Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1017/94 betreffende de omschakeling van akkerbouwareaal op de extensieve veehouderij in Portugal

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1017/94 betreffende de omschakeling van akkerbouwareaal op de extensieve veehouderij in Portugal

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1017/94 betreffende de omschakeling van akkerbouwareaal op de extensieve veehouderij in Portugal /* COM/95/168DEF - CNS 95/0101 */

Publicatieblad Nr. C 163 van 29/06/1995 blz. 0010


Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1017/94 betreffende de omschakeling van akkerbouwareaal op de extensieve veehouderij in Portugal

(95/C 163/07)

COM(95) 168 def. - 95/0101(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 11 mei 1995)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat zich bij de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1017/94 van de Raad van 26 april 1994 betreffende de omschakeling van akkerbouwareaal op de extensieve veehouderij in Portugal (1) een aantal problemen heeft voorgedaan; dat die verordening derhalve dient te worden aangepast;

Overwegende dat in sommige gevallen op een zeer laat tijdstip tot de teruggave van vroeger gecollectiviseerde grond in Portugal is besloten, waardoor het de betrokken in hun rechten herstelde producenten niet mogelijk is geweest om vóór 31 december 1991 weer bouwland van de teruggegeven percelen te maken en zo in aanmerking te komen voor de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen die is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3116/94 (3), dat die grond billijkheidshalve dient te worden gelijkgesteld met percelen waarvoor compensatiebedragen zijn ontvangen;

Overwegende dat de bij Verordening (EG) nr. 1017/94 vastgestelde veebezetting per hectare in de toekomst afbreuk kan doen aan de mogelijkheden om de omgeschakelde oppervlakten rendabel te maken en zo het belang van het omschakelingsprogramma kan verminderen; dat het derhalve gerechtvaardigd is de producenten die aan dit programma zullen deelnemen, de mogelijkheid te bieden deze veebezetting te verhogen binnen zodanige grenzen dat nog steeds van een meer extensieve produktie sprake is, zonder evenwel verandering te brengen in de rechten die worden verkregen wanneer percelen op veehouderij worden omgeschakeld, dit laatste om het programma in balans te houden;

Overwegende dat in artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1017/94 is bepaald dat bij omschakeling op het houden van zoogkoeien een korting wordt toegepast op de rechten op de zoogkoeienpremie als bedoeld in artikel 4d van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 424/95 (5); dat deze korting de houders van dergelijke doeien sterk benadeelt; dat het derhalve, om het financiële evenwicht bij het omschakelingsprogramma te behouden, wenselijk is deze individuele korting op de premierechten te vervangen door een algemene rechtstreekse vermindering van het Portugese regionale basisareaal als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1765/92, zulks binnen het maximum van 200 000 ha waarop het omschakelingsprogramma betrekking heeft;

Overwegende dat de aan te brengen wijzigingen ook een redactionele aanpassing van enkele andere artikelen noodzakelijk maken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1017/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 3, lid 1, wordt aangevuld met de volgende alinea:

"Percelen die vroeger zijn gecollectiviseerd en op of na 1 januari 1990 aan de voormalige eigenaren of hun rechthebbenden zijn teruggegeven en waarvan deze producenten niet vóór 31 december 1991 weer bouwland hebben kunnen maken, kunnen worden beschouwd als percelen waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 1765/92 bedoelde compensatiebedragen zijn ontvangen, op voorwaarde dat deze percelen overeenkomstig artikel 9 van de onderhavige verordening in mindering worden gebracht op het basisareaal."

2. In artikel 3, lid 2, wordt "0,5 GVE/ha" vervangen door "1 GVE/ha".

3. Artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Per hectare waarvoor op extensieve veehouderij wordt omgeschakeld, worden premierechten toegekend die overeenkomen met 0,5 GVE. Voorts wordt, als er oppervlakten zijn waarvoor op het houden van zoogkoeien wordt omgeschakeld, een aantal dieren dat overeenkomt met 45 % van de elk jaar in het kader van deze verordening toegekende rechten op de zoogkoeienpremie, vanaf het daaropvolgende kalenderjaar toegevoegd aan het in artikel 4b van Verordening (EEG) nr. 805/68 bedoelde regionale maximum."

4. Artikel 4, tweede streepje, wordt vervangen door:

"- de schriftelijke verbintenis om de oppervlakten waarop de omschakeling betrekking heeft, te gebruiken voor extensieve veehouderij,".

5. Artikel 8, letter b), wordt vervangen door:

"b) wordt gecontroleerd of op de in het kader van deze verordening aangegeven oppervlakten binnen de voorgeschreven termijn naar behoren op extensieve veehouderij wordt omgeschakeld.".

6. Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

1. De totale oppervlakte waarvoor in het kader van deze verordening omschakeling heeft plaatsgevonden op grond van de aanvragen die in een verkoopseizoen in aanmerking zijn genomen, wordt vanaf het daaropvolgende verkoopseizoen in mindering gebracht op het regionale of, in voorkomend geval, het individuele basisareaal als bedoeld in artikel 2, lid 2 of lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1765/92.

2. Voor de oppervlakten waarvoor op het houden van zoogkoeien is omgeschakeld, wordt naast de in lid 1 bedoelde verlaging ook een aantal hectaren dat overeenkomt met 54 % van de rechten op de zoogkoeienpremie die in een jaar aan producenten zijn toegekend, vanaf het daaropvolgende verkoopseizoen op het basisareaal in mindering gebracht.

3. De Portugese autoriteiten stellen de Commissie jaarlijks op een zodanig tijdstip in kennis van de totale oppervlakte waarvoor in het kader van deze verordening omschakeling heeft plaatsgevonden, dat het basisareaal tijdig kan worden gewijzigd.

4. De oppervlakten waarvoor omschakeling heeft plaatsgevonden, worden gelijkgesteld met blijvend grasland als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 1765/92.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 112 van 3. 5. 1994, blz. 2.

(2) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 12.

(3) PB nr. L 330 van 21. 12. 1994, blz. 1.

(4) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(5) PB nr. L 45 van 1. 3. 1995, blz. 2.