voor de sanering van het milieu. De acties ter verbetering van het concurrentievermogen op dit gebied zullen worden voortgezet, waarbij zal worden gezorgd voor een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu, met name door het regelmatig heronderzoek van het regelgevend kader in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en de steun van OTO en innovatie (in het bijzonder in het MKB).

3.3. Infrastructuur en vervoer

Transeuropese netwerken

De ontwikkeling van transeuropese netwerken (TEN) draagt bij tot de economische prestaties van de Unie en de samenhang hiervan. De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de TEN berust evenwel grotendeels bij de projectuitvoerders en de Lid-Staten. De Commissie is voornemens de rol van katalysator te blijven spelen.

De werkzaamheden van de Commissie zullen in 1996 geconcentreerd zijn op de verwezenlijking van de projecten van gemeenschappelijk belang, zulks onder verwijzing naar de beleidslijnen inzake vervoer, energie en telecommunicatie, en overeenkomstig de bepalingen van het in 1995 goedgekeurd financieel reglement van de TEN. Voor deze projecten is een speciale milieu-effectbeoordeling aan de gang.

De inspanningen van de Commissie om de partnerschappen tussen openbare en particuliere sector inzake financiering, uitwerking en tenuitvoerlegging van deze projecten te vergemakkelijken, zullen worden voortgezet. De Commissie zal het jaarverslag over de stand van verwezenlijking van de TEN op de Europese Raad in december 1996 voorleggen.

Vervoer

De Commissie zal de verwezenlijking van het actieprogramma betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid (1995-2000) voortzetten. Voorstellen zullen worden ingediend over luchtvervoer (luchthavenrechten, passagiersrechten en verdeling van de slots), zeevervoer (vergunningstelsel voor veerdiensten) en wegvervoer (verkeersbelasting). Het groenboek over reizigersvervoer ("citizens'network") en het witboek over luchtverkeersleiding alsook de strategie inzake zeevervoer zullen leiden tot concrete initiatieven op de betrokken gebieden, onder meer op veiligheidsgebied. Wat het milieu-aspect van het vervoer betreft, zou het groenboek over de "internationalisatie" van de externe kosten van het vervoer, dat eind 1995 zou moeten worden goedgekeurd, kunnen leiden tot nieuwe initiatieven. De sociale dialoog zal worden voortgezet met het oog op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Op internationaal niveau zullen de werkzaamheden vooral gericht zijn op de betrekkingen met de landen die kandidaat voor toetreding zijn.

3.4. Het communautair beleid doeltreffender maken

Concurrentievermogen van de industrie en innovatie

De Commissie zal een reeks concrete maatregelen voorleggen om het concurrentievermogen te verbeteren in de sectoren textiel, dienstverlening aan de ondernemingen, chemie, recycling, defensie, maritieme industrie en op het gebied van de multimediaprogramma's. Deze maatregelen zullen met name acties voor internationale samenwerking omvatten. Voorts zal de Commissie haar eerste verslag over het concurrentievermogen van de industrieën van de Unie voorleggen. Hierin zal rekening worden gehouden met de werkzaamheden van de raadgevende groep voor het concurrentievermogen (groep Ciampi).

Na de goedkeuring van het groenboek over innovatie zal een actieplan met precieze maatregelen worden opgesteld.

Midden- en kleinbedrijf

Het meerjarenprogramma (1997-2000) ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat in 1996 zal worden voorgelegd, zal een uitgebreide reeks ondersteuningsmaatregelen voor het MKB bevatten betreffende financiering, voorlichting, grensoverschrijdende samenwerking, verbetering van het beheer en aanpassing aan de structurele veranderingen.

Landbouw en visserij

Wat de gemeenschappelijke marktordeningen (GMO) betreft, zullen de werkzaamheden van de Commissie met name voorstellen omvatten om de gemeenschappelijke marktordeningen voor tabak en olijfolie te hervormen.

Wat de veterinaire en fytosanitaire aspecten betreft, beoogt de Commissie een reeks initiatieven ter vereenvoudiging van de voorschriften om de doorzichtigheid van de bestaande verordeningen te kunnen verbeteren en te komen tot de voltooiing van de ene markt.

Op het gebied van plattelandsontwikkeling zal de Commissie een Europese conferentie organiseren om halverwege lering te trekken uit de tenuitvoerlegging van de programma's op dit gebied, en ook om richtsnoeren voor de toekomst uit te stippelen.

De in 1991 begonnen hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid zal in 1996 worden voortgezet, in het bijzonder door harmonisatie van het structuurbeleid ten aanzien van de vissersvloten en het instandhoudingsbeleid bij de voorbereiding van de nieuwe meerjarenoriëntatieprogramma's voor het tijdvak 1997-1999. Dit jaar zal ook worden gekenmerkt door de versterking van de samenhang van bepaalde technische maatregelen die op de communautaire visserij van toepassing zijn, en door een duidelijker inachtneming van het effect van de visserij op de mariene ecosystemen.

Op internationaal niveau zal de Commissie erop toezien dat de recente ontwikkelingen van het zeerecht ten volle kunnen plaatsvinden (Conferentie van New York en Kreta voor het Middellandse-Zeebeleid, FAO-gedragscode voor een doordachte visserij), en zal zij in bilateraal en multilateraal verband de toekomst van haar externe betrekkingen op visserijgebied grondig analyseren.

Energie

De Commissie zal de werkzaamheden betreffende de openstelling voor concurrentie van de energiesector voortzetten en zal de dialoog tussen consumenten en producenten bevorderen. Harmonisatiemaatregelen zijn gepland voor de goede werking van de interne markt van elektriciteit en aardgas. Voorstellen zullen worden ingediend in aansluiting op het witboek over energiebeleid, rationeel energieverbruik (programma Altener inzake hernieuwbare energie) en nieuwe energietechnieken. Voorts zal worden gestreefd naar veiligstelling van de energievoorziening. Wat kernenergie betreft, ligt het in de bedoeling van de Commissie in 1996 samenwerkingsakkoorden met de landen van het GOS te sluiten, alsook te onderhandelen over akkoorden met Canada en Argentinië.

Kwaliteit van het milieu

Naar aanleiding van het onderzoek van het vijfde actieprogramma ten behoeve van milieu en duurzame ontwikkeling zullen de prioritaire acties kunnen worden vastgesteld om te komen tot hoge milieubeschermingsniveaus, waarvoor de burgers van de Unie bijzonder gevoelig zijn.

In 1996 is de Commissie voornemens zich vooral bezig te houden met de tenuitvoerlegging van deze prioriteiten, inclusief de goede toepassing van de communautaire wetgeving en de gebruikmaking van andere soorten instrumenten, bij voorbeeld economische. De nadruk zal vooral worden gelegd op de inachtneming van de milieudimensie op de andere beleidsterreinen. De Commissie zal het milieubeschermingsniveau in de gehele Unie blijven optrekken na haar uitbreiding.

Sectoriële acties zullen worden ondernomen, bij voorbeeld met betrekking tot het beheer van afvalstoffen en water, de kwaliteit van de omgevende lucht, de vermindering van de geluidsoverlast, en ook voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn over de geïntegreerde controle van vervuiling.

De activiteiten op het gebied van nucleaire veiligheid zullen worden voortgezet, in het bijzonder ter verbetering van de situatie in Midden- en Oost-Europa, alsook in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

Op extern gebied zal de Commissie haar stuwende rol op het gebied van de milieubescherming via internationale samenwerking moeten bevestigen en ontwikkelen. Zij zal optreden op basis van de verbintenissen die zijn aangegaan op de Top van Rio. Zo zullen maatregelen moeten worden genomen in verband met de overeenkomst over de klimaatverandering, het Protocol van Montreal over stoffen die de ozonlaag aantasten, en de overeenkomst over biodiversiteit. Voorts zal een grondig onderzoek worden gewijd aan de wetgeving op milieugebied in de landen van Midden- en Oost-Europa.

Beleid ten behoeve van de consument

De Commissie zal aan financiële dienstverlening bijzondere aandacht besteden bij de tenuitvoerlegging van haar prioritair programma inzake consumentenbeleid. De integratie van de dimensie "consumenten" in de overige communautaire beleidsterreinen zal actief worden voortgezet. In het bijzonder zal de Commissie met de belangen van de consument rekening houden binnen het proces van liberalisatie van de essentiële dienstverlening van openbaar nut.

4. VOORBEREIDEN VAN EEN UITGEBREIDE UNIE

Tijdens de Top van Essen hebben de staatshoofden en regeringsleiders een strategie vastgesteld ter voorbereiding van de toetreding van de landen van Midden- en Oost-Europa die met de Unie een Europa-Overeenkomst hebben gesloten. Vervolgens heeft de Europese Raad van Cannes enerzijds zeer duidelijk de inzet van de Unie ten behoeve van de toetreding van de landen van Midden- en Oost-Europa herhaald, en heeft hij anderzijds bevestigd dat toetredingsonderhandelingen met Malta en Cyprus zes maanden na de afsluiting van de intergouvernementele conferentie van 1996 (IGC) zullen worden geopend, rekening houdend met de resultaten van deze conferentie.

De IGC zal het vermogen van de Unie op institutioneel vlak om de toekomstige uitbreidingen tot een goed einde te brengen, moeten verzekeren. Op al haar activiteitengebieden zal de Unie zich hierop moeten voorbereiden. Het verslag van de Commissie over de gevolgen van de uitbreiding met de Staten van Midden- en Oost-Europa in het kader van het huidige beleid van de Unie en de ontwikkeling ervan, dat op de Europese Raad van Madrid wordt voorgelegd, en de conclusies van deze laatste zullen richtinggevend zijn voor de werkzaamheden van de Commissie op dit gebied.

Het optreden van de Commissie met betrekking tot de landen van Midden- en Oost-Europa sluit aan bij de strategie ter voorbereiding van de toetredingen en zal zich onder meer richten naar de aanbevelingen van het witboek over de voorbereiding van de geassocieerde landen op hun integratie in de interne markt van de Unie.

Het optreden van de Commissie zal gericht zijn op het cooerdineren van de technische bijstand en het volgen en vergemakkelijken van de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het witboek.

De geassocieerde landen zullen hun eigen voorbereidingsprogramma's moeten vaststellen en uitvoeren overeenkomstig de prioriteiten die zij zelf zullen vaststellen.

5. VERSTERKEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN EUROPA IN DE WERELD

Op het ogenblik waarop de Staten van de wereld steeds meer aangetrokken worden door het regionalisme, zoals blijkt uit de oprichting van Nafta, Mercosur, de West-Afrikaanse economische en monetaire Unie en de versterking van Asean en APEC, moet de Commissie in het kader van haar bevoegdheden zoveel mogelijk het model van "open regionalisme" bevorderen, dat de Europese Unie heeft aangenomen. De Commissie zal op multilateraal vlak actief blijven door met name deel te nemen aan de conferenties die door de Verenigde Naties (Unctad IX, Habitat II, . . .) worden voorgesteld in het kader van de bevoegdheden die zij hebben. In het algemeen zal zij ernaar streven een algemene definitie voor te stellen van de externe belangen van de Unie en van het beleid dat moet worden gevoerd om die belangen zo goed mogelijk te behartigen, en zal zij daarbij een samenhangend geheel van te bereiken doelstellingen schetsen en prioriteiten aangeven.

Om de externe belangen van de Unie op een zo coherent mogelijke wijze te verdedigen, zal zij voorts gebruik maken van de instrumenten waarover zij binnen de eerste en de tweede pijler van het Verdrag beschikt.

5.1. Betrekkingen met derde landen

De Commissie zal er zich om beijveren dat de externe betrekkingen van de Unie zich blijven ontwikkelen ten gunste van de vrede en met het oog op de naleving van de beginselen van de democratie en de rechten van de mens.

In Midden- en Oost-Europa zal de Commissie het Phare-programma verder blijven ontwikkelen om aan de noodzakelijke politieke en economische hervormingen steun te geven, en om de investeringsinspanningen te ondersteunen waaraan deze landen zoveel behoefte hebben, met name op het gebied van de infrastructuur.

Zij zal initiatieven ondersteunen om de economische en politieke integratie in de regio van de Baltische Zee te verdiepen.

Ook zijn onderhandelingen of voorbereidingen aan de gang met het oog op het sluiten van handels- en samenwerkingsovereenkomsten met Kroatië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsook een tussentijdse overeenkomst (Europa-Overeenkomst) met Slovenië.

Met betrekking tot Rusland en de overige landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) die uit de voormalige Sowjetunie zijn voortgekomen, is het de bedoeling om met een aantal van deze landen tot samenwerkings- of partnerschapsovereenkomsten te komen, wat noodzakelijkerwijs voor deze landen de inachtneming van de beginselen van de democratie en de rechten van de mens inhoudt. De betrekkingen met deze landen, waarbij de politieke dialoog, de handelsbetrekkingen en de invoering van samenwerkingsinstrumenten worden gebundeld, worden ondersteund door het Tacis-programma.

Parallel hiermee verstrekt de Commissie voedselhulp aan bepaalde landen, met name in de Kaukasus-regio.

De Commissie beoogt de totstandkoming van een euro-mediterrane zone van welvaart en stabiliteit. Ook op dit gebied moeten economische en politieke elementen worden gebundeld. Een aantal onderhandelingen moet worden afgerond om te komen tot de uitwerking van associatieovereenkomsten met de landen van deze zone.

De Commissie zal het actieplan ten uitvoer leggen dat zal worden vastgesteld in aansluiting op de Conferentie van Barcelona. Ook de ontwikkeling van de economische samenwerking met de Samenwerkingsraad van de Golf zal worden voortgezet.

Door de aandacht die de Unie aan de betrekkingen met haar naaste buurlanden besteedt, mag het belang van de transatlantische betrekkingen niet op de achtergrond raken. De in 1995 op gang gebrachte werkzaamheden zullen worden voortgezet in het licht van het actieplan dat door de Europese Raad van Madrid zal worden goedgekeurd.

De Commissie juicht de overeenkomst tussen de Unie en Mercosur toe. De in Latijns-Amerika op te zetten acties zullen worden vastgesteld op grond van de mededeling over "een nieuw partnerschap tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika". Met Mexico en Chili zullen onderhandelingen worden gevoerd om met deze landen tot een ambitieuze overeenkomst te komen, met name op handelsvlak. Ook zal de Commissie voorstellen indienen om de politieke en economische dialoog te actualiseren die de Unie met Centraal-Amerika onderhoudt, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan het zoeken naar samenwerkingsvormen die beter zijn afgestemd op de realiteit van deze regio.

Wat de betrekkingen met Azië betreft, zullen op de Europa-Azië-conferentie van maart 1996 de staatshoofden en regeringsleiders van de Unie en de Asean-landen aanwezig zijn naast die van China, de Republiek Korea en Japan. De Commissie zal concrete maatregelen voorleggen op grond van de conclusies van deze conferentie. De tenuitvoerlegging van de nieuwe beleidslijnen ten aanzien van China en Japan en de kaderovereenkomst met Korea zal tevens bijdragen tot de versterking van de Europese aanwezigheid in dit sleutelgebied.

Wat de ACS-landen betreft, zullen, na de ondertekening van het besluit tot herziening van de Overeenkomst van Lomé IV, nationale en regionale indicatieve programma's betreffende de tenuitvoerlegging van het achtste EOF moeten worden opgesteld. De Commissie zal van deze gelegenheid gebruik maken om de doeltreffendheid en de kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerking te verbeteren.

Ook zal de Commissie ernaar streven de onderhandelingen met Zuid-Afrika af te ronden en het herstelprogramma ten uitvoer te leggen.

De Commissie zal aan samenwerking en regionale integratie actief steun verlenen door middel van de programmering van de ontwikkelingshulp. Het ontwikkelingsbeleid zal worden versterkt door de opneming van een programmaonderdeel dat gericht is op de "preventie van crisissen en conflicten in Afrika". Er zal met overleg van strategische aard worden begonnen inzake de toekomstige betrekkingen van de Unie met de ACS-Staten.

5.2. Handelspolitiek

Met het oog op de snelle ontwikkeling van de structuur van de wereldeconomie wil de Commissie een solide netwerk van betrekkingen tussen de Gemeenschap en de overige regio's tot stand brengen, waarbij haar strategisch doel erin bestaat de toegang van de Europese uitvoerders tot de wereldmarkten uit te breiden door middel van bilaterale, regionale of multilaterale handelsbetrekkingen.

Op multilateraal gebied moet natuurlijk de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten van de Uruguay-ronde worden voortgezet. Het multilaterale stelsel moet bovendien worden versterkt met het oog op de verdere openstelling van de markten van goederen en diensten, met name op het gebied van telecommunicatie en zeevervoer. Het werkprogramma van de Wereldhandelsorganisatie moet worden uitgebreid tot nieuwe aspecten, zoals investeringen, mededingingsbeleid, arbeidsnormen en milieu.

Parallel met de uitbreiding van de multilaterale betrekkingen zal de Commissie verder acties voeren in meer specifieke kringen. Zo is zij voornemens de onderhandelingen in het kader van de OESO aan te vullen met het oog op de afsluiting van een overeenkomst over directe investeringen of bilaterale overeenkomsten over wederzijdse erkenning met de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

5.3. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) Een sterke aanwezigheid van Europa in de wereld kan geen concrete vorm krijgen zonder ondersteuning van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Hierom wil de Commissie de acties aanmoedigen die werden vastgesteld uit hoofde van het GBVB, in het bijzonder op de volgende gebieden: strategie ter voorbereiding van toetredingen, betrekkingen met de mediterrane partners (inclusief de follow-up van de Conferentie van Barcelona), het vredesproces in het Midden-Oosten (inclusief verkiezingen), de betrekkingen met Rusland en Oekraïne, het transatlantische partnerschap en de acties voor vrede en ontwapening.

5.4. Humanitaire hulp

De Commissie zal snel en doeltreffend reageren op de behoeften van personen en bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van humanitaire crisissen in de wereld, zulks in nauwe samenwerking met de Lid-Staten en andere donors. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan preventiemaatregelen.

6. VOORUITGAAN OP HET GEBIED VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Op de gebieden immigratie- en asielbeleid zal de Commissie een gemeenschappelijk optreden inzake de tijdelijke bescherming van ontheemden voorstellen, naast een overeenkomst betreffende de toelating van onderdanen van derde landen en een overeenkomst met het oog op de harmonisatie van de nationale procedures voor de toekenning van asielrecht.

Verder zal een actieplan voor drugsbestrijding en de preventie van stadsgeweld door de Commissie worden voorgelegd.

De Commissie zal ook de consequenties trekken uit de blokkering van de ontwerp-overeenkomst over de controle op de overschrijding van de buitengrenzen.

De Commissie zal erop toezien dat de vereenvoudiging van de werkmethoden van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot een goed einde wordt gebracht. Tenslotte zal de harmonische integratie van aspecten van titel VI in de betrekkingen van de Unie met steeds talrijker partners een constante doelstelling van de Commissie blijven. Op dit gebied zal prioriteit worden gegeven aan de samenwerking in het kader van de strategie ter voorbereiding van de toetredingen. De betrekkingen met de Verenigde Staten enerzijds en de landen uit het Middellandse-Zeegebied anderzijds zullen ook in dit verband worden onderzocht.

7. COMMUNAUTAIRE AANGELEGENHEDEN DOELTREFFEND BEHEREN

7.1. Doorzichtigheid, voorlichting en subsidiariteit

De inspanningen ter vergroting van de doorzichtigheid van de werkzaamheden van de Commissie zullen worden voortgezet, met name door middel van contacten met de belangengroepen en raadplegingen van de betrokken kringen uitgaande van groenboeken. De Commissie zal de balans opmaken en eventueel de herziening van de gedragscode van de Commissie en de Raad voorstellen, die in februari 1994 betreffende de toegang van het publiek tot documenten werd goedgekeurd.

Drie grote voorlichtingsacties, die in het kader van een algemene voorlichtingsstrategie zullen worden gevoerd, zullen op gang worden gebracht in de loop van de komende twee jaar. Zij zullen betrekking hebben op de rechten die de ene markt aan de burgers verleent, de Economische en Monetaire Unie en de ene munt, alsook de uitdagingen voor het Europees opbouwwerk in het vooruitzicht van het komend millenium.

De Commissie zal bij de uitwerking van haar acties blijven toezien op de naleving van de beginselen subsidiariteit en proportionaliteit. Bovendien zal zij de belemmeringen van regelgevende aard op nationaal en op communautair niveau onderzoeken om zodoende het algemeen klimaat te verbeteren waarin de marktdeelnemers werkzaam zijn. Een hoofdbekommernis van de Commissie zal hierbij zijn rekening te houden met de situatie van de kleine en middelgrote bedrijven.

De initiatieven van de Commissie ten behoeve van de omvorming en de codificatie van de commuautaire wetgeving zullen deze inspanningen aanvullen.

7.2. Een beter beheerde Unie

De Commissie zal haar inspanningen tot administratieve vereenvoudiging voortzetten. In 1996 zullen de maatregelen worden uitgevoerd die door de Commissie werden getroffen ter verbetering van haar financieel beheer in het kader van het programma SEM 2000, alsook van haar administratieve werkwijzen. Op financieel gebied hebben deze maatregelen betrekking op een herziening van de bestaande procedures, regels en beheerswerkwijzen met het oog op een grotere doeltreffendheid en een meer systematische en nauwkeurige evaluatie van de werkzaamheden.

Wat fraudebestrijding betreft, zal in 1996 volledige doeltreffendheid worden bereikt. De versteviging van de rechtsbescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen zal worden voortgezet. Nieuwe administratieve sancties zullen worden ingevoerd. Het partnerschap met de Lid-Staten zal worden versterkt.

De communautaire wetgeving en programma's zullen worden herzien met het oog op meer doeltreffendheid, minder frauderisico's en een soepeler beheer.

BIJLAGEN

WERKPROGRAMMA VAN DE COMMISSIE VOOR 1996

Overzicht van de voorgestelde maatregelen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Gedetailleerde lijst van de voorgestelde maatregelen

1. HANDELEND OPTREDEN VOOR WERKGELEGENHEID EN SOLIDARITEIT

1.1. Strategie voor de werkgelegenheid

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Witboek over onderwijzen en leren

- Witboek over de aanpassing van de arbeidstijd en de uitgezonderde sectoren

- Groenboek over zwartwerken

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Deeltijdwerk, werk voor bepaalde duur en tijdelijk werk: follow-up van de eerste fase van raadpleging van de sociale partners

Voortzetting van de aangevangen acties

- In oktober verschenen verslag over de werkgelegenheid

- Werkzaamheden van de groep op hoog niveau "vrij verkeer van personen"

- Verslag over de tenuitvoerlegging van doelstelling 4 (ESF)

- Verslag over het standpunt van de Commissie inzake billijke beloning

- Individueel ontslag - Raadpleging van de sociale partners

- Verslag over de werkgelegenheid in Europa

1.2. Sociale politiek

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Tenuitvoerlegging van de communautaire richtlijnen door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten

- Internationale organisaties: de rol van de Unie en de samenwerkingsprocedures op het gebied van de sociale politiek (raamwerk)

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Ontwikkeling van het kaderinitiatief inzake de sociale bescherming

- Verslag van het comité van wijzen over het Sociaal Handvest

- Werkgelegenheid voor gehandicapten

- Gelijke kansen voor gehandicapten

- Verzoenen van arbeids- en gezinsleven: follow-up van de op grond van het sociale protocol gedane voorstellen

- Bewijslast: follow-up van de op grond van het sociale protocol gedane voorstellen

Sociale dialoog

- Voorlichting en raadpleging van de werknemers van staatsondernemingen - Raadpleging van de sociale partners

- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers - Raadpleging van de sociale partners

Maatregelen ten behoeve van de gezondheid

- Actieprogramma voor de bestrijding van ziekten die verband houden met de vervuiling

- Mededeling over zeldzame ziekten

- Mededeling over ongevallen en letsels

Voortzetting van de aangevangen acties

- Sociale zekerheid van migrerende werknemers: onderdanen van derde landen (wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71)

- Follow-up van het Helios II-programma

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

- Verslag van de Commissie over de noodzaak specifieke maatregelen goed te keuren voor zones met een hoog risico op het gebied van de gezondheid en de veiligheid op de werkplek

- Evaluatie van de risico's op specifieke gebieden in verband met de veiligheid en de gezondheid van personen, waaronder risico's voor zwangere werknemers, geweld en stress op het werk, en afvalstoffen (analyse)

Sociale dialoog

- Europees forum inzake de sociale politiek: mogelijke uitbreiding van het Sociaal Handvest

Maatregelen ten behoeve van de gezondheid

- Opneming van de vereisten op het gebied van de bescherming van de gezondheid in het communautair beleid - Verslag

Gelijke kansen

- Aanvulling van het communautair kader inzake de gelijke behandeling in de regelingen voor de sociale zekerheid

- Gelijke kansen en de rol van de Structuurfondsen - Mededeling

- Opneming van de gelijke kansen in het communautair beleid - Mededeling

- Vrouwelijke en mannelijke waardigheid op het werk (ongewenste intimiteiten) - Raadpleging van de sociale partners

- Evenwicht tussen mannen en vrouwen in het besluitvormingsproces

1.3. Cohesiebeleid en regio's

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Stedelijke vraagstukken: plaats van de steden in het lokaal/regionaal beleid

- Mededeling van de Commissie over de goedkeuring van de programma's voor regionale ontwikkeling van de nieuwe Lid-Staten

- Regionaal beleid en informatiemaatschappij

- Cohesie en vervoer

- Cohesie en werkgelegenheid

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Economische en sociale samenhang: verslag over de voortgang en de vooruitzichten

Voortzetting van de aangevangen acties

- Wisselwerking tussen het cohesiebeleid en bepaalde sectoriële beleidsterreinen zoals vervoer en onderzoek en ontwikkeling - Mededeling

- Door de achteruitgang van de industrie getroffen gebieden: hernieuwd onderzoek of zij voor doelstelling 2 in aanmerking komen, indicatieve verdeling van de vastleggingskredieten en vaststelling van de economische ontwikkelingsprogramma's voor de periode 1997-1999

- Cohesiefonds: onderzoek naar de gevolgen van de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Raad inzake begrotingstekorten - Mededeling

1.4. Onderwijs en opleiding

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Follow-up van het witboek over onderwijzen en leren:

- transeuropees project voor de erkenning van vakbekwaamheden

- programma voor de ontwikkeling van het leerlingwezen in Europa

- tweedekansonderwijs

- nieuwe beroepen in de tertiaire sector

Voortzetting van de aangevangen acties

- Oprichting van een Europese burgerdienst

- Groenboek over het uit de weg ruimen van factoren die de mobiliteit van onderzoekers, leerkrachten en studenten belemmeren

- Beroepsopleiding en aanpassing aan industriële veranderingen: balans van de activiteiten die door de Gemeenschap worden ondersteund, en vooruitzichten

- Mededeling over de bijdrage van het Cedefop aan de tenuitvoerlegging van een beleid inzake beroepsopleiding

- Verslag van de Task Force "educatieve multimedia-programmatuur" - Mededeling

2. VORDEREN OP WEG NAAR DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

2.1. Multilateraal toezicht en convergentie

Voortzetting van de aangevangen acties

- Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lid-Staten en van de Gemeenschap

- Buitensporige tekorten

- Overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU): verslag over de vooruitgang die de Lid-Staten hebben geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen voor de verwezenlijking van de EMU

- Mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten: evaluatieverslag en eventueel voorstel

- Europees stelsel van economische rekeningen (ESER): indirectly-measured financial intermediation services (IMFIS)

- Indicatoren van de consumptieprijzen: harmonisatie

2.2. Voorbereiden van de ene munt

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Regelgevingsaspecten van de invoering van de ene munt

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Communicatiestrategie voor de invoering van de ene munt (ronde tafel)

Voortzetting van de aangevangen acties

- Bepalingen voor de instelling van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB)

- Voorbereiding van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU): bepalingen voor de instelling van het Economisch en Financieel Comité en de Europese Centrale Bank (ECB)

3. OPTIMAAL BENUTTEN VAN HET POTENTIEEL VAN DE UNIE

3.1. Voltooien en versterken van de interne markt

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Bescherming van het pluralisme in de media

- Gebruiksmodellen: onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Verslag over de gevolgen en de doeltreffendheid van de wetgeving op het gebied van de interne markt

Voortzetting van de aangevangen acties

- Publiciteit over financiële derivaten: jaarrekeningen van banken en andere financiële instellingen (wijziging van Richtlijn 86/635/EEG)

- Follow-up van het groenboek over de auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij

- Definitieve BTW-regeling: vereenvoudiging en aanpassing aan de eisen die de interne markt stelt

- Accijnzen: herziening van de bepalingen over de rechten van de burger en vereenvoudiging van de formaliteiten (artikelen 7 tot en met 10 van Richtlijn 92/12/EEG)

- Accijnzen: analyse van de gevolgen van de toepassing van minimumtarieven voor de werking van de interne markt

- Onregelmatigheden op douanegebied: definitie en vaststelling van sancties alsmede communautaire administratieve maatregelen

- Internationaal douanevervoer: onderhandelingen over een overeenkomst betreffende een regeling voor goederen die per spoor worden vervoerd

- Douanecontrole: afschaffing van de controles en de formaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de ruimbagage van personen op intracommunautaire vluchten en op de bagage van personen bij intracommunautaire zeereizen (Verordening (EEG) nr. 3925/91)

- Erkenning van diploma's: uitbreiding van het algemene stelsel tot de beroepen die vallen onder zogenaamde overgangsrichtlijnen

- Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van personengegevens en het vrije verkeer van deze gegevens: maatregelen die met name noodzakelijk zijn wegens de ontwikkeling van de informatiemaatschappij

- Omwerking van de wetgeving over geneesmiddelen voor mensen en dieren

- Omwerking van de harmonisatie van de wetgeving inzake landbouwtractoren

- Biologische produktie: uitbreiding van Verordening (EEG) nr. 2092/91 tot dierlijke produktie

- Omwerking van Richtlijn 88/379/EEG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten

- Verslag over gereglementeerde markten (beleggingsdiensten)

- Kapitaaltoereikendheid: aanpassingen aan de aanbevelingen van het Comité van Bazel om een vergelijkbare situatie ("level playing field") te waarborgen (wijziging van Richtlijn 93/6/EEG), inclusief een prudentiële behandeling van de risico's in verband met goederentransacties ("commodities risks")

- Internationale fusies van naamloze vennootschappen: gewijzigd voorstel voor de tiende richtlijn van de Raad waarbij rekening wordt gehouden met het voorstel betreffende het Statuut van de Europese Vennootschap

- Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van een onderneming van een Lid-Staat naar een andere

- Cultuurgoederen: harmonisatie van de nationale wetgevingen op het gebied van het zaaksgevolg (wijziging van Richtlijn 85/635/EEG)

- Teruggave van cultuurgoederen: Evaluatieverslag over de toepassing van Richtlijn 93/7/EEG en Verordening (EEG) nr. 3911/92 en eventuele aanpassing van de financiële drempels

- Mededingingsbeleid

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Controle op concentraties van ondernemingen (wijziging van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunt van de discussies

- Groenboek over verticale belemmeringen van de mededinging

Actieplannen en andere initiatieven

- Overeenkomsten van gering belang die niet onder de bepalingen van artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag vallen

- Overeenkomsten van commerciële bureaus: Toetsing aan artikel 85 van het EG-Verdrag

- Canada: sluiten van een overeenkomst over de toepassing van mededingingsregels

Voortzetting van de aangevangen acties

- Samenwerking met de nationale mededingingsinstanties inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag - Mededeling

- Grote investeringsprojecten: Raamregeling voor regionale steun - Mededeling

- Regels voor steun aan de ijzer- en staalindustrie van de Commissie (EGKS-besluit)

- Kunstvezelindustrie: Raamregeling voor steun - Mededeling

3.2. Steunen op de sectoren van de toekomst

- Informatiemaatschappij en audiovisuele sector

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Verslag van de groep van deskundigen op hoog niveau over de sociale en maatschappelijke aspecten van de informatiemaatschappij - Groenboek

- Groenboek over de ontwikkeling van telematicasystemen

- Groenboek over de toegang tot en het gebruik van informatie van de publieke sector

- Mechanisme voor doorzichtigheid in de regelgeving voor de diensten van de informatiemaatschappij - Groenboek

- Groenboek over de ontwikkeling van nieuwe audiovisuele diensten

Voortzetting van de aangevangen acties

- Spraaktelefonie: de tenuitvoerlegging van de levering van een open telecommunicatienetwerk (open network provision - ONP) wijzigen zodat concurrentie mogelijk wordt

- Universele dienstverlening: berekening van de kosten en van de financiering - Mededeling

- Informatiemaatschappij: regelgevingsaspecten in verband met de nieuwe diensten - Mededeling

- Informatiemaatschappij en O & O - Mededeling

- Mededeling over de gevolgen van de informatiemaatschappij voor de dienstsector

- Informatiemaatschappij en normalisatie (interoperabiliteit) - Mededeling

- Mededeling over het actieplan voor de invoering van geavanceerde televisiediensten in Europa en uitbreiding van het actieplan

- Onderzoek en technologische ontwikkeling

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Publikatie van eindverslagen van de Task Forces "Onderzoek en Industrie"

Voortzetting van de aangevangen acties

- Verenigde Staten, Zuid-Afrika: onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van wetenschap en onderzoek

- Canada: onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onderzoek en veiligheid op nucleair gebied

- Biotechnologie

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Actie ter ondersteuning van de innovatie op het gebied van de biotechnologie bij het MKB

Voorzetting van de aangevangen acties

- Het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen: uitbreiding van de communautaire regeling tot gewasbeschermingsmiddelen die verbindingen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) bevatten

- Genetisch gemodificeerde organismen (GGO): doelbewuste introductie in het milieu (herziening van Richtlijn 90/220/EEG)

- Toegestane specifieke grondstoffen voor diervoeding en in de handel brengen van deze stoffen (ter vervanging van Richtlijn 82/471/EEG)

3.3. Infrastructuur en vervoer

- Transeuropese netwerken

Voortzetting van de aangevangen acties

- Telematicanetwerken tussen administraties voor de statistiek van het goederenverkeer tussen Lid-Staten (Edicom): programma van de acties voor de totstandbrenging van netwerken voor 1996 en communautaire middelen voor de periode 1996-1998

- Vervoer

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Binnenscheepvaart: kaderregeling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

- Wegvervoer: kaderregeling voor wegenbelastingen

- Luchtvaart: algemene beginselen op het gebied van luchthavenrechten

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Zeevervoer: onderhandelingen over een overeenkomst met China

- Luchtvervoer: onderhandelingen over overeenkomsten met Cyprus en Malta

Voorzetting van de aangevangen acties

- Maritieme veiligheid: regeling voor het verlenen van vergunningen voor de exploitatie van ro-ro-passagiersschepen

- Maritieme veiligheid: instelling van een verplicht systeem van passagierslijsten op ro-ro-passagiersschepen

- Luchtvervoer: verbetering van de rechten van de passagiers

- Luchtvervoer: herziening en wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van "slots"

- Task Force "Treinen en spoorwegsystemen van de toekomst": start van een project

- Task Force "Intermodaal vervoer": start ontwerp tijdschema

- Vierde kaderprogramma: herziening van het specifieke programma Vervoer

- Internationale organisaties op het gebied van vervoer: betrekkingen met de Unie - Mededeling

3.4. Het communautair beleid doeltreffender maken

- Concurrentievermogen van de industrie en innovatie

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Bevestigingssystemen voor kinderen in voertuigen

- Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten

- Kadervoorstel inzake goede klinische praktijken bij proeven met geneesmiddelen

- Verbetering van de voorzijde van motorvoertuigen ter bescherming van voetgangers (type-goedkeuring)

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunt voor de discussies

- Dienstverlening aan ondernemingen

- Concurrentievermogen van de maritieme industrie

- Concurrentievermogen van de chemische industrie

- Recyclingindustrie

- Groenboek over handel en distributie

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Maatregelen ter bevordering van immateriële investeringen

- Follow-up van het groenboek over innovatie

Voortzetting van de aangevangen acties

- Follow-up van het actieplan ten behoeve van het concurrentievermogen van de industrie

- Vierjaarlijkse enquête over de arbeidskosten

- Internationale industriële samenwerking - Mededeling

- Jaarverslag over de stand van het concurrentievermogen van de Europese industrie

- Mededeling over de opstelling van een actieplan ter ondersteuning van het concurrentievermogen bij uitbesteding in de textiel- en kledingsector

- Werkdocument over vraagstukken in verband met het aflopen van het EGKS-Verdrag in 2002

- Het midden- en kleinbedrijf

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Nieuw meerjarenprogramma voor het MKB en tenuitvoerlegging van de richtsnoeren die deel uitmaken van de conclusies van de Europese Raad van Madrid

- Groei en milieu: modelproject voor de bevordering van milieubeschermende investeringen in het MKB

Voortzetting van de aangevangen acties

- Communautaire acties ten behoeve van het toerisme om de kwaliteit en het concurrentievermogen te verbeteren

- Jaarverslag van de Europese waarnemingspost voor het MKB

- Landbouw en visserij

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Tabak: hervorming van de gemeenschappelijke marktordening (GMO)

- Olijfolie: hervorming van de gemeenschappelijke marktordening

- Bossen: bescherming van de bossen tegen luchtverontreiniging en brand

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Visserijovereenkomsten: sluiting van en/of onderhandelingen over visserijovereenkomsten met bepaalde Latijnsamerikaanse landen en bepaalde Staten aan de Oostzeekust

Voortzetting van de aangevangen acties

Gemeenschappelijk landbouwbeleid:

- Raadgevende comités op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): hervorming

- Rundvlees: verslag over de toepassing van de individuele beperkende garantiemaatregelen ("quota")

Gemeenschappelijk visserijbeleid:

- Controleregeling: permanente positiebepaling van vissersvaartuigen door middel van detectie per satelliet, door wijziging van Verordening (EEG) nr. 2487/93 van de Raad

- Verzameling van wetenschappelijke gegevens: harmonisatie en ontwikkeling van een instrument voor communautaire cofinanciering

- Energie

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Onderhandelingen over overeenkomsten tussen Euratom en Rusland en Argentinië op het gebied van vreedzame samenwerking op nucleair gebied

- Onderhandelingen over een trilaterale overeenkomst Frankrijk-Euratom-AIEA inzake de toepassing van de garanties van Tlatelolco op de Franse overzeese gebieden en departementen

- Onderhandelingen over de internationale veiligheid en het beheer van radioactieve afvalstoffen

Voortzetting van de aangevangen acties

- Follow-up van het witboek over het energiebeleid

- Het Altener-programma voor hernieuwbare energiebronnen

- Sluiting van overeenkomsten inzake vreedzame samenwerking op nucleair gebied tussen Euratom en Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Oekraïne

- Kwaliteit van het milieu

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Voorstel over de beperking van de emissie van organische verbindingen als gevolg van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde industriële procédés en installaties

- Voorstel over slooprijpe auto's

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Scheppen van een kader waarbinnen met het bedrijfsleven vrijwillig overeenkomsten kunnen worden gesloten met betrekking tot de bescherming van het milieu

- Kader voor de "groene" heffingen en belastingen in de Lid-Staten

- Tenuitvoerlegging van het communautaire milieurecht

- Toekomstig beleid op het gebied van bescherming tegen geluidshinder

- Strategie op het gebied van afvalstoffen

Voortzetting van de aangevangen acties

- Kadervoorstel over water

- Vermindering van de luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen anders dan personenauto's vanaf het jaar 2000 (wijziging van Richtlijn 70/220/EEG)

- Vermindering van de luchtverontreiniging door emissies van dieselmotoren in voertuigen (derde fase) (wijziging van Richtlijn 88/77/EEG)

- Voorstel over het markeren van de verpakking van produkten ("Mark Packs")

- Systeem voor het toekennen van het milieukeurmerk

- Beleid ten behoeve van de consument

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Alimentair recht

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- De consument en het liberaliseringsproces: toegang tot universele dienstverlening en consumentenbescherming

- De consument en krediet op onroerende goederen

Voortzetting van de aangevangen acties

- Consumptief krediet: nieuw onderzoek van de berekening van het reëel jaarlijks kostenpercentage

4. VOORBEREIDEN VAN EEN UITGEBREIDE UNIE

Voortzetting van de aangevangen acties

- Bijstand aan de landen van Midden- en Oost-Europa voor de tenuitvoerlegging van het witboek over de onderlinge aanpassing van de wetgeving op het gebied van de interne markt

- Mededeling over de economische en politieke samenwerking in de Baltische regio

- Follow-up van het verslag over de effecten van een uitbreiding op het communautaire beleid

5. VERSTERKEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN EUROPA IN DE WERELD

5.1. Betrekkingen met derde landen

Nieuwe initiatieven: Uitgangspunten van de discussies

- Strategie ten opzichte van India

- Strategie ten opzichte van de Asean

- Strategie voor de bevordering en ondersteuning van de regionale integratie in Afrika

- Strategie ten opzichte van Midden-Amerika

- Strategie inzake de toekomstige betrekkingen tussen de Unie en de ACS-landen

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

Landen van Midden- en Oost-Europa

- Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië-Montenegro: onderhandelingen over specifieke overeenkomsten in het kader van een regionale benadering

- Programma voor wederopbouw van de Staten die zijn voortgekomen uit het voormalige Joegoslavië

Middellandse-Zeegebied

- Tenuitvoerlegging van het actieplan dat aan de Verklaring van Barcelona is gehecht

- Albanië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: onderhandelingen over overeenkomsten op maat

Geïndustrialiseerde landen

- Sluiting van kaderovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland

- Tenuitvoerlegging van het actieplan EU/Verenigde Staten in het kader van de verklaring van de transatlantische top

- Mededeling over de betrekkingen tussen de EU en Canada en de ontwikkeling daarvan

Azië

- Sluiting van kaderovereenkomsten met Bangladesh, Pakistan, Laos en Kambodja

Voortzetting van de aangevangen acties

Middellandse-Zeegebied en Midden-Oosten

- Sluiting van associatieovereenkomsten met Egypte, Jordanië en Libanon

GOS

- Sluiting van partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten met Armenië en Georgië en verkennende besprekingen met het oog op onderhandelingen over partnerschapsovereenkomsten met Oezbekistan en Turkmenistan

Latijns-Amerika

- Sluiting van partnerschapsovereenkomsten met Chili en Mexico

- Tenuitvoerlegging van de richtsnoeren "Naar een nieuw partnerschap tussen de EU en Latijns-Amerika"

- Voortzetting van de verkennende besprekingen voor het scheppen van een kader voor de betrekkingen met Cuba

Azië

- Voorbereiding en follow-up van de vergadering van de Euro-Azië-conferentie (regeringsleiders van de Unie, Asean, China, Korea en Japan)

Zuid-Afrika

- Onderhandelingen over een handels- en samenwerkingsovereenkomst en tenuitvoerlegging van het herstelprogramma

Ontwikkelingshulp en ACS

- Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van de macrofinanciële bijstand aan derde landen en nieuwe voorstellen

- Goedkeuring van het intern akkoord en het financieel reglement VIII van het EOF

5.2. Handelspolitiek

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Exportkredieten voor landbouwprodukten: richtsnoeren in het kader van de OESO (besluit)

- Mededeling over de toetreding van de Unie tot het verdrag van de Verenigde Naties over het zeerecht

Voortzetting van de aangevangen acties

- Sluiting van een multilaterale investeringsovereenkomst in het kader van de OESO

- Uitvoer van afvalstoffen naar landen die geen lid zijn van de OESO

- Oorsprongsregels: ontwikkeling van een instrument naar aanleiding van de WTO-verplichtingen

- Algemeen preferentiestelsel: wijziging van de oorsprongsregels

- Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten betreffende wederzijdse erkenning met de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

5.3. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Internationale organisaties: versterking van de samenwerking met de Raad van Europa

6. VOORUITGAAN OP HET GEBIED VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Tijdelijke bescherming van ontheemden (voorstel voor een gemeenschappelijk optreden)

- Verdrag betreffende de toelating van onderdanen van derde landen

- Verdrag tot onderlinge aanpassing van de nationale procedures voor het verlenen van asiel

Nieuwe initiatieven: Voortzetting van de aangevangen acties

- Tenuitvoerlegging van het actieplan voor drugsbestrijding (1995-1999)

7. DE COMMUNAUTAIRE AANGELEGENHEDEN DOELTREFFEND BEHEREN

7.1. Doorzichtigheid, voorlichting en subsidiariteit

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- "Robert Schuman-actie": opleiding en voorlichting op het gebied van het Gemeenschapsrecht

Cultuur en voorlichting

- Inventarisatie en evaluatie van het beleid en de acties van de Gemeenschap waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit en het taalkundig pluralisme

- Verslag over de rol van culturele aspecten in het optreden van de Gemeenschap

Voortzetting van de aangevangen acties

Cultuur

- Mededeling over de "Europese cultuurstad" vanaf het jaar 2000

Constitutieve codificatie

- Normen en technische voorschriften (Richtlijn 83/189/EEG)

- Machines (Richtlijn 89/392/EEG)

- Gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker (Verordening (EEG) nr. 1785/81)

- Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Verordening (EEG) nr. 729/70)

- Instandhouding van de visbestanden, met name in de Oostzee (Verordening (EEG) nr. 1866/86)

- Collectief ontslag (Richtlijn 75/129/EEG)

- Meststoffen (Richtlijnen 76/116/EEG, 77/535/EEG, 80/876/EEG en 87/94/EEG)

- Gevaarlijke stoffen en preparaten (Richtlijn 76/769/EEG)

7.2. Een beter beheerde Unie

Nieuwe initiatieven: Wetgevingsvoorstellen

- Fraudebestrijding: uitbreiding van het systeem van administratieve sancties tot alle onderdelen van de begroting

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

Fraudebestrijding

- Textielprodukten: fraudebestrijdingsmaatregelen

Voortzetting van de aangevangen acties

- Bijstand voor de toepassing van het Gemeenschapsrecht in de drie nieuwe Lid-Staten

- Bijstelling, aanpassing en eventueel herziening van de financiële vooruitzichten

- De intergouvernementele conferentie van 1996

Nieuwe initiatieven: Actieplannen en andere initiatieven

- Advies van de Commissie over het bijeenroepen van een conferentie van regeringsvertegenwoordigers van de Lid-Staten.