Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie /* COM/95/0745 DEF - AVC 96/0012 */

Publicatieblad Nr. C 088 van 25/03/1996 blz. 0022


Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (96/C 88/04) (COM(95) 745 def. - 96/0012 (AVC))

(Door de Commissie ingediend op 15 januari 1996)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238, juncto artikel 228, lid 2, tweede zin, en lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement,

Overwegende dat het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd. De tekst van het Protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad doet namens de Europese Gemeenschap de in artikel 6 van het Protocol bedoelde kennisgeving.

PROTOCOL bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE FINSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

wier Staten partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

enerzijds, en

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LIBANON,

anderzijds,

GELET OP de op 3 mei 1977 te Brussel ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Libanon, hierna "de Overeenkomst" genoemd,

OVERWEGENDE dat de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden op 1 januari 1995 tot de Europese Unie zijn toegetreden,

HEBBEN BESLOTEN

in onderlinge overeenstemming ten aanzien van de Overeenkomst de aanpassingen en overgangsmaatregelen vast te stellen die nodig zijn naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE FINSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LIBANON,

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden worden partijen bij de op 3 mei 1977 te Brussel ondertekende Overeenkomst.

Artikel 2

De in de Finse en de Zweedse taal gestelde teksten van de Overeenkomst met inbegrip van de bijlagen en Protocollen die er een integrerend deel van uitmaken, zijn zoals de oorspronkelijke teksten authentiek. De Finse en Zweedse versies worden door de samenwerkingsraad goedgekeurd.

Artikel 3

De Republiek Oostenrijk mag tot 1 januari 1996 ten aanzien van Libanon de douanerechten en stelsels van vergunningen handhaven zoals zij die op de datum van toetreding toepaste op gedistilleerde dranken en niet-gedenatureerde ethylalcohol met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol van post 2208 van het geharmoniseerd systeem (GS). Deze stelsels van vergunningen moeten op niet-discriminatoire wijze worden toegepast.

Artikel 4

De in de bijlage aangegeven wijzigingen worden aangebracht in het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking.

Artikel 5

De bijlage bij dit Protocol maakt er een integrerend deel van uit. Dit Protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 6

Dit Protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de kennisgeving inzake de afwikkeling van die procedures door de overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 7

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

BIJLAGE

In de tweede alinea van artikel 19, lid 2, worden de volgende woorden toegevoegd:

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND".

In artikel 20 wordt het volgende woord toegevoegd:

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLIKAT".

PROTOCOL bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Libanon naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE FINSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

wier Staten partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

enerzijds, en

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LIBANON,

anderzijds,

GELET OP de op 3 mei 1977 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Libanon, hierna "de Overeenkomst" genoemd,

OVERWEGENDE dat de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden op 1 januari 1995 tot de Europese Unie zijn toegetreden,

HEBBEN BESLOTEN

in onderlinge overeenstemming ten aanzien van de Overeenkomst de aanpassingen en overgangsmaatregelen vast te stellen die nodig zijn naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE FINSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LIBANON,

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN:

Artikel 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden worden partijen bij de op 3 mei 1977 te Brussel ondertekende Overeenkomst.

Artikel 2

De in de Finse en de Zweedse taal gestelde teksten van de Overeenkomst met inbegrip van de bijlage zijn zoals de oorspronkelijke teksten authentiek.

Artikel 3

De in de bijlage aangegeven wijzigingen worden aangebracht in het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking.

Artikel 4

De bijlage bij dit Protocol maakt er een integrerend deel van uit. Dit Protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 5

Dit Protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de kennisgeving inzake de afwikkeling van die procedures door de overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 6

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

BIJLAGE

In de tweede alinea van artikel 19, lid 2, worden de volgende woorden toegevoegd:

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

"UTFÄRDAT I EFTERHAND".

In artikel 20 wordt het volgende woord toegevoegd:

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLIKAT".