Home

Wetgevingsresolutie inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van de negende EG- UNRWA-Overeenkomst voor de periode 1996-1998, voorafgaande aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen ((COM(96)0257 - C4-0422/96 - 96/0154(CNS)) (Instemmingsprocedure)

Wetgevingsresolutie inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van de negende EG- UNRWA-Overeenkomst voor de periode 1996-1998, voorafgaande aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen ((COM(96)0257 - C4-0422/96 - 96/0154(CNS)) (Instemmingsprocedure)

Wetgevingsresolutie inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van de negende EG- UNRWA-Overeenkomst voor de periode 1996-1998, voorafgaande aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen ((COM(96)0257 - C4-0422/96 - 96/0154(CNS)) (Instemmingsprocedure)

Publicatieblad Nr. C 320 van 28/10/1996 blz. 0270


A4-0280/96

Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van de negende EG-UNRWA-Overeenkomst voor de periode 1996-1998, voorafgaande aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen ((COM(96)0257 - C4-0422/96 - 96/0154(CNS))

XXX

(Amendement 1)

Eerste visum

>Oorspronkelijke tekst>

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 Y, in samenhang met artikel 228, lid 3, eerste alinea, en artikel 228, lid 4,

>Tekst na stemming van het EP>

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 Y, in samenhang met artikel 228, lid 3, tweede alinea, en artikel 228, lid 4,

Wetgevingsresolutie inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de tekst van de negende EG-UNRWA-Overeenkomst voor de periode 1996- 1998, voorafgaande aan de ondertekening van de Overeenkomst door de Commissie en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen ((COM(96)0257 - C4-0422/96 - 96/0154(CNS))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(96)0257 - 96/0154(CNS)) ((PB C 218 van 27.7.1996, blz. 19.)),

- door de Raad geraadpleegd overeenkomstig artikel 130 Y in samenhang met artikel 228, lid 3, eerste alinea, en lid 4 van het EG-Verdrag (C4-0422/96),

- van mening dat de voorgestelde rechtsgrondslag onjuist is en dat moet worden verwezen naar artikel 228, lid 3, tweede alinea van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 90, lid 7 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger (A4-0280/96),

1. stemt in met de sluiting van de overeenkomst,

2. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.