Home

Gewijzigd voorstel een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van communautaire maatregelen die ten minste moeten worden toegepast voor de bestrijding van ziekten bij tweekleppige weekdieren

Gewijzigd voorstel een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van communautaire maatregelen die ten minste moeten worden toegepast voor de bestrijding van ziekten bij tweekleppige weekdieren

Gewijzigd voorstel een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van communautaire maatregelen die ten minste moeten worden toegepast voor de bestrijding van ziekten bij tweekleppige weekdieren /* COM/95/514 DEF - CNS 94/0213 */

Publicatieblad Nr. C 019 van 23/01/1996 blz. 0014


Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen die ten minste moeten worden toegepast voor de bestrijding van ziekten bij tweekleppige weekdieren (1)

(96/C 19/10)

COM(95) 514 def. - 94/0213(CNS)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 13 november 1995)

Op 26 september 1994 heeft de Commissie het bovengenoemde voorstel bij de Raad ingediend.

In overeenstemming met het op 7 april 1995 door het Europees Parlement gegeven advies, wordt het oorspronkelijke voorstel als volgt gewijzigd:

1. Artikel 3, eerste alinea, punt 2, onder c), wordt vervangen door:

"c) van de geconstateerde abnormale sterfte; onder abnormale sterfte wordt verstaan een plotselinge sterfte van ongeveer 15 % van het bestand, die zich in een kort tijdsbestek tussen twee waarnemingen (ongeveer 15 dagen) voltrekt.".

2. De laatste zin van artikel 3 wordt vervangen door:

"Deze administratie, die te allen tijde door de officiële dienst op diens verzoek kan worden onderzocht, moet gedurende vier jaar regelmatig worden bijgewerkt en bewaard.".

3. In artikel 4, lid 1, wordt de eerste zin vervangen door:

"1. De Lid-Staten zien erop toe dat een permanent bewakings- en bemonsteringsprogramma wordt uitgevoerd in exploitatieregio's en op natuurlijke percelen waar tweekleppige weekdieren worden gekweekt.".

4. In artikel 4, lid 1, tweede alinea, wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- behalve de lijst van de plaatsen waar de ziekten als bedoeld in bijlage A, lijst II, bij Richtlijn 91/67/EEG, zich voordoen, het vaststellen van een lijst van plaatsen waar zich abnormale sterfte voordoet en een lijst van de op deze plaatsen aangetroffen pathogene agentia, met name bij andere dragende soorten als die welke zijn vermeld in bijlage A bij lijst II van Richtlijn 91/67/EEG.".

(1) PB nr. C 285 van 13. 10. 1994, blz. 9.