Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden produkten (COM(95)0276 - C4-0301/95 - 95/0148(COD)) (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden produkten (COM(95)0276 - C4-0301/95 - 95/0148(COD)) (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden produkten (COM(95)0276 - C4-0301/95 - 95/0148(COD)) (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Publicatieblad Nr. C 141 van 13/05/1996 blz. 0191


A4-0109/96

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden produkten ((COM(95)0276 - C4-0301/95 - 95/0148(COD))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 1)

Overweging (-1) (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

(-1) overwegende dat een doorzichtige marktwerking en correcte informatie de consumentenbescherming en gezonde concurrentie tussen ondernemingen en produkten ten goede komen;

(Amendement 2)

Overweging (1)

>Oorspronkelijke tekst>

(1) overwegende dat het van belang is de consumenten een hoog beschermingsniveau te garanderen, en dat de Gemeenschap daartoe bijdraagt door middel van specifieke acties die voorzien in passende voorlichting aan de consumenten over de prijs van de aan hen aangeboden produkten;

>Tekst na stemming van het EP>

(1) overwegende dat het daarom van belang is de consumenten een hoog beschermingsniveau te garanderen, en dat de Unie daartoe bijdraagt door middel van specifieke acties die voorzien in precieze, doorzichtige en ondubbelzinnige informatie aan de consumenten over de prijs van de aan hen aangeboden produkten;

(Amendement 3)

Overweging (6 bis) (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

(6 bis) overwegende dat producenten en handelaren die werken met reeksen hiermee kunnen doorgaan en dit verder kunnen ontwikkelen, mits zij echter ook de prijs per meeteenheid aangeven;

(Amendement 4)

Overweging (12 bis) (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

(12 bis) overwegende dat na de invoering van de eenheidsmunt, tijdens de overgangsperiode waarin de prijzen zowel in de nationale als in de eenheidsmunt zullen moeten worden aangeduid, drie prijzen per produkt zullen worden aangeduid;

(Amendement 5)

Overweging (17 bis) (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

(17 bis) overwegende dat het daarom van wezenlijk belang is dat de Commissie, alvorens de richtlijn van kracht wordt, in samenwerking met de regeringen van de lid-staten en betrokken organisaties nauwkeurig aangeeft welke kosten volledige tenuitvoerlegging met zich meebrengt voor de detailhandel, met name voor het midden- en kleinbedrijf;

(Amendement 6)

Overweging (19)

>Oorspronkelijke tekst>

(19) overwegende dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de in de kleine detailhandelszaken door te voeren aanpassingen, met name rekening houdend met de technologische evolutie en met het geplande tijdschema voor de invoering van de eenheidsmunt, en dat de Commissie daartoe twee jaar voor de uiterste datum voor algemene toepassing van de regeling een evaluatieverslag over de situatie zal opstellen;

>Tekst na stemming van het EP>

(19) overwegende dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de in de kleine detailhandelszaken door te voeren aanpassingen, met name rekening houdend met de technologische evolutie en met het geplande tijdschema voor de invoering van de eenheidsmunt, en dat de Commissie daartoe een jaar voor de uiterste datum voor algemene toepassing van de regeling een evaluatieverslag over de situatie zal opstellen;

(Amendement 24)

Artikel 1 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 1 bis

>Tekst na stemming van het EP>

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

>Tekst na stemming van het EP>

- voedingsmiddelen die worden verkocht in horecabedrijven, openbare gelegenheden, bioscopen en theaters, onderwijsinstellingen, recreatiefaciliteiten, personeelswinkels op de werkplek, ziekenhuizen, kantines en soortgelijke inrichtingen

>Tekst na stemming van het EP>

- ambulante verkopers

>Tekst na stemming van het EP>

- produkten die in vervoermiddelen worden verstrekt

>Tekst na stemming van het EP>

- produkten in automaten

>Tekst na stemming van het EP>

- veilingen

>Tekst na stemming van het EP>

- particuliere verkopen.

(Amendement 9)

Artikel 2

>Oorspronkelijke tekst>

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) «verkoopprijs»: de prijs die geldt voor een gegeven hoeveelheid van het produkt;

>Tekst na stemming van het EP>

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) «verkoopprijs»: de uiteindelijke prijs die geldt voor een gegeven hoeveelheid van het produkt, waaronder is begrepen de BTW, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht bijbetaald moeten worden;

>Oorspronkelijke tekst>

b) «prijs per meeteenheid»: de prijs voor een kilogram, een liter, een meter, een vierkante meter of een kubieke meter van het produkt of een andere hoeveelheid wanneer deze in de lid-staten algemeen en gebruikelijk is voor de verkoop van specifieke produkten;

>Tekst na stemming van het EP>

b) «prijs per meeteenheid»: de uiteindelijke prijs, waaronder is begrepen de BTW, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht bijbetaald moeten worden, voor een kilogram, een liter, een meter, een vierkante meter of een kubieke meter van het produkt of een andere hoeveelheid wanneer deze in de lid-staten algemeen en gebruikelijk is voor de verkoop van specifieke produkten;

>Oorspronkelijke tekst>

c) «los verkocht produkt»: een produkt dat niet vooraf wordt verpakt en/of slechts in het bijzijn van de eindverbruiker wordt gemeten of gewogen.

>Tekst na stemming van het EP>

c) «los verkocht produkt»: een produkt dat niet vooraf wordt verpakt en/of slechts in het bijzijn van de eindverbruiker wordt gemeten of gewogen;

>Tekst na stemming van het EP>

c bis) detailhandel: beroepsmatige afzet van goederen in algemeen en vrij toegankelijke door personeel bemande verkooppunten of per postorderverkoop.

(Amendement 10)

Artikel 3, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. Voor los verkochte produkten moet de prijs per meeteenheid worden aangeduid voor alle in artikel 1 bedoelde produkten, aangezien de verkoopprijs niet vooraf op verzoek van de eindverbruiker kan worden vastgesteld.

>Tekst na stemming van het EP>

2. Voor los verkochte produkten moet alleen maar de prijs per meeteenheid worden aangeduid voor alle in artikel 1 bedoelde produkten.

(Amendement 11)

Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

2 bis. De bovengenoemde bepalingen gelden ook voor iedere vorm van reclame, voor zover hierin een prijs wordt aangeduid.

(Amendement 12)

Artikel 4, lid 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. De verkoopprijs en de prijs per meeteenheid hebben betrekking op de uiteindelijke prijs van het produkt volgens de door de lid-staten vastgestelde voorwaarden.

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen

(Amendement 13)

Artikel 4, lid 3

>Oorspronkelijke tekst>

3. De prijs per meeteenheid heeft betrekking op de aangegeven hoeveelheid, overeenkomstig de nationale en communautaire bepalingen. Het gaat daarbij met name om de netto-hoeveelheden van het produkt.

>Tekst na stemming van het EP>

3. De prijs per meeteenheid heeft betrekking op de aangegeven hoeveelheid, overeenkomstig de nationale en communautaire bepalingen.

(Amendement 14)

Artikel 5

>Oorspronkelijke tekst>

De lid-staten bepalen de toepassingswijze voor de prijsaanduiding, met name voor de prijzen voor een in artikel 2, onder b), bedoelde algemene en gebruikelijke hoeveelheid.

>Tekst na stemming van het EP>

De verkoopprijs en de prijs per meeteenheid moeten voor de consument duidelijk leesbaar zijn aangeduid op het te koop aangeboden produkt of op het rek waarop het produkt zich bevindt. In kleine detailzaken kunnen de prijzen ook worden aangeduid op een prijslijst die op een goed zichtbare plaats in de winkel is aangebracht.

(Amendement 15)

Artikel 5 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 5 bis

In de overgangsperiode na de invoering van de eenheidsmunt zullen de volgende drie prijzen worden aangegeven:

- verkoopprijs in de nationale munt

- verkoopprijs in de eenheidsmunt

- prijs per meeteenheid in de eenheidsmunt.

(Amendement 16)

Artikel 6

>Oorspronkelijke tekst>

1. De lid-staten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid voor produkten waarbij een dergelijke aanduiding wegens hun aard of bestemming geen betekenis zou hebben, alsmede voor produkten waarbij een dergelijke aanduiding geen adequate voorlichting voor de consument zou vormen of verwarring zou kunnen veroorzaken.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De lid-staten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid voor produkten waarbij een dergelijke aanduiding wegens hun aard of bestemming geen betekenis heeft of verwarring zou kunnen veroorzaken.

>Oorspronkelijke tekst>

2. De lid-staten kunnen ontheffing verlenen van de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid van produkten waarvoor de verwijzing naar lengte, massa of volume niet door nationale of communautaire bepalingen wordt opgelegd. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt met name voor per stuk of per eenheid verkochte produkten.

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen

>Oorspronkelijke tekst>

3. Met het oog op de toepassing van de bepalingen van lid 1 en 2 hierboven kunnen de lid-staten voor niet-levensmiddelen een lijst opstellen van de produkten of categorieën van produkten die aan de verplichte prijsaanduiding per meeteenheid onderworpen blijven.

>Tekst na stemming van het EP>

3. De lid-staten stellen voor niet-levensmiddelen een lijst op van de produkten die aan de verplichte prijsaanduiding per meeteenheid onderworpen blijven. Deze lijst wordt op een praktische en uniforme wijze opgesteld door voor ieder produkt het GDT-nummer te gebruiken. De Commissie zorgt voor een raamwerk zodat de lijsten in de verschillende lid-staten inhoudelijk sterk overeenkomen.

(Amendement 17)

Artikel 6, lid 3 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

3 bis. Wanneer een verkoopplaats voor een of meerdere produkten een tijdelijke speciale aanbieding heeft of korting biedt (bijv. drie voor de prijs van twee), kan worden volstaan met de aanduiding van de drie reeds in de richtlijn voorziene prijzen. De vermelding van andere prijzen ter informatie is dan facultatief.

(Amendement 23/rev.)

Artikel 6, lid 3 ter (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

3 ter. De Commissie en de lid-staten wordt verzocht te voorzien in de financiering van de opleiding van winkelpersoneel opdat het de consument uitleg kan geven over de prijzen in verband met de praktische toepassing van de Europese munt;

(Amendement 18)

Artikel 7, inleidend gedeelte

>Oorspronkelijke tekst>

De lid-staten kunnen bepalen dat de verplichting om de prijs per meeteenheid aan te duiden voor andere dan los verkochte produkten die door bepaalde kleine detailhandelzaken worden verkocht, uiterlijk op 6 juni 2001 van kracht wordt, als de verplichte aanduiding van de prijs per meeteenheid vanaf 7 juni 1997

>Tekst na stemming van het EP>

De lid-staten kunnen bepalen dat de verplichting om de prijs per meeteenheid aan te duiden voor andere dan los verkochte produkten die door bepaalde kleine detailhandelzaken worden verkocht, uiterlijk zes jaar na publikatie van deze richtlijn van kracht wordt, als de verplichte aanduiding van de prijs per meeteenheid vanaf het overeenkomstig artikel 10, lid 1, te bepalen tijdstip

(Amendement 19)

Artikel 7 bis (nieuw)

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 7 bis

De Commissie onderneemt actie om financiële steun toe te kennen voor:

- voorlichtingsprogramma's voor kleine detailhandelaren;

- het opstellen en uitgeven van informatiebrochures in samenwerking met deze doelgroep.

(Amendement 20)

Artikel 9

>Tekst na stemming van het EP>

1. In artikel 1 van richtlijn 95/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 november 1995(*) worden de woorden «negen jaar de tijd» vervangen door «een overgangstermijn die loopt tot het overeenkomstig artikel 10, lid 1, van richtlijn 96/.../EG te bepalen -tijdstip».

>Oorspronkelijke tekst>

Richtlijn 79/581/EEG van de Raad van 19 juni 1979, gewijzigd bij richtlijn 88/315/EG van de Raad van 7 juni 1988 en richtlijn 88/314/EEG van de Raad van 7 juni 1988 worden per 7 juni 1997 ingetrokken.

>Tekst na stemming van het EP>

2. Richtlijn 79/581/EEG van de Raad van 19 juni 1979, gewijzigd bij richtlijn 88/315/EG van de Raad van 7 juni 1988, richtlijn 88/314/EEG van de Raad van 7 juni 1988 en voornoemde richtlijn 95/58/EEG van het Europees Parlement en de Raad worden ingetrokken op het overeenkomstig artikel 10, lid 1, te bepalen tijdstip.

>Tekst na stemming van het EP>

(*) PB L 299 van 12.12.1995, blz. 11.

(Amendement 21)

Artikel 10, lid 1

>Oorspronkelijke tekst>

1. De lid-staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 6 juni 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis. De vastgestelde bepalingen gelden vanaf 7 juni 1997.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De lid-staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twee jaar na de publikatie van de richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis. De vastgestelde bepalingen gelden vanaf twee jaar na de publikatie van deze richtlijn.

(Amendement 22)

Artikel 11, lid 1

>Oorspronkelijke tekst>

1. De Commissie legt uiterlijk twee jaar na de in artikel 10, lid 1, bedoelde datum aan het Europees Parlement en aan de Raad een eerste verslag over de toepassing van de bepalingen van artikel 7 voor.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De Commissie legt uiterlijk een jaar na het overeenkomstig artikel 10, lid 1, te bepalen tijdstip aan het Europees Parlement en aan de Raad een eerste verslag over de toepassing van de bepalingen van artikel 7 voor. Na twee jaar legt de Commissie een tweede verslag voor.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden produkten (COM(95)0276 - C4-0301/95 - 95/0148(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(95)0276 - 95/0148(COD) ((PB C 260 van 5.10.1995, blz. 5.)),

- gelet op de artikelen 189 B, lid 2, en 129 A, lid 2, van het EG-Verdrag op grond waarvan de Commissie het voorstel bij het Parlement heeft ingediend (C4-0301/95),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A4-0109/96),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad de door het Parlement aangenomen wijzigingen op te nemen in zijn krachtens artikel 189 B, lid 2 van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;

4. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen, en wenst dat in dat geval de overlegprocedure wordt ingeleid;

5. wijst erop dat de Commissie gehouden is elke wijziging die zij voornemens is aan te brengen in het door het Parlement geamendeerde voorstel, voor te leggen aan het Parlement;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.