Home

Resolutie over bedrijfsverplaatsingen in de Europese Unie

Resolutie over bedrijfsverplaatsingen in de Europese Unie

Resolutie over bedrijfsverplaatsingen in de Europese Unie

Publicatieblad Nr. C 056 van 06/03/1995 blz. 0197


B4-0173, 0194 en 0203/95

Resolutie over bedrijfsverplaatsingen in de Europese Unie

Het Europees Parlement,

- gezien het Protocol betreffende de sociale politiek bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en richtlijn 94/45/EG van de Raad ((PB L 254 van 30.09.1994, blz. 64.)) inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure ter informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of in concerns met een Europese dimensie,

- onder verwijzing naar zijn vorige resoluties hierover, met name zijn resolutie van 10 maart 1994 ((PB C 91 van 28.03.1994, blz. 215.)) over de aangekondigde sluiting van het Japanse bedrijf Santana Motor (Suzuki) in Linares (Spanje),

A. overwegende dat diverse industriële concerns besloten hebben om hun produktie over te brengen naar andere landen, wat vooral in de textiel- en kledingindustrie, de elektronische sector, de schoenenindustrie, de autoindustrie en zelfs de dienstensector massale ontslagen tot gevolg heeft,

B. overwegende dat de directies van deze ondernemingen hun besluit rechtvaardigen door te wijzen op de lagere loonkosten en de toekenning van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële steun, zowel van de regeringen van de lid-staten als van de Gemeenschap,

C. overwegende dat sluiting dreigt van de sinds 1991 bij Setúbal gevestigde fabriek van Renault, waarvan de Portugese overheid 25% van het kapitaal bezit en die in 1992 ongeveer 1.300 werknemers had, en dat de situatie van de 500 werknemers die zojuist door het bedrijf zijn ontslagen ondanks de beloften van de Portugese regering dramatisch is,

D. overwegende dat de sluiting door verplaatsing van het bedrijf dramatische gevolgen zou hebben, niet alleen voor de werknemers van Renault in Setúbal, maar ook voor de honderden kleine bedrijven ter plaatse die als onderaannemer voor deze produktie-eenheid werken,

1. betuigt zijn solidariteit en medeleven met alle werknemers die het slachtoffer zijn van deze strategie, met name de ontslagen werknemers en de werknemers voor wie ontslag dreigt in Setúbal;

2. wenst dat ondernemingen die overgaan tot bedrijfsverplaatsing binnen en buiten de Unie en daarbij sociale-dumpingpraktijken toepassen worden uitgesloten van steun voor vestiging in de Europese Unie;

3. is van oordeel dat de verplaatsing van produktie-eenheden zonder voorafgaand overleg met de sociale partners een ernstige bedreiging voor de economische en sociale samenhang vormt, als geen maatregelen worden genomen;

4. verzoekt de Commissie een balans op te maken van de bedrijfsverplaatsingen in de Europese Unie en verslag uit te brengen aan het Europees Parlement;

5. verzoekt de Commissie in dit concrete geval bekend te maken welke waarborgen de Portugese regering en Renault hebben gegeven bij de vestiging van de fabriek in Setúbal en de toekenning van subsidies van de Unie;

6. wijst nogmaals op de noodzaak dat de in voornoemde richtlijn 94/45/EG genoemde maatregelen met betrekking tot bedrijfsverplaatsingen worden toegepast;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regering en het parlement van de republiek Portugal, de vakbonden en de directie van Renault in Portugal en in Frankrijk, het Europees Verbond van Vakverenigingen en de UNICE.