Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3730/87 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3730/87 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3730/87 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap /* COM/95/371 DEF - CNS 95/0198 */

Publicatieblad Nr. C 260 van 05/10/1995 blz. 0018


Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3730/87 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap

(95/C 260/08)

COM(95) 371 def. - 95/0198(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 24 juli 1995)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad (1) ingestelde regeling voor de levering van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap is gebaseerd op het bestaan van openbare voorraden die zijn gevormd na aankopen door de interventiebureaus op grond van bepaalde gemeenschappelijke marktordeningen; dat is gebleken dat de uitvoering van het jaarprogramma voor de levering van voedingsmiddelen kan worden bemoeilijkt wanneer in de loop van het jaar bepaalde basisprodukten tijdelijk niet voorhanden zijn in de interventievoorraden; dat dit gevaar dreigt toe te nemen in verband met de maatregelen ter verbetering van de marktbeheersing en van de aanpassing van de produktie aan de vraag; dat het passend lijkt om, teneinde de uitvoering van de programma's niet in het gedrang te brengen, bij wijze van tussenmaatregel in dergelijke omstandigheden de mogelijkheid te bieden de betrokken produkten op de markt van de Gemeenschap aan te schaffen, evenwel op zodanige wijze dat daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan het principe dat de produkten uit interventievoorraden worden geleverd;

Overwegende dat met het oog op een goed beheer van de regeling de mogelijkheid van aanschaf van produkten op de markt van de Gemeenschap eveneens moet worden geboden wanneer, in verband met de geografische ligging van de interventievoorraden in de Gemeenschap, voor de uitvoering van het jaarprogramma overdracht van kleine hoeveelheden interventieprodukten tussen verschillende Lid-Staten nodig zou zijn;

Overwegende dat moet worden voorzien in toepassing van de bepalingen van deze verordening vanaf het begin van de periode van uitvoering van het jaarprogramma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3730/87 worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Ingeval tijdens de uitvoering van het in de voorgaande alinea bedoelde jaarprogramma een bepaald produkt tijdelijk niet voorhanden is in de interventievoorraden van de Gemeenschap, kan dit produkt op de markt van de Gemeenschap worden aangeschaft voor zover dat nodig is om daardoor, in een of meerdere Lid-Staten, het jaarprogramma te kunnen uitvoeren. Er kunnen eveneens produkten op de markt van de Gemeenschap worden aangeschaft wanneer anders voor de uitvoering van het jaarprogramma overdracht tussen Lid-Staten zou moeten plaatsvinden van kleine hoeveelheden produkten die als interventieprodukt beschikbaar zijn in een andere Lid-Staat dan waar zij nodig zijn.

De voorwaarden voor aanschaf van de produkten op de markt van de Gemeenschap worden overeenkomstig de procedure van artikel 6 vastgesteld."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zijisvantoepassingmetingangvan1oktober1995.DezeverordeningisverbindendinalhaaronderdelenenisrechtstreekstoepasselijkinelkeLid-Staat.>

(1) PB nr. L 352 van 15. 12. 1987, blz. 1.