Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak voor de oogst 1996 (COM(96)0044 - C4-0185/ 96 - 96/0077(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak voor de oogst 1996 (COM(96)0044 - C4-0185/ 96 - 96/0077(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak voor de oogst 1996 (COM(96)0044 - C4-0185/ 96 - 96/0077(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 166 van 10/06/1996 blz. 0170


Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak voor de oogst 1996 (COM(96)0044 - C4-0185/96 - 96/0077(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de premies voor tabaksbladeren per groep tabak voor de oogst 1996 (COM(96)0044 - C4-0185/96 - 96/0077(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(96)0044 - 96/0077(CNS) ((PB C 125 van 27.4.1996, blz. 51.)),

- geraadpleegd door de Raad (C4-0185/96),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie externe economische betrekkingen en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (A4-0117/96),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.