Home

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD INZAKE DE VERGOEDINGEN DIE AAN HET EUROPEES BUREAU VOOR DE GENEESMIDDELENBEOORDELING DIENEN TE WORDEN BETAALD

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD INZAKE DE VERGOEDINGEN DIE AAN HET EUROPEES BUREAU VOOR DE GENEESMIDDELENBEOORDELING DIENEN TE WORDEN BETAALD

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD INZAKE DE VERGOEDINGEN DIE AAN HET EUROPEES BUREAU VOOR DE GENEESMIDDELENBEOORDELING DIENEN TE WORDEN BETAALD /* COM/95/27DEF - CNS 94/0220 */

Publicatieblad Nr. C 084 van 06/04/1995 blz. 0012


Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald (1)

(95/C 84/07)

COM(95) 27 def. - 94/0220(CNS)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 6 februari 1995)

Naar aanleiding van het advies dat het Europees Parlement op 19 januari 1995 heeft uitgebracht, wordt in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie (COM(94) 167) een nieuw artikel opgenomen dat als volgt luidt:

Artikel 1 bis

1. Het Bureau vermeldt in zijn jaarlijkse ramingen die met het oog op de opstelling van het voorontwerp van begroting van de Commissie worden gemaakt, naast de raming van de totale uitgaven en de eventuele bijdrage van de Gemeenschap de ramingen voor de vergoedingen voor het volgende begrotingsjaar.

2. Een van de vergoedingen afkomstig overschot wordt gebruikt om de bijdrage van de Gemeenschap te verlagen.

(1) PB nr. C 398 van 31. 12. 1994, blz. 20.