Home

Resolutie over pluralisme en mediaconcentratie

Resolutie over pluralisme en mediaconcentratie

Resolutie over pluralisme en mediaconcentratie

Publicatieblad Nr. C 166 van 03/07/1995 blz. 0133


B4-0884, 0899, 0902, 0912 en 0928/95

Resolutie over pluralisme en mediaconcentratie

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 januari 1994 over het Groenboek van de Commissie over pluralisme en mediaconcentratie in de interne markt ((PB C 44 van 14.2.1994, blz. 177.)), zijn resolutie van 27 oktober 1994 over mediaconcentratie en pluralisme ((PB C 323 van 21.11.1994, blz. 157.)), waarin het de Commissie verzocht een voorstel van richtlijn voor te leggen en zijn resolutie van 16 februari 1995 over de G7-conferentie over de informatiemaatschappij ((PB C 56 van 6.3.1995, blz. 97.)),

A. overwegende dat de tweede raadplegingsfase van de Commissie op grond van het Groenboek is afgesloten met het oog op de goedkeuring van een richtlijn ter bevordering van een zekere mate van convergentie van de nationale wetgevingen ter zake,

B. gelet op de belangrijke plaats die het probleem van de concentratie in de media thans in het politieke debat in alle lid-staten is gaan innemen, vooral met betrekking tot het garanderen van de democratie en de onafhankelijkheid van de media,

C. gezien de negatieve gevolgen van een informatiemaatschappij die alleen aan de krachten van de markt wordt overgeleverd, en de noodzaak rekening te houden met de culturele, ethische, sociale en politieke gevolgen,

1. betreurt het dat de Commissie het Parlement nog niet heeft geraadpleegd over het voorstel tot wijziging van richtlijn 89/552/EEG;

2. wacht met ongeduld op de resultaten van de tweede raadplegingsfase over het Groenboek "Pluralisme en mediaconcentratie in de interne markt";

3. meent dat de verschillen in de nationale wetten op de persconcentratie schadelijk kunnen zijn voor het functioneren van de interne markt, vooral voor de dienstverlening en de vestigingsvrijheid, en staat achter elk initiatief om de nationale voorschriften meer in onderlinge overeenstemming te brengen;

4. wenst dat de door de Commissie voor te stellen initiatieven voor een stabiel juridisch kader in de mediasector en in de informatiemaatschappij in het algemeen zorgen, waarbij een vergelijkbaar beschermingsniveau aan het pluralisme in de lid-staten wordt geboden, terwijl de ondernemers toch in staat worden gesteld de door de interne markt geboden mogelijkheden te gebruiken;

5. acht een evenwichtige verdeling van alle soorten middelen ter bescherming van de veelvuldigheid en diversiteit van de informatiemiddelen van essentieel belang;

6. verzoekt de lid-staten hun wetgevingen ter zake te versterken of aan te passen, zodat deze doeltreffender functioneren, ter voorkoming van overheersende standpunten en om ervoor te zorgen dat de concurrentieregels worden nageleefd, rekening houdend met alle concentratieverschijnselen;

7. wijst andermaal op zijn gehechtheid aan het begrip van openbare dienstverlening in de audiovisuele sector, op de verplichtingen tot intern pluralisme bij de televisiezenders van de overheid, op de specifieke rol die deze dient te spelen en acht eerbiediging van deze rol van cruciaal belang;

8. herinnert de overheden eraan dat het hun plicht is om de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en de eerbiediging van het pluralisme op een doeltreffende manier te waarborgen;

9. verzoekt de Commissie samen met de betrokken partijen een actieprogramma voor te leggen ter bevordering van het pluralisme in de media door de opstelling van een gedragscode voor de media in Europa (met inbegrip van de Midden- en Oosteuropese landen) die is gericht op instandhouding van de beroepsethiek en waarborging van de onafhankelijkheid van de informatie en de journalisten;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.