Home

Resolutie over de situatie van de mensenrechten in Vietnam

Resolutie over de situatie van de mensenrechten in Vietnam

Resolutie over de situatie van de mensenrechten in Vietnam

Publicatieblad Nr. C 043 van 20/02/1995 blz. 0086


B4-0048, 0069, 0092, 0101 en 0108/95

Resolutie over de situatie van de mensenrechten in Vietnam

Het Europees Parlement,

A. overwegende dat, ofschoon in de grondwet van 1992 alle burgers van Vietnam vrijheid van geloof en godsdienst hebben gekregen, het sinds 1982 het beleid van de Vietnamese regering is geweest om steun en erkenning te verlenen aan de Vietnamese Boeddhistenkerk (opgericht in 1981), grotendeels onder uitsluiting van andere Boeddhistische sekten,

B. overwegende dat de Verenigde Boeddhistische Kerk (opgericht in 1951 en in de jaren '60 betrokken bij protesten tegen het Zuidviëtnamese bewind) in het openbaar tegen dit op één Boeddhistische kerk gerichte beleid heeft geageerd,

C. bezorgd over het feit dat ten gevolge daarvan een aantal belangrijke leden van de Verenigde Boeddhistische Kerk (Thich Tri Tuu, Thich Hai Tang, Thich Hai Chanh, Thich Hai Thinh, Thich Han Duc en Thich Thien Tho) in 1993 gestraft is voor overtredingen tegen de openbare orde na processen die volgens Amnesty International in een aantal gevallen twijfelachtig waren,

D. bezorgd over het feit dat een aantal monniken en andere vooraanstaanden van de Verenigde Boeddhistische Kerk (Thich Long Tri, Pham Van Xua (Nhât Thuong), Thich Tri Luc en Nguyên Thi Em (Dông Ngoc), Thich Khong Tanh, en Thich Nhât Ban) in november 1994 gearresteerd zijn bij het organiseren van (door een bijeenkomst van de Verenigde Boeddhistische Kerk in Houston, Texas gefinancierde) hulpverlening, zonder toestemming van de autoriteiten, na ernstige overstromingen in de Mekong-delta in oktober 1994, terwijl zij al eerder plaatselijk gefinancierde hulp hadden verleend, zonder dat sprake was van inmenging van de autoriteiten,

E. bezorgd over het feit dat de leider van de Verenigde Boeddhistische Kerk, Thich Huyen Quang (die sinds 1992 gevangen werd gehouden in de Hoi Phuoc Pagoda in Quang Ngai), en zijn plaatsvervanger Thich Quang Do, eveneens op resp. 29 december 1994 en 4 januari 1995 gearresteerd zijn nadat zij tegen de arrestaties in november 1994 hadden geprotesteerd,

F. bezorgd over de berichten van Amnesty International volgens welke nog steeds ruim 60 politieke gevangenen in Viëtnam vastzitten, waaronder 38 die uitsluitend vanwege hun geloof worden vastgehouden,

G. overwegende dat de eerbiediging van de mensenrechten integrerend deel uitmaakt van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Europese Unie,

Het Europees Parlement,

1. is van mening dat het beleid van de Vietnamese regering jegens de Verenigde Boeddhistische Kerk in strijd is met haar algemene beleid van politieke hervormingen;

2. stelt vast dat de Vietnamese autoriteiten eveneens ruw zijn opgetreden tegen een aantal vertegenwoordigers van andere religieuze groeperingen, alsmede een aantal schrijvers, kunstenaars en intellectuelen, wanneer deze worden gezien als een bedreiging van de nationale eenheid of de openbare orde in Vietnam; vestigt in dit verband de aandacht op het geval van mevrouw Duong Thu Huong;

3. hoopt dat de Vietnamese autoriteiten snel zullen overgaan naar een meer liberale en tolerante benadering op het gebied van de binnenlandse veiligheid;

4. verwelkomt het besluit van de Vietnamese regering om een vaste mensenrechtenclausule te accepteren in de samenwerkingsovereenkomst waarover thans met de Europese Gemeenschap wordt onderhandeld;

5. verzoekt de Raad en de Commissie bij de Vietnamese autoriteiten mensenrechtenkwesties aan de orde te stellen;

6. verzoekt de Vietnamese regering om alle leiders en gelovigen van de Verenigde Boeddhistische Kerk in Vietnam, die zonder proces gevangen zitten omdat zij op geweldloze wijze hun godsdienstige overtuiging hebben beleden en uitgedragen, in vrijheid te stellen;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Vietnamese regering.