Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (COM(95)0504 - C4-0130/96 - 95/0261(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (COM(95)0504 - C4-0130/96 - 95/0261(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (COM(95)0504 - C4-0130/96 - 95/0261(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 166 van 10/06/1996 blz. 0040


A4-0118/96

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (COM(95)0504 - C4-0130/96 - 95/0261(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(95)0504 - 95/0261(CNS)),

- gezien het door de Commissie geparafeerde ontwerp van een interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds (COM(95)0504),

- gelet op de artikelen 113 en 130 Y van het EG-Verdrag,

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 228, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag (C4-0130/96),

- gelet op artikel 90, lid 7 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie externe economische betrekkingen en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie visserij (A4-0118/96),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de kaderovereenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.