Home

Resolutie over de onmenselijke behandeling van gevangenen in de staat Alabama in de Verenigde Staten

Resolutie over de onmenselijke behandeling van gevangenen in de staat Alabama in de Verenigde Staten

Resolutie over de onmenselijke behandeling van gevangenen in de staat Alabama in de Verenigde Staten

Publicatieblad Nr. C 166 van 03/07/1995 blz. 0131


B4-0882/95

Resolutie over de onmenselijke behandeling van gevangenen in de staat Alabama in de Verenigde Staten

Het Europees Parlement,

A. verontrust door de spectaculaire regressie als gevolg van de maatregel van de gouverneur van de staat Alabama om gevangenen die zich aan een recidive hebben schuldig gemaakt en die reeds gedwongen waren op de openbare weg te werken vast te ketenen, waarmee een tweeledig motief wordt gediend t.w. personeelsbesparing en behandeling van recidief gedrag,

B. zich bewust van het feit dat de terugkeer naar dwangarbeid een vernedering is voor deze gevangenen,

C. ervan overtuigd dat de behandeling van recidief gedrag in geen enkel geval mag ontaarden in een wrede behandeling van gevangenen, hetgeen overigens door de grondwet van de Verenigde Staten wordt verboden,

D. verontrust dat dit initiatief tot voorbeeld kan strekken voor andere staten van het land, omdat een aantal maatregelen die de afgelopen maanden in de gevangenissen van verschillende staten zijn genomen reeds een verslechtering van de leefomstandigheden van de gevangenisbevolking te zien geven,

E. erop wijzend dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is in de Verenigde Staten omdat voortdurend wordt gezocht naar vernieuwing van de strafmogelijkheden,

Het Europees Parlement,

1. verzoekt de gouverneur van de staat Alabama de toepassing van deze maatregel onverwijld en definitief op te heffen;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de regering van de staat Alabama, de president van de Verenigde Staten en de regeringen van de lid-staten.